ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

probative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *probative*, -probative-

probative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
probative (adj.) ซึ่งทำการทดสอบ Syn. experimental
English-Thai: HOPE Dictionary
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Other than that, we're comparing all the trace evidence from the victims' clothing and personal effects, but so far, nothing probativeยิ่งกว่านั้น เรากำลังเปรียบเทียบร่องรอย ของหลักฐานทั้งหมดจากเสื้อผ้าของเหยื่อ และทรัพย์สินส่วนตัว แต่ถึงขณะนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า

probative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance

probative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beweiskraft {f}probative force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า probative
Back to top