ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effectiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effectiveness*, -effectiveness-

effectiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effectiveness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ Syn. potency, productiveness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image

effectiveness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 肥效] effectiveness of fertilizer
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 效用] usefulness; effectiveness

effectiveness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness
有効性[ゆうこうせい, yuukousei] (n) validity; effectiveness
効果[こうか, kouka] (n,adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P)

effectiveness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความมีประสิทธิภาพ[n. exp.] (khwām mī pr) EN: efficiency ; effectiveness FR: efficacité [f]
ความมีประสิทธิผล[n. exp.] (khwām mī pr) EN: effectiveness ; efficacy FR:
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประสิทธิผล[n.] (prasitthiph) EN: effect ; success ; effectiveness ; efficacy ; productivity ; achievement FR: effet [m] ; résultat [m] ; efficacité [f]
ประสิทธิผลของครีบ[n. exp.] (prasitthiph) EN: fin effectiveness FR:
ประสิทธิผลของโครงการ[n. exp.] (prasitthiph) EN: project effectiveness FR:
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphā) EN: efficiency ; capability ; effectiveness . competence FR: efficacité [f] ; efficience [f] ; capacités [fpl]
การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-effectiveness analysis FR:

effectiveness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preis-Leistungs-Verhältnis {n}cost-effectiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effectiveness
Back to top