ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bell*, -bell-

bell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bell (n.) ระฆัง See also: กระดิ่ง, กริ่งประตู Syn. alarm
bell (n.) ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง See also: ทรงกระดิ่ง, ทรงระฆัง
bell (n.) กริ่งสัญญาณ
bell (vt.) ทำให้กว้างออกจนมีรูปร่างคล้ายระฆัง
bell (n.) เสียงร้องหรือเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อ
bell (vi.) ร้องหรือหอน
bell (sl.) โทรหา
bell-bottoms (n.) กางเกงขาบาน
bell-end (sl.) ปลายสุดของอวัยวะเพศชาย
bell-ringer (n.) คนสั่นระฆังโบสถ์ Syn. ringer
belladonna (n.) ต้นไม้มีพิษ
bellboy (n.) พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม Syn. bellhop
belle (n.) คนสวยที่สุดในที่นั้น
belles-letters (n.) วรรณคดี
bellhop (n.) พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
bellhop (n.) เด็กยกกระเป๋าในโรงแรม Syn. bellboy, page
bellicose (adj.) พร้อมที่จะต่อสู้ See also: พร้อมที่จะทะเลาะวิวาท Syn. belligerent Ops. pacific
belligerent (adj.) เป็นปฏิปักษ์ See also: ก้าวร้าว Syn. bellicose Ops. pacific
bellow (vi.) ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow (vt.) แผดเสียง See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง Syn. howl, yell Ops. whisper
bellow (n.) เสียงคำราม Syn. howl, yell Ops. whisper
bellow out (phrv.) ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์) See also: ส่งเสียงคำราม, คำราม
bellow out (phrv.) ตะโกนเสียงดัง See also: ร้องเสียงดัง
bellows (n.) เครื่องสูบลม
belly (n.) ช่องท้อง See also: กระเพาะ Syn. abdomen
belly (n.) ท้อง (ของคนหรือสัตว์) See also: ส่วนท้อง, พุง Syn. stomach
belly (vi.) ทำให้โป่ง See also: กางเต็มที่, โป่ง Syn. bulge
belly (vt.) ทำให้โป่ง See also: กางเต็มที่, โป่ง
belly (n.) ส่วนโป่ง See also: ส่วนนูน
belly (n.) ความปรารถนาที่จะมีหรือทำบางสิ่ง Syn. desire
belly (n.) ความอยากอาหาร
belly out (phrv.) กางออก See also: พองออก Syn. billow out
belly up (sl.) ตาย
bellyache (n.) อาการปวดท้อง
bellyache (sl.) ปวดท้อง
bellyache (sl.) บ่นว่า See also: ว่ากล่าว
bellyflop (n.) กระโดดน้ำแบบเอาด้านหน้าลง
bellyful (n.) ปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้
bellyful (sl.) ความมากเกินพอ See also: ความมากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bell buoyn. ทุ่นลอยที่ติดระฆัง
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
belle(เบล) n. สาวสวย,หญิงสวย, Syn. beauty
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
bellman(เบล'เมิน) n. คนตีระฆัง,คนยาก
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
belly dance n.ระบำพุง, See also: belly dancer n. นักระบำพุง
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
bellyful(เบล'ลีฟูล) n. ปริมาณเท่าที่จะทนได้ที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
bell(n) ระฆัง,กังสดาล,กระดิ่ง,กระพรวน
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bellowsส่วนพับยืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
belly button; navel; omphalus; umbilicusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly, woodenท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bell(หูฟัง)ชนิดถ้วย,เสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Belladonnaเบลลาดอนนา,พืช;เบลลาดอนนา [การแพทย์]
Bellow Bagถังพักลม [การแพทย์]
Bellyส่วนที่เป็นเส้นใยของกล้ามเนื้อ,เกล็ดท้องงู [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดิ่ง (n.) bell See also: small bell
กริ่ง (n.) bell See also: buzzer Syn. กระดิ่ง
ระฆัง (n.) bell
ฮึกห้าว (adj.) bellicose See also: belligerent, combative
ขู่ตะคอก (v.) bellow See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly Syn. ตะคอก
ตะคั้นตะคอก (v.) bellow See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก
พุง (n.) belly See also: stomach, abdomen Syn. ท้อง
พุงกะทิ (n.) belly See also: abdomen, stomach Syn. พุง, ท้อง
sable (n.) สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina Syn. marten
sable (n.) หนังขนสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Martes zibellina
กดกริ่ง (v.) ring a bell See also: press the button Syn. กดออด
กดออด (v.) ring the bell Syn. กดกริ่ง
กระด้างกระเดื่อง (adj.) rebellious See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
