ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-experiment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น experiment, *experiment*,

-experiment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You agreed earlier to be part of an experiment today with the Los Angeles Police Department.คุณตกลงกับเราก่อนหน้านี้ว่า ส่วนนึงของการทดสอบในวันนี้ กับกรมตร.แอลเอ
Somehow the experiment is out of my control.และอาจเกินกว่าจะควบคุมได้
The experiment wouldn't have to identify the subject's sex.การทดลองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของตัวอย่างทดลอง
That's it. We're closin' out the experiment tonight.พอที คืนนี้เราจะหยุดการทดลองแล้ว
What are you so gloomy about? Come on. The experiment worked.ทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้น การทดลองได้ผลนะ
Now, probably you would never... experiment on yourself--โดยปกติแล้วคุณจะไม่ทดลองอะไรกับตัวเอง
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world clasเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย
Perform an experiment for the sake of science.เพื่อเห็นแก่งานด้านวิทยาศาสตร์
Consider it an experiment in probability theory.พิจารณาการทดลองในทฤษฎีความน่าจะเป็น
If you don't, this experiment will fail.ถ้าคุณลืมไม่ได้ การทดลองนี้จะไม่สำเร็จ
I just think that it would be, like, a fun little experiment if you were to hang out with them and then tell us everything that they say.ชั้นแค่คิดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องน่าสนุก ออกไปเที่ยวกับยัยพวกนั้น แล้วมาบอกพวกเราว่าคุยอะไรกัน

-experiment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペリメント[, ekusuperimento] (n) experiment
マイケルソンモーリーの実験[マイケルソンモーリーのじっけん, maikerusonmo-ri-nojikken] (n) Michelson-Morley experiment (1887)
化学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment
科学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) scientific experiment
蚕糸試験所[さんししけんじょ, sanshishikenjo] (n) silk experiment station

-experiment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทดลอง[n.] (kān thotløn) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองแบบสุ่ม[n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiment FR:
การทดลองเชิงตัวประกอบ[n. exp.] (kān thotløn) EN: factorial experiment FR:
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløn) EN: virtual experiment FR: expérience virtuelle [f]
การทดลองสุ่ม [n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiment FR:
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ผลการทดลอง[n. exp.] (phon kān th) EN: result of the experiment FR:
ทดลอง[v.] (thotløng) EN: try ; try out ; experiment ; test ; give a trial FR: essayer ; expérimenter ; mettre à l'épreuve ; tester ; éprouver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -experiment-
Back to top