ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissuade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissuade*, -dissuade-

dissuade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissuade (vt.) ห้ามปราม See also: เตือน, แนะนำ Syn. againt, deter
dissuade from (phrv.) ชักนำให้...ต่อต้านกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage
English-Thai: Nontri Dictionary
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามปราม (v.) dissuade See also: warn, discourage, deter Syn. ห้าม
เหนี่ยวรั้ง (v.) dissuade someone from doing something See also: deter, discourage, advise someone not to do something Syn. ชะลอ, ประวิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's difficult to dissuade a man who's decided he has nothing to live for.มันเป็นเรื่องยากที่จะห้ามปรามคนที่ ตัดสินใจไปแล้วว่าชีวิตของตัวเองไม่มีค่าพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้
He found out that you were getting a divorce because of him and collapsed while trying to dissuade him.พ่อรู้ว่าลูกจะหย่าเพราะหมอนั่น แล้วก็หมดสติไปตอนที่กำลังห้ามเขา
She tried to dissuade me from my mission and failed.เธอพยายามเอาฉันออกจาก ภารกิจแต่ไม่สำเร็จ
I assume, per our agreement, you're here to dissuade my son from going through with this acquisition?ฉันสันนิษฐานจากข้อตกลงของเราว่าคุณจะมาที่นี่เพื่อห้ามปรามลูกของฉัน จากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการครอบครองบริษัท ไม่ใช่หรือ?
Prosser knows that I'm with Daniel, so I can't dissuade him, but maybe you can.พรอสเซอร์รู้ว่าฉันอยู่ข้างแดเนียล ดังนั้นฉันชักนำเขาไม่ได้ แต่คุณทำได้
I took it upon myself to dissuade your competition from outbidding you.ผมได้ทำให้คู่แข่งคุณเปลี่ยนใจ จากการมาเสนอแจ่งกับคุณ
And a little distraction like a few human sacrifices isn't gonna dissuade him from the prize.เรื่องการบูชายัญมนุษย์อะไรนั่นน่ะ ไม่ทำให้เขาไขว้เขวหรอก มันขวางเขาจากสิ่งที่เฝ้ารอหรอกไม่ได้หรอก
We must dissuade him of this delusion.เราต้องทำให้เค้าหลุดออกจากความคิดที่ว่านั้น ถ้าเค้าพยายามหนี
If he tries to run, feel free to dissuade him until he can't piss standing up.เชิญจัดการเค้าได้ตามสบาย จนเค้าไม่กล้าจะคิดอีก ไม่ ไม่ จ่า คุณต้องฟังผม
If he tries to run, feel free to dissuade him...เชิญจัดการเค้าได้ตามสบาย จนเค้าไม่ โอ้ไม่ ไม่ ไม่
But it does not dissuade me from my course.ของคุณคุณเริ่มต้นนี้
I don't want to dissuade the other hunters.ข้าไม่อยากข่มขวัญ นักล่าหัวคนอื่นๆ

dissuade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord
思い切らせる[おもいきらせる, omoikiraseru] (v1) to dissuade; to change someone's mind; to make someone give up the idea of

dissuade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something FR: retenir ; retarder ; dissuader
ปราม[v.] (prām) EN: dissuade ; advise not to FR: dissuader ; mettre en garde
ท้วงติง[v.] (thūangting) EN: advise against ; dissuade ; warn against FR: mettre en garde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissuade
Back to top