กระดึง (n.) cowbell See also: wind bell, church-bell Syn. โปง
กระพรวน (n.) small bell See also: bell Syn. พรวน, ลูกพรวน
กระแหม่วท้อง (v.) contract the belly See also: pull in the stomach Syn. แขม่วท้อง Ops. เบ่ง
กระแหล่ง (n.) flat-steeled bells
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
กังสดาล (n.) moon-shaped bell See also: metal bronze gong
การก่อการร้าย (n.) rebellion Syn. การจราจล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It will be like a bell that's hanging from every star in the sky.มันจะเหมือนระฆัง ที่ห้อยไว้กับดาวทุกดวงในท้องฟ้า
Alexander Graham Bell to see Miss Marron.อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลล์ มาพบคุณมาร์รอน
I'm standing out in the rain, ringing the bell for 15 minutes.ผมยืนอยู่กลางฝน กดกริ่งมาตั้ง 15 นาทีแล้วนะ
[ Elevator Bell Rings ][ลิฟท์เบลล์ออฟเดอะริง]
Waiting on the bell to ring so I can go homeรอระฆังให้แหวนดังนั้นฉันสามารถกลับบ้านได้
(MOTHER): Ring the bell for Hill! An airing will do me a great deal of good, /'m sure.สั่นกระดิ่งเพื่อเรียกฮีลล์ให้หน่อย อากาศดีๆ จะทำให้รู้สึกดีมากๆ แม่แน่ใจ
Ring the bell for tea, Kitty.สั่นกระดิ่งเรียกน้ำชาหน่อยคิตตี้
Lucky the bell rung.โชคช่วย ที่กริ่งดังขึ้น
Sauté the bell peppers, onions, tomatoes and chilies in "dendê" oil.ผัดกับเกลือ พริกหวาน หอม มะเขือเทศกับพริกในน้ำมัน
I've got to get away from these confounded relatives, hanging on the bell all day never giving me a moment's peace.ข้าต้องคอยหลบหน้าญาติๆจอมวุ่นวาย ไม่เคยให้ข้าได้อยู่สงบเลย
When you hear the bell you will turn your head and look downเมื่อคุณได้ยินเสียงกระดิ่ง คุณจะหันหน้าและมองลงไป
When I ring my bell you'll be split into two personsเมื่อชั้นตีระฆัง คุณจะแยกเป็นสองร่าง

bell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
[jù, ㄐㄩˋ, 虡] bell pendant stand
转铃[zhuàn líng, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, 转铃 / 轉鈴] bicycle bell (with revolving cap)
铃声[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, 铃声 / 鈴聲] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation
[fù, ㄈㄨˋ, 腹] abdomen; stomach; belly
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, 腹部] abdomen; belly; flank
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, 警铃 / 警鈴] alarm bell; call signal
警钟[jǐng zhōng, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ, 警钟 / 警鐘] alarm bell
叛乱[pàn luàn, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 叛乱 / 叛亂] armed rebellion
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, 杠铃 / 槓鈴] barbell (for weight-lifting); dumbell
美人[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, 美人] beauty; belle
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 将军肚子 / 將軍肚子] beer belly (complimentary)
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, 怒吼] bellow; rave; snarl
[dù, ㄉㄨˋ, 肚] belly
肚子[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, 肚子] belly; abdomen; stomach
肚皮舞[dù pí wǔ, ㄉㄨˋ ㄆㄧˊ ˇ, 肚皮舞] belly-dancing
肚腹[dǔ fù, ㄉㄨˇ ㄈㄨˋ, 肚腹] belly
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, 腹痛] belly-ache; stomach pain
[lú, ㄌㄨˊ, 胪 / 臚] belly; skin; to state
贝拉米[Bèi lā mǐ, ㄅㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄧˇ, 贝拉米 / 貝拉米] Bellamy
风箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 风箱 / 風箱] bellows
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
车铃[chē líng, ㄔㄜ ㄌㄧㄥˊ, 车铃 / 車鈴] bicycle bell
[yú, ㄩˊ, 釪] an alms bowl; a small bell
义和团运动[Yì hé tuán Yùn dòng, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 义和团运动 / 義和團運動] Boxer Rebellion
[héng, ㄏㄥˊ, 胻] calf (lower leg); (arch.) belly
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ, 暗箱] camera bellows; camera obscura
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
小脑[xiǎo nǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄠˇ, 小脑 / 小腦] cerebellum (part of the brain)
[yuán, ㄩㄢˊ, 騵] chestnut horse with white belly
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
野颠茄[yě diān qié, ㄧㄝˇ ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, 野颠茄 / 野顛茄] deadly nightshade (Atropa belladonna)
