ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garments

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garments*, -garments-

garments ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garments (n.) เสื้อผ้า See also: เครื่องแต่งกาย Syn. clothing, dress
garments (n.) เสื้อผ้า Syn. clothes
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตรจีวร (n.) three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe) Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร

garments ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
[cuī, ㄘㄨㄟ, 縗] mourning garments
[cuī, ㄘㄨㄟ, 衰] mourning garments
[cháng, ㄔㄤˊ, 裳] lower garment; skirts; petticoats; garments
[lán, ㄌㄢˊ, 褴 / 襤] ragged garments
[nì, ㄋㄧˋ, 衵] women's undergarments

garments ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours)
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours)
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
服装[ふくそう, fukusou] (n) garments; attire; (P)
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P)

garments ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of a Buddhist monk ; upper robe ; inner robe ; [any of the three garments of the monk] FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จีวร-[pref.] (jīwønra-) EN: [any of the three garments of the monk] FR:
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nu) EN: clothing ; clothes ; garments ; apparel FR: vêtements [mpl]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: the three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe) ; the three robes of a Bhikkhu ; Triple Robe FR:
วาสะ[n.] (wāsa) EN: clothing ; garments FR:
วาสนะ[n.] (wāsana) EN: clothing ; garments FR:

garments ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miederwaren {pl}foundation garments

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garments
Back to top