ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crook*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crook, -crook-

*crook* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
by hook or by crook (idm.) ทุกวิถีทาง See also: ทุกหนทาง
crook (vt.) ขโมย (คำสแลง) Syn. steal
crook (n.) คนทุจริต See also: คนหลอกลวง
crook (vi.) โค้งงอ Syn. bend, curve
crook (n.) ตะขอ
crook (vt.) ทำให้โค้งงอ Syn. bend, curve
crooked (adj.) โค้งงอ Syn. curved, bent Ops. unbent
crooked (adj.) เบี้ยว See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
crooked (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonest, corrupt
English-Thai: HOPE Dictionary
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
English-Thai: Nontri Dictionary
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crooklyingท่านอนหงายชันเข่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระยึกกระยือ (adj.) crooked See also: askew, distorted, disordered Syn. ยึกยือ
คดเคี้ยว (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. วนเวียน, ลดเลี้ยว, คดโค้ง Ops. ตรง
คดโค้ง (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. วนเวียน, ลดเลี้ยว Ops. ตรง
ชุ้ง (adj.) crooked See also: bent, curved Syn. โค้ง, คด, โก่ง Ops. ตรง
มุ้ม (adj.) crooked See also: hooked, curved downward, bent Syn. งุ้ม
ยึกยือ (adj.) crooked See also: askew, distorted, disordered
วนเวียน (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. ลดเลี้ยว, คดโค้ง Ops. ตรง
เงี้ยว (adj.) crooked See also: tortuous, bent, curved Syn. คด, งอ Ops. ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hook and granny... Crooked fan...ตะขอและยายแฟน คโรเคด
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น
It's a skosh crooked. Isn't this exciting!มันโค้งงอยังกะเขาควายแน่ะ.
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ
Or is it the crooked cop?หรือเป็นตำรวจขี้โกง?
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ
He got a crooked back where a horse kicked him one day.เขาหลังค่อมเพราะเคยถูกม้าเตะ
I'm looking for Crooks. This mule's got a hurt foot.ผมมาหาครุกส์ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ
Come on, Crooks, put it in.เริ่มล่ะนะ เร็ว ครุกส์ โยนมันลงไป
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับคดเก่าอย่างผม
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับการโกงเก่าอย่างผม
...their President is a crook. Well, I'm not a crook.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของพวกเขา คือการโกง ดีฉันไม่ได้โกง

*crook* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāi, ㄨㄞ, 歪] askew; at a crooked angle; devious; noxious
[qū, ㄑㄩ, 曲] bent; crooked; wrong
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
[zhěn, ㄓㄣˇ, 紾] crooked; obstinate; twist a cord
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, 屈曲] crooked
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 歪点子 / 歪點子] illegal device; devious; crooked

*crook* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クルックス管[クルックスかん, kurukkusu kan] (n) Crookes tube
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26)
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
手を変え品を変え;手を替え品を替え[てをかえしなをかえ, tewokaeshinawokae] (exp) by hook or by crook; by all possible means
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin)
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)
湾曲(P);彎曲;弯曲;わん曲[わんきょく, wankyoku] (n,vs,adj-no) curve; bend; crook; (P)
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

*crook* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
ฉิ่ง[adj.] (ching) EN: crooked ; not straight FR: tordu
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang ) EN: crooked nose FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
กังฉิน[adj.] (kangchin) EN: corrupt ; crooked FR: corrompu
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
เขาเกก[n.] (khaokēk) EN: crooked horns FR:
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คด[adj.] (khot) EN: bent ; curved ; crooked FR:
คด[adj.] (khot) EN: dishonest ; crooked ; not straightforward FR: malhonnête
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
คดโค้ง[adj.] (khot khōng) EN: crooked ; meandering FR:
คดโกง[adj.] (khotkōng) EN: crooked ; deceitful ; cheating ; perfidious FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved FR: courbé ; incurvé ; tordu
โกงกิน[v.] (kōngkin) EN: be corrupt ; be a crook FR: être corrompu
กระทด[adj.] (krathot) EN: bent ; crooked FR:
กระยึกกระยือ[adj.] (krayeukkray) EN: crooked FR:
ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล[xp] (mai dāi dūa) EN: by hook or by crook FR: faire flèche de tout bois
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve ; arch ; contract FR: courber ; plier ; recourber ; arquer ; ployer ; fléchir ; infléchir ; gauchir
งอ[adj.] (ngø) EN: bent ; curved ; arched ; crooked ; warped FR: recourbé ; tordu
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ศฐะ[n.] (satha) EN: crook ; swindler FR:
ซอกแซก[adj.] (søksaēk) EN: winding ; indirect ; crooked ; tortuous FR:
ทุย[n.] (thui) EN: water buffalo ; buffalo with two-crooked horns FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
วงศ์[adj.] (wong) EN: crooked ; dishonest FR:
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked FR: denteler ; cranter
ยึกยือ[adj.] (yeukyeū) EN: crooked FR:
ย้วย[adj.] (yūay) EN: crooked ; askew ; warped ; out of shape FR:

*crook* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krumm {adj} | krummer | am krummstencrooked | more crooked | most crooked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crook*
Back to top