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, 颠茄 / 顛茄] deadly nightshade (Atropa belladonna)
丁零当啷[dīng ling dāng lāng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥ˙ ㄉㄤ ㄌㄤ, 丁零当啷 / 丁零當啷] ding-a-ling; onomat. for sound of bell
门铃[mén líng, ㄇㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, 门铃 / 門鈴] doorbell
哑铃[yǎ líng, ㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˊ, 哑铃 / 啞鈴] dumbbell (weight)
电铃[diàn líng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, 电铃 / 電鈴] electric bell

bell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエディングベル;ウェディングベル[, uedeinguberu ; uedeinguberu] (n) wedding bell
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong)
キーンコーンカーンコーン[, ki-nko-nka-nko-n] (n) (See 予鈴) bing-bong bang-bong (Big Ben chimes, used as a bell in Japanese schools)
ゴーン[, go-n] (n) dong (of a bell or gong)
サウスウエスタンベル[, sausuuesutanberu] (n) {comp} Southwestern Bell
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ベル研究所[ベルけんきゅうしょ, beru kenkyuusho] (n) {comp} Bell laboratories
りんりん[, rinrin] (adv) (on-mim) bell ringing (chiming)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
入相の鐘[いりあいのかね, iriainokane] (n) evening bell; vespers bell
割れ鐘;破鐘;破れ鐘;割鐘[われがね, waregane] (n) cracked bell
半鐘[はんしょう, hanshou] (n) fire alarm; fire bell
呼び鈴[よびりん, yobirin] (n) bell (used for summoning or signalling); buzzer
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
暮鐘[ぼしょう, boshou] (n) twilight tolling of a bell
朝顔[あさがお, asagao] (n) (1) Japanese morning glory (Ipomoea nil, Pharbitis nil); (2) funnel shaped; bell (i.e. of a trumpet); (P)
木鐸[ぼくたく, bokutaku] (n) (1) bell with wooden clapper; (2) leader
本鈴[ほんれい, honrei] (n) (See 予鈴) bell signalling that work, class, etc. has formally begun
金剛鈴[こんごうれい, kongourei] (n) {Buddh} (See 金剛杵) vajra bell
釣り鐘虫[つりがねむし, tsuriganemushi] (n) bell animalcule (insect)
[すず(P);りん;れい(ok), suzu (P); rin ; rei (ok)] (n) bell (often globular); (P)
鐘撞堂[かねつきどう, kanetsukidou] (n) belfry; bell tower
鐘楼[しょうろう(P);しゅろう, shourou (P); shurou] (n) belfry; bell tower; (P)
[たく;すず;ぬりて(ok);ぬて(ok);さなき(ok), taku ; suzu ; nurite (ok); nute (ok); sanaki (ok)] (n) (1) (See 鈴) duo (ancient Chinese bell with a clapper and a long handle); (2) (たく only) (See 風鈴) large wind bell
電鈴[でんれい, denrei] (n) electric bell
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly
イングリッシュブルーベル[, ingurisshuburu-beru] (n) (English) bluebell
カウベル[, kauberu] (n) cowbell
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop
ジルティラピア[, jiruteirapia] (n) redbelly tilapia (Tilapia zillii, fish of the family Cichlidae found in Africa and Eurasia)
セリ科;芹科[セリか(セリ科);せりか(芹科), seri ka ( seri ka ); serika ( seri ka )] (n) Apiaceae (parsley family of plants); Umbelliferae
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby
タポタポ[, tapotapo] (n) sound like tapping a soft belly
ダンベル[, danberu] (n) dumbbell
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
ベル[べる, beru] bell (BEL)
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US)
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC)
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve)
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling

bell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē ) EN: Alexander Graham Bell FR: Alexander Graham Bell
หอระฆัง[n. exp.] (hø rakhang) EN: belfry ; bell tower FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
กังสดาล[n.] (kangsadān) EN: flat gong ; moon-shaped bell FR:
ขทิง[n.] (khathing) EN: bell FR: cloche [f]
กดกระดิ่ง[v. exp.] (kot krading) EN: ring the bell FR: sonner
กดกริ่ง[v. exp.] (kot kring) EN: ring the bell FR: appuyer sur la sonnette ; sonner
กดออด[v. exp.] (kot øt) EN: press the buzzer ; ring the bell ; ring the buzzer FR: sonner ; appuyer sur la sonnette
กระดิ่ง[n.] (krading) EN: bell ; buzzer ; handbell FR: sonnette [f] ; clochette [f]
กระดิ่งไฟฟ้า [n. exp.] (krading fai) EN: electric bell FR: sonnerie électrique [f]
กระแหล่ง[n.] (kralaeng) EN: square shaped bell FR:
กระพรวน[n.] (kraphrūan) EN: small bell FR:
กริ่ง[n.] (kring) EN: bell ; buzzer FR: cloche [f] ; sonnerie [f]
