ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dice*, -dice-

dice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dice (vt.) ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า See also: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ Syn. mince, shred
dice (n.) ลูกเต๋า Syn. cubes, counters, craps
dice (vt.) เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล Syn. bet, stake, throw
dice (vi.) เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล Syn. bet, stake, throw
dice away (phrv.) เสียพนัน
dice with (phrv.) เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
diceive (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, หลอกลวง Syn. falsify
dicer (n.) คนเล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า See also: คนเล่นไฮโล Syn. gambler, gamester
dicer (n.) เครื่องหั่นอาหารให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
dicey (adj.) เสี่ยงอันตราย Syn. risky
English-Thai: HOPE Dictionary
dice(ไดซฺ) n.,pl ลูกเต๋า,เกมเล่นลูกเต๋า,ก้อนลูกบาศก์เล็ก ๆ Sing. die
dicephalous(ไดเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมี2 หัว
English-Thai: Nontri Dictionary
dice(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เติ่ง (n.) board for dice games
บาศก์ (n.) dice See also: cubic Syn. ลูกเต๋า, ลูกสกา
ลูกบาศก์ (n.) dice Syn. ลูกเต๋า, ลูกสกา
ลูกสกา (n.) dice Syn. ลูกเต๋า
ลูกสกา (n.) dice See also: cubic Syn. ลูกเต๋า
ลูกเต๋า (n.) dice
เต๋า (n.) dice Syn. ลูกเต๋า
ความขี้ขลาด (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ความไม่กล้า (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ดีซ่าน (n.) jaundice Syn. โรดีซ่าน, โรคตับเหลือง
ภยาคติ (n.) prejudice See also: prejudice because of fear
อคติ (n.) prejudice See also: bias, partiality
เต๋าเขย่า (n.) kind of dice-gambling Syn. ขลุกขลิก
โรคตับเหลือง (n.) jaundice Syn. โรดีซ่าน
โรดีซ่าน (n.) jaundice Syn. โรคตับเหลือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sound of rolling dice to me is music in the airเสียงของ ลูกเต๋ากลิ้ง สำหรับฉัน มันคือเสียงเพลงในอากาศ
One more roll of the dice oughta do it.จะต้องทอยเต๋าอีกหนึ่งครั้ง เอาหละ
You roll the dice to move your token. Doubles gets another turn.ทอยเต๋าแล้วเดิน ถ้าได้เลขคู่ทอยได้อีกตา...
"In the jungle you must wait... until the dice read five or eight.""เจ้าต้องไปรออยู่ในป่า... ...จนกว่าหน้าเต๋าจะขึ้นห้าหรือแปด"
You roll the dice to move your token. Doubles get another turn."ทอยเต๋าแล้วเดิน ถ้าได้เลขคู่ทอยได้อีกตา...
Just gimme the dice and you can go home. You don't have to play.งั้นเอาลูกเต๋ามาให้ฉัน แล้วเธอก็กลับบ้าน ไม่ต้องเล่นก็ได้
"In the jungle you must wait, till the dice read five or eight.""เจ้าต้องไปรอในป่า จนกว่าหน้าเต๋าจะขึ้นห้าหรือแปด"
No. I tried to drop the dice so they'd land on 12.เปล่า ผมแค่พยายามทอยเต๋า ให้มันขึ้น 12
Put the dice in your mouth...ใส่ลูกเต๋าในปากคุณ--
We will be supplying their bathrooms with the dice and money funder.เราจะส่งสินค้าที่ใช้ในห้องน้ำ ด้วยลูกเต๋าและมันนี่ฟังเกอร์
Did they have dice and stuff?พวกเขามีพวกลูกเต๋าด้วยมั้ย
Their dice were made of bones.ลูกเต๋าของพวกเขา ทำมาจากกระดูก

dice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色子[shǎi zi, ㄕㄞˇ ㄗ˙, 色子] dice (used in gambling)
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 胆小 / 膽小] cowardice; timid
[tóu, ㄊㄡˊ, 骰] cuboid bone; dice
[shū, ㄕㄨ, 摴] dice; gambling; to release
鸡丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 鸡丁 / 雞丁] diced chicken meat
骰子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, 骰子] dice
[dǎn, ㄉㄢˇ, 疸] jaundice
黄疸[huáng dǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄢˇ, 黄疸 / 黃疸] jaundice
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 偏心] partial; biased; prejudiced; eccentric
成见[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 成见 / 成見] preconceived idea; bias; prejudice
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 偏见 / 偏見] prejudice
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 傲慢与偏见 / 傲慢與偏见] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀
瓜蒂[guā dì, ㄍㄨㄚ ㄉㄧˋ, 瓜蒂] stem of a melon; pedicel (stem) of melon, used as emetic in Chinese medicine
宫爆肉丁[gōng bào ròu dīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄖㄡˋ ㄉㄧㄥ, 宫爆肉丁 / 宮爆肉丁] stir-fried diced pork
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, 吆五喝六] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling

