ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lenience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lenience*, -lenience-

lenience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lenience (n.) ความเมตตาปรานี See also: ความกรุณาปรานี
English-Thai: HOPE Dictionary
lenience(ลี'เนินซฺ) n. =leniency

lenience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lenience
Back to top