ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agricultural

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agricultural*, -agricultural-

agricultural ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agricultural (adj.) ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม Syn. farming, rustic
agriculturalist (n.) กสิกร See also: ชาวไร่, เกษตรกร Syn. agriculturist
English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agricultural labourerคนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมการเกษตร (n.) Department of Agricultural Extension
ทษ.บ. (n.) Bachelor of Agricultural Technology See also: B.Ag. Tech
ทษ.ม. (n.) Master of Agricultural Technology See also: M.Ag. Tech
ธกส. (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (n.) Office of Agricultural Economics
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Agricultural Technology See also: B.Ag. Tech Syn. ทษ.บ.
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Agricultural Technology See also: M.Ag. Tech Syn. ทษ.ม.
อุปกรณ์การเกษตร (n.) agricultural equipment Syn. เครื่องมือการเกษตร
เครื่องมือการเกษตร (n.) agricultural equipment
สวนเกษตร (n.) agricultural garden
ภูมิศาสตร์การเกษตร (n.) agricultural geography
ส.ป.ก. (n.) Agricultural Land Reform Office See also: ALRO Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (n.) Agricultural Land Reform Office See also: ALRO Syn. ส.ป.ก.
เกษตรศาสตร์ (n.) agricultural science See also: agriculture, agronomy, science of agriculture
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what, when I read my agricultural handbook...ตอนที่ผมอ่านคู่มือการเพาะปลูก...
This is a notice from the town hall: The next duty stand will be Sakai's Agricultural Cooperative Fuel...นี่มันข้อความจากศาลาว่าการ\ตรงป้ายถัดไปคือสหกรณ์น้ำมันทางการเกษตรแห่งซาเกอิ...
That's why I was refused clearance for a very prestigious government research fellowship at a secret military supercollider located beneath a fake agricultural stationนั่นแหละทำไมฉันถูกปฎิเสธการกวาดล้างนักวิจัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่ควบคุมความลับทหารภายใต้สถานีการเกษตรแบบหลอกๆ
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก
It is an agricultural industry.มันคืออุตสาหกรรมการเกษตร
Florida has laws against the disparagement of agricultural productsฟลอริด้ามีกฎหมายปกป้อง ผู้ผลิตทางการเกษตรที่ถูกหมิ่นประมาท
Bixton foods is a reputable agricultural company.บิกซ์ตัน ฟู้ดส์ เป็นบริษัทเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียง
I am trying to save my daddy's ranch, which is on the verge of an agricultural meltdown while you're playing patty-cake with this here trollop!ฉันจะพยายามรักษาที่ดินของพ่อไว้ กำลังเจอวิกฤตมัวเล่นอะไรอยู่
And that's how paleolithic hunting tribes overtook early agricultural civilizations.และนั่นคือเหตุที่ทำให้ชนเผ่านักล่าในยุคเพลิโอลีธิค ก้าวทันอารยธรรมการเกษตรยุคแรก
The agricultural department, a quarter mile that way, dad.ภาคการเกษตร อยู่ห่างไปทางนั้น 1/4 ไมล์ พ่อ
The United States proposes using China's money to fund agricultural programs to support Ethiopia's sustainable farms.อเมริกาขอเสนอใช้เงินของจีน เป็นทุนเพื่อการฟื้นฟูแผนเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนฟาร์มที่ยั่งยืนของเอธิโอเปีย
Don't forget to turn in your agricultural declaration forms to a flight attendant.อย่าลืมคืนเอกสารการครอบครอง ผลิตผลการเกษตรของคุณ \ แก่พนักงานต้อนรับด้วยนะครับ

agricultural ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, 中国农业银行 / 中國農業銀行] Agricultural Bank of China
耕奴[gēng nú, ㄍㄥ ㄋㄨˊ, 耕奴] agricultural slave; serf
农事活动[nóng shì huó dòng, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 农事活动 / 農事活動] agricultural activities
农学[nóng xué, ㄋㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 农学 / 農學] agricultural science
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
农业区[nóng yè qū, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, 农业区 / 農業區] agricultural region
农业机械[nóng yè jī xiè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 农业机械 / 農業機械] agricultural machinery
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
农机[nóng jī, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧ, 农机 / 農機] agricultural machinery
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 农产品 / 農產品] agricultural produce
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 螟] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 螟虫 / 螟蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, 钻心虫 / 鑽心蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ, 民事] civil case; agricultural affairs; civil
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 合作社] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, 上山下乡 / 上山下鄉] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, 粮仓 / 糧倉] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land)
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, 农家 / 農傢] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought)

