ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bate*, -bate-

bate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bate (vt.) ลด See also: ทำให้ลดลง Syn. subtract
bate (vt.) อดกลั้น (ความหมายเก่า) Syn. moderate
bated (adj.) ซึ่งน้อยลง
English-Thai: HOPE Dictionary
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
English-Thai: Nontri Dictionary
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผ่อนผัน (n.) abatement See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation Syn. การผ่อนปรน
การลดหย่อน (n.) abatement See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน
การโต้วาที (n.) debate
คำโต้ (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้ตอบ
คำโต้ตอบ (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้
ช่วยตัวเอง (v.) masturbate Syn. อัตตกามกิริยา
ชักว่าว (v.) masturbate
ท่อถ้อย (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้, คำโต้ตอบ
บรรเทา (v.) abate See also: decrease, diminish, alleviate, reduce Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย
ปะทะคารม (v.) debate See also: dispute, quarrel, squabble, argue Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง
ผ่อนลง (v.) abate See also: decrease, diminish, alleviate, reduce Syn. ทุเลา, ลดลง, คลาย
ผู้อภิปราย (n.) debater
ฟักตัว (v.) incubate See also: brew, ferment Syn. ก่อตัว
ส่าง (v.) abate See also: decrease, subside, relieve, ease Syn. บรรเทา, ทุเลา
สำเร็จความใคร่ (v.) masturbate See also: wank Syn. ช่วยตัวเอง
อภิปราย (v.) debate See also: discuss, contend
อัตตกามกิริยา (v.) masturbate
โต้วาที (n.) debate Syn. การโต้วาที
ไข่ข้าว (n.) egg spoiled while being incubated See also: egg containing undeveloped embryo
ไข่ตายโคม (n.) egg spoiled while being incubated
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not ready for debateฉันไม่พร้อมสำหรับการโต้วาที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate
I remained celibate for you.ฉันอยู่เป็นโสดสำหรับคุณ
Because he masturbates.เพราะเขาใช้มือช่วยตัวเอง
What if I told you that I masturbate thinking about you?ถ้าฉันบอกคุณว่าฉันคิดถึงคุณ ขณะที่ช่วยตัวเองล่ะ?
Somebody broke in and masturbated on the bed.เข้ามาสำเร็จความใคร่บนเตียงเลย
Months of debate finally reached a conclusion last week as 10 candidates were selected by the I.M.C representing a cross section of political and religious views.ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เดือนของการอภิปรายถึงที่สุด สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 10
Major Koslova ... ends the debate about women in combat, as far as I'm concerned.พันตรีโคสโลว่าทำให้การถกเถียง เรื่องส่งผู้หญิงไปสนามรบสิ้นสุดลง
Did you know, Mr. Jones, that reprobate Mr. Walter Hagen-- who I hear spends his every minute chasing' after women-- has been approached about playin' in next's month's $10,000 Krewe Island match ?คุณโจนส์รู้มั้ยคะ ว่าคนชื่อเสีย วอลเตอร์ เฮเก้น... ...ซึ่งใช้เวลาทุกๆ นาทีไล่ตามผู้หญิง... ...ได้รับการติดต่อให้เล่นที่เกาะครูว์ ชิงเงินหมื่นเหรียญ
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน
But I never masturbated in front of them, and I never...แต่ไม่เคยชักว่าว ต่อหน้าพวกมัน และก็ไม่เคย..
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ

bate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, 猭] ape; Hylobates agilis
[fū, ㄈㄨ, 孵] breeding; to incubate; to hatch
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, 自慰] console oneself; masturbate; onanism; masturbation
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 咯] cough (blood); to argue; debate
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 辩论 / 辯論] debate; argue over
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, 辩证法 / 辯證法] dialectics; dialectic or Socratic method of debate
贴现[tiē xiàn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 贴现 / 貼現] discount; rebate
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辩 / 辯] dispute; debate; argue; discuss
手淫[shǒu yín, ㄕㄡˇ ˊ, 手淫] masturbate; masturbation
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 不信任动议 / 不信任動議] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates)
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便难 / 便難] retort with challenging questions; debate