dice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice
丁半[ちょうはん, chouhan] (n) odd and even numbers; dice game; gambling
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
インデックス[, indekkusu] (n) index; indices; indexes; (P)
スマトラ犀[スマトラさい;スマトラサイ, sumatora sai ; sumatorasai] (n) Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis)
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket
ダイス[, daisu] (n) (1) dice; (2) (See ダイス回し) die (tool)
メキシコヤツメ[, mekishikoyatsume] (n) Mexican lamprey (Lampetra spadicea)
ヨーロピアンシーバス[, yo-ropianshi-basu] (n) European seabass (Dicentrarchus labrax)
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
人種的偏見[じんしゅてきへんけん, jinshutekihenken] (n) race prejudice; racial prejudice
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P)
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
先入[せんにゅう, sennyuu] (n) preconception; prejudice
先入主[せんにゅうしゅ, sennyuushu] (n) preconception; prejudice
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P)
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
冠鳰[かんむりかいつぶり;カンムリカイツブリ, kanmurikaitsuburi ; kanmurikaitsuburi] (n) (uk) Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
新生児黄疸[しんせいじおうだん, shinseijioudan] (n) neonatal jaundice

dice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาศก์[n.] (bāt) EN: cube ; dice FR:
หั่นเต๋า[v. exp.] (han tao) EN: dice FR: découper en dés
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:
ลูกบาศก์[n.] (lūkbāt) EN: cube ; dice FR: cube [m]
ลูกเต๋า[n.] (lūktao) EN: dice FR: dé [m] ; dé à jouer [m]
เต๋า[n.] (tao) EN: dice FR: dé à jouer [m] ; dé [m]
ทอดเต๋า[v. exp.] (thøt tao) EN: throw dice FR: jeter les dés ; jouer aus dés
เติ่ง[n.] (toeng) EN: board for dice games FR:
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ดรรชนี[n.] (datchanī) EN: index ; rate FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m]
ดัชนีความเชื่อมั่น[n. exp.] (datchanī kh) EN: FR: indice de confiance [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม[n. exp.] (datchanī kh) EN: FR: indices de confiance des industriels [m]
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีราคา = ดรรชนีราคา[n. exp.] (datchanī rā) EN: price index FR: indice des prix [m]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
ดีซ่าน[n.] (dīsān) EN: jaundice FR: jaunisse [f]
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear FR: queue [f] ; appendice [m]
หั่นเต๋า[adj.] (han tao) EN: diced FR:
การผ่าตัดไส้ติ่ง[n. exp.] (kān phātat ) EN: appendectomy FR: appendicectomie [f]
แครอทหั่นเต๋า[n. exp.] (khaērǿt han) EN: diced carrots FR:
ขจรจบ[n.] (khajønjop) EN: Pennisetum pedicellatum FR: Pennisetum pedicellatum
คำใบ้[n. exp.] (kham bai) EN: FR: indice [m]
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
แกลบหูหนู[n.] (klaēphūnū) EN: FR: Dendrolobium triangulare ; Dendrolobium lanceolatum ; Dicerma biarticulatum
แกลบหนู[n.] (klaēpnū) EN: FR: Dendrolobium triangulare ; Dendrolobium lanceolatum ; Dicerma biarticulatum
กฎของเลขชี้กำลัง[n. exp.] (kot khøng l) EN: laws of indices FR:
กฎของเลขยกกำลัง[n. exp.] (kot khøng l) EN: laws of indices FR:
กระดูกอึ่ง[n.] (kradūk-eung) EN: FR: Dendrolobium triangulare ; Dendrolobium lanceolatum ; Dicerma biarticulatum
กระซู่[n.] (krasū) EN: Sumatran Rhinoceros ; Dicerorhinus sumatrensis FR: Dicerorhinus sumatrensis
เลขออกเทน[n. exp.] (lēk ǿkthēn) EN: octane number FR: indice d'octane [m]
เลขซีเทน[n. exp.] (lēk sīthēn) EN: cetane number (CN) FR: indice de cétane [m]
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
ไม่มีวี่แวว[X] (mai mī wīwa) EN: no sign (of) ; no trace ; no indication ; not a clue FR: pas un indice ; pas une preuve
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]

dice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riskant {adj} | riskanter | am riskantestendicey | dicier | diciest
gelbsüchtig {adj}jaundiced
neidvoll {adj}; mit Neidwith a jaundiced eye
verbittert; zynisch {adj}jaundiced
Leibchen {n}bodice
Schaden {m} | zu jds. Schadenprejudice | to the prejudice of sb.
Rassenvorurteile {pl}racial prejudice
Taille {f}bodice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dice
Back to top