agricultural ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P)
アグリカルチュラル[, agurikaruchuraru] (n) agricultural
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
屯田兵[とんでんへい, tondenhei] (n) agricultural soldiers; colonizers; colonisers
日本農林規格[にほんのうりんきかく, nihonnourinkikaku] (n) Japan Agricultural Standards; JAS
栽培種[さいばいしゅ, saibaishu] (n) agricultural species
燎原[りょうげん, ryougen] (n) agricultural burning; setting a field ablaze
農学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist
農業国[のうぎょうこく, nougyoukoku] (n) agricultural country; agrarian nation
農業地質学[のうぎょうちしつがく, nougyouchishitsugaku] (n) agricultural geology; agrogeology
農科[のうか, nouka] (n) agricultural course or department
農薬[のうやく, nouyaku] (n,adj-no) agricultural chemical (i.e. pesticide, herbicide, fungicide, etc.); agrochemical; agrichemical; (P)
作物[さくもつ, sakumotsu] (n) produce (e.g. agricultural); crops; (P)
外国産[がいこくさん, gaikokusan] (adj-no) foreign (product, esp. agricultural); of foreign manufacture
精農[せいのう, seinou] (n) hard-working farmer or agriculturalist
農場主[のうじょうしゅ, noujoushu] (n) farmer; agriculturalist
農業家[のうぎょうか, nougyouka] (n) farmer; agriculturalist

agricultural ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานการเกษตร[n. exp.] (jaophanakng) EN: agricultural officer FR:
การปฏิรูปการเกษตร[n. exp.] (kān patirūp) EN: agricultural reform FR:
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[n.] (kānpatirūpt) EN: agricultural land reform FR:
เกษตร[adj.] (kasēt) EN: agricultural ; arable FR: agricole
เกษตร-[pref. (adj.)] (kasēttra-) EN: agricultural FR: agricole
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
เกี่ยวกับเกษตรกรรม[adj.] (kīo kap kas) EN: agricultural FR: agricole
นักวิชาการเกษตร[n. exp.] (nakwichākān) EN: agricultural research officer FR:
เงินอุดหนุนสินค้าเกษตร[n. exp.] (ngoen utnun) EN: agricultural subsidies FR: aides agricoles [fpl]
ผลิตผลทางการเกษตร[n. exp.] (phalittapho) EN: agricultural producr FR: produit agricole [m]
พืชผล[n. exp.] (pheūtphon) EN: crop ; fruits ; agricultural products FR: plante agricole [f]
ภูมิศาสตร์การเกษตร[n. exp.] (phūmisāt kā) EN: agricultural geography FR:
ประเทศเกษตรกรรม[n. exp.] (prathēt kas) EN: agrarian country ; agricultural country FR: pays agricole [m]
ฤดูทำนา[n. exp.] (reudū tham ) EN: agricultural season FR:
สาขาเกษตรกรรม[n. exp.] (sākhā kasēt) EN: agricultural sector FR: secteur agricole [m]
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)[org.] (Samnakngān ) EN: Agricultural Land Reform Office (ALRO) FR:
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร[org.] (Samnakngān ) EN: Office of Agricultural Economics FR:
สังคมเกษตร ; สังคมเกษตรกรรม[n. exp.] (sangkhom ka) EN: agricultural society FR: société agraire [f]
สินค้าเกษตร[n. exp.] (sinkhā kasē) EN: agricultural product FR: produit agricole [m]
สวนเกษตร[n. exp.] (sūan kasēt) EN: agricultural garden FR:
ตลาดสินค้าเกษตร[n. exp.] (talāt sinkh) EN: agricultural market FR: marché agricole [m]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)[org.] (Thanākhān P) EN: Bank for Agriculture and Agricultural Coop. (BAAC) FR:
ทางการเกษตร[adj.] (thāng kān k) EN: agricultural FR: agricole
เทพี[n.] (thēphī) EN: beauty queen ; queen of the sowing festival ; beautiful queen who leads the agricultural festival FR:
ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)[abv.] (Thø.Kø.Sø. ) EN: Bank for Agriculture and Agricultural Coop. (BAAC) FR:
อุปกรณ์การเกษตร[n. exp.] (uppakøn kān) EN: agricultural equipment FR: machine agricole [f]
วิชาการเกษตร[n. exp.] (wichākān ka) EN: agricultural sciences FR:
วิศวกรรมการเกษตร[n. exp.] (witsawakam ) EN: agricultural engineering FR:
วิศวกรการเกษตร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: agricultural engineer FR: ingénieur agronome [m]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk) EN: ​agricultural exports FR: exportations agricoles [fpl]
ส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)[abv.] (Sø.Pø.Kø. () EN: ALRO (Agricultural Land Reform Office) ; Alro land ; Sor Por Kor FR:

agricultural ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Produktenhandel {m}trade in agricultural produce
ackerbautreibend; landwirtschaftlich {adj}agricultural
Ackermaschine {f}agricultural machine
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
Agrarkredit {m}agricultural credit
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology
Agrarpolitik {f}agricultural policy
Agrarpreise {pl}agricultural prices
Agrarproduktion {f}agricultural production
Agrarstatistik {f}agricultural statistics
Agrarüberschüsse {pl}agricultural surplus
Agrarverordnung {f}agricultural regulation
Agrarwissenschaft {f}agricultural economics
Landarbeiter {m}agricultural labourer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agricultural
Back to top