ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

franticly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *franticly*, -franticly-

franticly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
franticly (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. extreme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า franticly
Back to top