ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whisper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whisper*, -whisper-

whisper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whisper (vt.) กระซิบ See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ Syn. mumble, murmur, mutter Ops. articulate, enunciate
whisper (vi.) กระซิบ See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ Syn. mumble, murmur, mutter Ops. articulate, enunciate
whisper (n.) การกระซิบ See also: การส่งเสียงเบาๆ, การส่งเสียงพูดแผ่วเบา
whisper about (phrv.) ซุบซิบไปทั่ว See also: เเพร่ไปทั่ว
whisper around (phrv.) ซุบซิบไปทั่ว See also: เเพร่ไปทั่ว
whisperer (n.) ผู้กระซิบ
whisperous (adj.) คล้ายกระซิบ See also: คล้ายเสียงกระซิบ Syn. whispery
whispery (adj.) ซึ่งเหมือนกระซิบ See also: คล้ายเสียงกระซิบ Syn. whisperous
English-Thai: HOPE Dictionary
whisper(วิส'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบา ๆ ,พูดเบา ๆ และเป็นการส่วนตัว,ส่งเสียงเบา ๆ ,ส่งเสียงซู่ซ่า,เรื่องกระซิบ,ข่าวเล่าลือ,เสียงซู่ซ่า,เสียงลมพัดเบา ๆ, Syn. hint,inkling
whispery(วิส'เพอรี) adj. คล้ายกระซิบ,คล้ายเสียงกระซิบ,มีการซุบซิบกันมาก, See also: whisperous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
whisper(n) เสียงกระซิบ,เสียงแผ่ว,ข่าวลือ,เสียงหวือ,เรื่องซุบซิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whisperเสียงกระซิบไม่ก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซิบ (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก
กระซิบกระซาบ (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบบอก
กระซิบบอก (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบกระซาบ
การกระซิบ (n.) whispering See also: taking in a whisper Ops. การตะโกน
กะหนุงกะหนิง (adv.) whisperingly See also: occupied with endless whispers in love Syn. หนุงหนิง
จู๋จี๋ (v.) affectionate chat or whisper See also: billing and cooing, talk in a low voice Syn. กระจู๋กระจี๋
พร่ำพลอด (v.) be occupied with endless whispers of love See also: beseech continuously plead with sweet words Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก
พลอดพร่ำ (v.) be occupied with endless whispers of love See also: beseech continuously plead with sweet words Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น
C'mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me.มาเลย กระซิบว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการ ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่
Is there a whisper in your ghost again?ได้ยินเสียงกระซิบอีกแล้วรึ?
And when you hear me whisper in the wind, you'll meet someone who has a soul like mineเวลาที่คุณได้ยินผม กระซิบในสายลม คุณจะได้เจอใครบางคน ที่มีจิตวิญญาณคล้ายผม
I'm always beside you Remember I told you once that when you hear me whisper in the wind you will meet someone with a soul like mine?ผมจะอยู่ข้างคุณตลอดไป จำได้มั๊ย ที่ผมเคยบอกคุณ ถ้าคุณได้ยินเสียงผม กระซิบจากสายลม คุณจะพบใครบางคน ที่มีจิตวิญญาณเดียวกับผม
I could hear his whisper in the wind. I could feel itฉันได้ยินเสียงกระซิบจากสายลม ฉันรู้สึก
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและรู้สึกขอบพระคุณท่านเพียงใด
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและขอบคุณท่านเพียงใด
Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be may all our voices whisper to you from the ageless stones.ว่านี่แหละ กฏแห่งสปาร์เทิน ที่เรายึดถือ แล้วราชันของข้าก็พิราลัย พี่น้องของข้าก็เช่นกัน
One of the president's aides will then walk up to the podium and whisper into his ear that there'll be no rescue, that his signature on the treaty will be the death warrant of the hostages.ผู้ช่วยปธน.คนนึงจะเดินขึ้นไปบนแท่น แล้วกระซิบใส่หูเขาว่าไม่มีการช่วยตัวประกันเกิดขึ้น และชื่อของเขาบนสนธิสัญญาจะกลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวประกัน
Only then, I'll whisper to your ears.และตอนนั้น ฉันจะกระซิบที่ข้างหูของคุณ
She doesn't have any charms. Neither does she whisper sweet-nothings.เธอเป็นคนไม่มีเสน่ห์ พูดจาก็ไม่มีความอ่อนหวานเลยน่ะ

whisper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhān, ㄓㄢ, 詀] garrulous; to whisper; to joke
哼唧[hēng ji, ㄏㄥ ㄐㄧ˙, 哼唧] whisper
呫呫[tiè tiè, ㄊㄧㄝˋ ㄊㄧㄝˋ, 呫呫] to whisper
呫嚅[tiè rú, ㄊㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 呫嚅] to whisper
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, 呫嗫 / 呫囁] onomat. muttering; to whisper; mouthing words
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, 呢喃细语 / 呢喃細語] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring
[qī, ㄑㄧ, 嘁] whispering sound
耳语[ěr yǔ, ㄦˇ ㄩˇ, 耳语 / 耳語] whisper

whisper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィスパー;ウイスパー[, uisupa-; uisupa-] (n) whisper
ささめく[, sasameku] (v5k,vi) to whisper
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper
ささやき声;囁き声[ささやきごえ, sasayakigoe] (n) whisper; murmur
ひそひそ[, hisohiso] (adv,adv-to) (on-mim) whisperingly; (P)
ひそひそ話[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n,vs) whispering
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
ボソリ;ぼそり[, bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued
喃語[なんご, nango] (n,vs) (1) lover's whispers; sweet nothings; whispered intimacies; (2) baby babble; goo-goo; gaga
喋々喃々;喋喋喃喃[ちょうちょうなんなん(uK), chouchounannan (uK)] (n,vs,adj-t,adv-to) (arch) billing and cooing; holding an intimate, long-winded conversation in whispers
私語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n,vs) (ささやき is a 義訓 of 私語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P)
耳語[じご, jigo] (n,vs) whispering
虫の息[むしのいき, mushinoiki] (exp,n) faint breath; dying whisper; at death's door

whisper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระซาบ[v.] (krasāp) EN: whisper FR: murmurer ; chuchoter
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
กระซิบบอก[v. exp.] (krasip bøk) EN: whisper FR: chuchoter
กระซิบกระซาบกัน[v. exp.] (krasipkrasā) EN: whisper to each other FR:
พลอดพร่ำ[v. exp.] (phløt phram) EN: whisper sweet nothings ; be occupied with endless whispers of love FR:
พูดกระซิบ[v. exp.] (phūt krasip) EN: whisper ; talk in whispers FR: chuchoter ; parler à mi-voix
ซุบซิบ[v.] (supsip) EN: whisper ; talk in whispers FR: chuchoter ; murmurer ; parler à voix basse
การแปลแบบกระซิบ[n. exp.] (kān plaē ba) EN: whispering interpretation FR:
กะหนุงกะหนิง[adv.] (kanungkanin) EN: whisperingly FR:
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers ; talk softly and intimately FR: parler à voix basse
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret FR: agir dans le secret ; conspirer ; faire qqch en cachette
พร่ำพลอด[v.] (phramphløt) EN: be occupied with endless whispers of love FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whisper
Back to top