ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inactively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inactively*, -inactively-

inactively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inactively (adv.) อย่างเชื่องช้า See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด Syn. slowly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระต้วมกระเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม
กะต้วมกะเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. ต้วมเตี้ยม

inactively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระต้วมกระเตี้ยม[adv.] (kratūamkrat) EN: inactively ; sluggishly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inactively
Back to top