ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malady*, -malady-

malady ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malady (n.) โรค See also: ความเจ็บป่วย Syn. disease, illness, ailment
malady (n.) ปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
malady(แมล'ละดี) n.โรค,ความเจ็บป่วย,ไข้เจ็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malady; mal; maladieโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Yeon's malady that serious?เกี่ยวกับยอนใช่มั้ย?
Or some such malady.ถึงแม้แม่จะมีลูกเพิ่ม
You must have misheard me, I said I had a melody not a malady!ั–ฮ™ nะตะตdะตd ั•ะพmะตthั–ng ะพf yะพurั• tะพ kะตะตั€ mะต ัะพmั€ะฐny.
♪ Mirror my maladyสะท้อนความเจ็บปวดของฉัน

malady ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
[ē, ㄜ, 痾] malady

malady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慢性疾患[まんせいしっかん, manseishikkan] (n) chronic malady

malady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยาธิ[n.] (phayāthi) EN: sickness ; disease ; ailment ; malady ; patho- (pref.) FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคาพยาธิ[n.] (rōkhāphayāt) EN: illness ; ailment ; sickness ; malady ; disease ; malady FR: maladie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malady
Back to top