ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tittle-tattle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tittle-tattle*, -tittle-tattle-

tittle-tattle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tittle-tattle (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, twaddle
tittle-tattle (vi.) พูดเรื่อยเปื่อย See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, twaddle
tittle-tattle (n.) การนินทา Syn. hearsay, gossip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tittle-tattle
Back to top