ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disassociate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disassociate*, -disassociate-

disassociate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disassociate (vt.) แยก See also: ไม่เกี่ยวข้อง
disassociated (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, separated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barbara's wedding will disassociate us from all this.งานแต่งงานของบาร์บาร่าจะยกเลิกการเชื่อมโยงเราจากทั้งหมดนี้
What if you were to disassociate while driving?ถ้าคุณไม่ได้สติในขณะที่ขับรถ
It suggests she's trying to disassociate herself from her actions.มันทำให้รู้ว่าเธอกำลังพยายามแยกตัวเองออกจากการกระทำ
It's quite common in cases Of seizures and disassociate amnesia.มันยึดครองและไม่เชื่อมสัมพันธ์ กับอาการความจำเสื่อม
The ideal is to have individuals who are totally disassociated from one another.อุดมคติก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคล แยกขาดออกจากกันและกัน
Our organization has disassociated itself from Dr. Miller.องค์กรของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับดร.มิลเลอร์อีกต่อไป
You were at the crime scene when you disassociated.คุณอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ตอนที่คุณแยกตัวออกออกมา เล่าให้ผมฟังหน่อยสิ

disassociate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) {comp} disassociated
Japanese-English: COMDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disassociate
Back to top