bate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P)
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic
インキュベート[, inkyube-to] (n) incubate
オナる[, ona ru] (v5r) (col) (See オナニー) to masturbate
キャッシュバック[, kyasshubakku] (n) cash-back; rebate
クレジットデリバティブ[, kurejittoderibateibu] (n) credit derivative
コンサーバティブ[, konsa-bateibu] (n) conservative
コンサバティブ[, konsabateibu] (n) conservative
サバティカル[, sabateikaru] (n) sabbatical leave
サバティカルイヤー[, sabateikaruiya-] (n) sabbatical year
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell)
シコる[, shiko ru] (v5r) (col) to masturbate
ディベート[, deibe-to] (n) debate; (P)
デリバティブ[, deribateibu] (n) derivative (stock)
ネオコンサバティブ[, neokonsabateibu] (n) neo-conservative
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P)
バテンレース[, batenre-su] (n) (abbr) Battenberg lace
マスをかく[, masu wokaku] (exp,v5k) (col) to jerk off; to masturbate
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P)
リバティー[, ribatei-] (n) liberty; (P)
リベート[, ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P)
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P)
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
割り戻す;割戻す[わりもどす, warimodosu] (v5s,vt) to rebate; kickback
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness
太刀先[たちさき, tachisaki] (n) point of a sword; forceful debate
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
姫海燕[ひめうみつばめ;ヒメウミツバメ, himeumitsubame ; himeumitsubame] (n) (uk) European storm petrel (Hydrobates pelagicus)
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament)
屏息;閉息[へいそく, heisoku] (n,vs) bated breath; being cowed into silence
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening

bate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาเต้ บอริซอฟ[TM] (Bātē Børisø) EN: BATE Borisov FR:
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi th) EN: general debate FR: débat général [m]
ใบจักรเรือ[n. exp.] (bai jak reū) EN: ship propeller FR: hélice de bateau [f]
ใบพัดเรือ[n. exp.] (baiphat reū) EN: FR: hélice de bateau [f]
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat) FR: voile de bateau [f] ; voile [f]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods into a ship FR: charger un bateau
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบาบาง[v.] (baobāng) EN: lessen ; abate FR:
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship ; aboard FR: à bord d'un bateau
โบต = โบ๊ต[n.] (bōt) EN: boat FR: bateau [m]
ชักว่าว[v.] (chakwāo) EN: masturbate FR: se masturber ; masturber ; se branler (vulg.)
ฉลากบาง[n.] (chalākbāng) EN: FR: [type de bateau]
ช่างต่อเรือ[n. exp.] (chang tø re) EN: shipwright ; boatbuilder ; boatmaker FR: constructeur de bateaux [m]
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ē) EN: masturbate ; fly solo (vulg.) FR:
ดรณี[n.] (daranī) EN: boat FR: bateau [m]
ดารณี[n.] (dāranī) EN: boat FR: bateau [m]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; upper deck ; sun-deck FR: pont de bateau [m] ; pont [m]
ดาดฟ้าเรือ[n. exp.] (dātfā reūa) EN: deck FR: pont de bateau [m] ; pont [m]
โดยทางเรือ[adv.] (dōi thāng r) EN: by boat FR: en bateau ; par bateau
ฟัก[v.] (fak) EN: incubate ; hatch FR: couver ; incuber
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood FR: couver des oeufs
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
หุ่นเรือ[n. exp.] (hun reūa) EN: model of a ship FR: maquette de bateau [f]
อีแปะ[n.] (īpae) EN: FR: bateau à fond plat [m]
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นใบ[n. exp.] (kampan bai) EN: sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
กำปั่นไฟ[n. exp.] (kampan fai) EN: steamship FR: bateau à vapeur [m]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR: débat de censure [m]
การบรรเทา[n.] (kān banthao) EN: relief ; abatement ; mitigation FR: réduction [f] ; soulagement [m]
การบรรเทาความเสียหาย[n. exp.] (kān banthao) EN: abatement of injury FR:
กางใบเรือ[v. exp.] (kāng bai re) EN: set sail FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
การแข่งขันเรือ[n. exp.] (kān khaengk) EN: boat racing ; boat race ; regatta FR: course de bateaux [f] ; régate [f]
การเลื่อนการอภิปราย[n. exp.] (kān leūoen ) EN: adjournment of the debate FR:
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phā) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut FR:
การลดส่วนแบ่ง[n. exp.] (kān lot sua) EN: abatement FR:

bate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Akrobat {m} | Akrobaten
Vorauszahlungsrabatt {m}anticipation rebate
Hexensabbat {m} | Hexensabbate
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate
Nachlassgericht {n}probate court
Verminderer {m}abater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bate
Back to top