ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blab*, -blab-

blab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blab (vi.) ปากเปราะ See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน Syn. gossip, rumor, tattle
blab out (phrv.) เผยความลับ Syn. blabble out
blabber (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
blabber (vi.) พูดเรื่อยเปื่อย See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ Syn. clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
blabber (vi.) พูดพร่ำ See also: พูดเรื่อยเปื่อย Syn. clack, jabber
blabbermouth (n.) คนปากสว่าง See also: คนปากพล่อย Syn. gossipmonger, rumormonger, tattler
blabbermouth (sl.) เปิดเผยให้คนอื่นรู้ See also: บอกให้รู้กันทั่ว
blabble out (phrv.) เผยความลับ
blabbler (n.) พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
blab(แบลบ) {blabbed,blabbing,blabs} vt. เปิดเผยความลับ vi.,n. (การ) พูดพล่อย ๆ ,พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากบอน (v.) blab See also: gossip, tattle, be talkative Syn. ปากคัน, ปากตำแย
ปากพล่อย (adj.) blab See also: loosen one´s mouth, grumbling Syn. ปากเบา
คุยจ้อ (v.) blabber on See also: babble on Syn. จ้อ, พูดจ้อ Ops. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก
พูดจ้อ (v.) blabber on See also: babble on Syn. จ้อ Ops. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, Harglow, and Cane put me through all of this... so I can blab to the media... about Cane's haunted little town... help you sell a few more million copies.ทั้งคุณ ฮาร์โกลว์ รวมทั้งเคน พาผมมาเจอเรื่องทั้งหมดนี่ เพื่อที่ผมจะได้แจ้นไปบอกสื่อ เกี่ยวกับเคนและไอ้เมืองสยองขวัญนี่
Open up or I blab your secret to everyone.ออกมานะ ไม่งั้นผมจะเปิดเผยความลับคุณนะ
You are going to blab about your husband's death, right?คุณจะพูดพล่ามเรื่องการตายของสามีคุณ, ใช่มัย?
A guy can talk to you and be sure you ain't gonna go blabbing. Uh-uh!เวลาคนคุยกับนาย อย่าพล่ามอะไรก็ไม่รู้ออกมาสิ
Otherwise, all those wizards would have gone blabbing.มิฉะนั้นพวกพ่อมดแม่มด คงคุยฟุ้งไปหมดแล้ว
I'm sorry to blab. It's just so romantic.โทษค่ะที่พลั้งปาก โรแมนติกจังเลย
I kept on rambling like a blabbermouthไม่รู้ผมทำไปได้ไง ผมจ้อไม่หยุดปากเลย
But she does know elizabeth. What if she blabs?แต่เธอรู้จักอลิซาเบท เกิดเขาบอกกันละ
I say I've heard nothing but blabber.ฉันว่าฉันได้ยินแต่คำเพ้อเจ้อ
Hwan-sun is a blabbermouth, you know.ฮวาน ซุน น่ะเป็นพวก ปากเปราะนะ นายรู้ใหม
More significantly, a blabbermouth.เฮาส์,หยุดพูดได้แล้ว
And he's just surprised to hear me being the one blabbing' about it.แล้วตอนนี้ดูซิใครต้องมาพูดเอง

blab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, 多嘴] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly

blab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
藤豆;鵲豆[ふじまめ;フジマメ, fujimame ; fujimame] (n) (uk) hyacinth bean (Lablab purpureus)

blab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; blabber ; gossip ; talk carelessly FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages ; jaser ; cafarder (fam.) ; cafter (fam.)
ปากสว่าง[v.] (pāksawāng) EN: blab ; be a blabbermouth ; spill the beans ; talk too much FR:
บลา บลา ; บลา บลา บลา[X] (blā blā ; b) EN: bla-bla FR: blabla [m] (fam.)
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as FR: semblable à ; similaire à ; tout comme
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คล้ายกัน[adj.] (khlāi kan) EN: similar ; similar to ; alike FR: semblable
คล้ายคลึงกับ[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar to FR: similaire à ; semblable à
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ฆ้องปากแตก[X] (khøngpāktaē) EN: blabber FR:
คนปากบอน[n. exp.] (khon pākbøn) EN: tattletale ; blabbermouth ; gossip FR:
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on ; be talkative ; be garrulous FR:
ละม้าย[v.] (lamāi) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้าย[adj.] (lamāi) EN: similar FR: semblable ; similaire
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่ตรงกัน[adj.] (mai trongka) EN: discrepant FR: divergent ; dissemblable
เหมือนกัน[adj.] (meūoen kan) EN: alike ; same ; identical FR: identique ; pareil ; semblable
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably FR: probablement ; vraisemblablement
ปากไม่มีหูรูด[n. exp.] (pāk mai mī ) EN: blabbermouth FR:
ปากมาก[v.] (pākmāk) EN: talk too much ; be a blabbermouth ; be garrulous ; shoot one's mouth off FR:
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
ประดุจ[X] (pradut) EN: comparable to ; like FR: semblable à ; comme
เรื่องเหลือเชื่อ [n. exp.] (reūang leūa) EN: tall story FR: histoire invraisemblable [f] ; histoire abracadabrante [f]
เท่ากันทุกอย่าง[adj.] (thao kan th) EN: equivalent in all aspects (with) ; exact equivalent (of) FR: semblable à tous égards
ถั่วแปบ[n.] (thūapaēp) EN: hyacinth bean ; dolichos bean ; bonavist ; Lablab purpureus FR: Lablab purpureus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blab
Back to top