ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjunct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjunct*, -adjunct-

adjunct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjunct (adj.) ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว See also: ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว
adjunct (n.) ผู้ช่วย Syn. helper
adjunct (n.) สิ่งเพิ่มเติม See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม Syn. accessory, accounterment
adjunctive (adj.) ที่เป็นสิ่งประกอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
English-Thai: Nontri Dictionary
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjunctสิ่งเสริม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it true that you're an adjunct professor at a medical university?จริงหรือไม่ที่คุณเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่วิทยาลัยแพทย์?
The fringe division is a special adjunct branchหน่วยฟริ้นเป็นแผนกผู้ช่วยพิเศษ
And used us to make some adjunct professor jealous and stood us up?แล้วหลอกใช้เราทำให้อาจารย์หึง แล้วก็ทิ้งเราซะงั้น
Yes, adjunct Professor Paul Friedman, which, as you can see, engenders a great deal of respect from the students.ใช่, ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ พอล ไฟด์แมน ตามที่คุณเห็น ที่นี่ได้มีการสร้างสรรการจัดการที่ดีเยี่ยม จากเด็กนักศึกษา
I was an adjunct professor there for a couple of years.ผมเป็นศาสตราจารย์ชั่วคราวที่นั่นสองปี
Adjunct Professor.หรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นะ

adjunct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
状语[zhuàng yǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄩˇ, 状语 / 狀語] adverbial adjunct (adverb or adverbial clause)

adjunct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付加語[ふかご, fukago] (n) {ling} adjunct word
付属語[ふぞくご, fuzokugo] (n) {ling} ancillary (attached, adjunct) word or words
補佐役[ほさやく, hosayaku] (n) assistant; adjunct; lieutenant

adjunct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำขยาย[X] (kham khayāi) EN: adjunct ; adverbial FR:
ศาสตราจารย์พิเศษ[n. exp.] (sāttrājān p) EN: adjunct professor FR:
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ[n. exp.] (sāttrājān w) EN: adjunct professor FR:
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:
หลักเกณฑ์การเสริม[n. exp.] (lakkēn kān ) EN: rule of adjunction FR:

adjunct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
beigeordnet; geigefügt {adj}adjunctive
verbunden {adj}adjunctive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjunct
Back to top