ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assignor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assignor*, -assignor-

assignor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assignor (n.) ผู้โอน Syn. assigner
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assignorผู้โอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]

assignor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
譲渡人[じょうとにん;ゆずりわたしにん, joutonin ; yuzuriwatashinin] (n) transferor; assignor

assignor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้โอนสิทธิ์[n. exp.] (phū ōn sit) EN: assignor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assignor
Back to top