หล่อระฆัง[v. exp.] (lø rakhang) EN: cast a bell FR: fondre un cloche
มะหิ่ง[n.] (mahing) EN: small bell FR: clochette [f]
หมากหิ่ง[n.] (mākhing) EN: small bell FR: clochette [f]
ออด[n.] (øt) EN: buzzer ; doorbell ; bell FR: sonnette [f] ; vibreur [m]
พริกหวาน[n. exp.] (phrik wān) EN: sweet pepper ; bell pepper ; capsicum FR:
พริกยักษ์ [n. exp.] (phrik yak) EN: sweet pepper ; bell pepper FR:
พรวน[n.] (phrūan) EN: small bell ; neck-bell ; cascabel FR: clochette [f] ; grelot [m]
ระฆัง[n.] (rakhang) EN: large temple bell ; bell FR: grosse cloche (de temple) [f] ; carillon [m]
เสียงกระพรวน[n. exp.] (sīeng kraph) EN: tinkling ; sound of a bell FR:
เสียงระฆัง[n. exp.] (sīeng rakha) EN: chime of a bell FR:
ตีระฆัง[v. exp.] (tī rakhang) EN: strike a bell ; ring a bell FR:
โยทะกา[n.] (yōthakā) EN: Bell bauhinia ; yellow bauhina ; Bauhinia monandra ; Bauhinia tomentosa FR: Bauhinia monandra ; Bauhinia tomentosa
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
บานเช้า[n. exp.] (bānchāo) EN: Turnera subulata FR: belle-de-jour [f] ; Turnera subulata
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāo) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower FR:
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap ; Mirabilis jalapa FR: belle-de-nuit [f] ; mirabilis [m] ; Mirabilis jalapa
เบลลาดอนนา[n.] (bēlladønnā) EN: belladonna ; deadly nightshade ; Atropa belladonna FR: Atropa belladonna
บ๋อย[n.] (bøi) EN: boy ; waiter ; bellhop FR: serveur [m]
บุหรัน[n.] (buran) EN: Merremia umbellata FR: Merremia umbellata
ชอบรบพุ่ง[adj.] (chøp rop ph) EN: combative ; pugnacious ; scrappy ; bellicose ; warlike FR: combatif ; belliqueux
ชอบต่อสู้[adj.] (chøp tøsū) EN: combative ; pugnacious ; scrappy ; bellicose ; warlike FR: combatif ; belliqueux
ดัมเบล[n.] (dambēl) EN: dumbbell FR: haltère [m]
ดีแต่พูด[xp] (dī tāe phūt) EN: good only at talking FR: seulement de belles paroles ; beau causeur
ดูดีมาก[v. exp.] (dū dī māk) EN: look great FR: avoir belle apparence
ดูสวย[v. exp.] (dū sūay) EN: FR: être belle
เอื้องอึ่ง[n. exp.] (eūang eung) EN: Paphiopedilum bellatulum FR: Paphiopedilum bellatulum
เฟินก้านดำ[n. exp.] (foēn kān da) EN: Adiantum flabellulatum FR: Adiantum flabellulatum
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak FR: s'échapper ; se faire la belle ; prendre le large

bell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmglocke {f}alarm bell
Alarmklingel {f}warning bell
Kirchenglocke {f}church bell
Taucherglocke {f}diving bell
Paprikaschoten {pl}paprika peppers; bell peppers
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Winkelendgehäuse {n}angular endbell
Gelbbauchtachuri {m} [ornith.]Sulphur-bellied Tyrannulet
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Beller {m} | Beller
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official
Belletrist {m}; Belletristin
Glockenbecher {m}bell beaker
Glockenblume {f}bell flower
Glockenturm {m}bell tower
Klingelknopf {m}bell push; call button
Glockenhonigfresser {m} [ornith.]Bell Miner
Dorfschönheit {f}belle of the village
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Balgenauszug {m}bellows unit
Faltenbalgventil {n} [techn.]bellows valve
Bauchspeck {m}belly of pork
Bauchtänzerin {f}belly dancer
Tabellenende {n}; Tabellenschluss
Campbellscharbe {f} [ornith.]Campbell Is Cormorant
Carolinaspecht {m} [ornith.]Red-bellied Woodpecker
Katalogschild {n}catalogue labelling
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Sp. : Spalte {f} (Tabelle)col : column
Diademtyrann {m} [ornith.]Yellow-bellied Chat Tyrant
Tellerfeder {f} [techn.]dished washer; Belleville washer
Libelle {f} [zool.] | Libellen
Fiebertabelle {f} | Fiebertabellen
Ghanakuckuck {m} [ornith.]Rufous-bellied Coucal
Gmelinamazilie {f} [ornith.]Plain-bellied Emerald
Graybrillenvogel {m} [ornith.]Pearl-belleid White-eye
Langsdorffelfe {f} [ornith.]Black-bellied Thorntail
Hotelpage {m}bellhop
Wirbellose {m,f}; Wirbelloser | die Wirbelloseninvertebrate | invertebrates; inverts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bell
Back to top