ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

an

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *an*, -an-

an ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
an (art.) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) Syn. one
an (adj.) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) Syn. one
an (prf.) ไม่ See also: การปฏิเสธ, การเพิกถอน
an (prf.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน
an (suf.) เกี่ยวกับ See also: เป็นของ
an additional one (pron.) สิ่งอื่น See also: อีกอันที่แตกต่างกัน Syn. someone else
an identical item (n.) เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก Syn. an identity
an identity (n.) เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก Syn. an identical item
ana (prf.) สู่ See also: ผ่าน, ตลอด
Anabaptist (n.) ผู้ยึดถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีการล้างบาป
anabolism (n.) การสร้างเนื้อเยื่อ
anachronism (n.) เกิดผิดยุคสมัย
anaemia (n.) ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ) Syn. anemia
anagram (n.) การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
anal (adj.) เกี่ยวกับทวารหนัก
anal sphincter (n.) หูรูดทวารหนัก
analecta (n.) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ
analects (n.) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ Syn. analecta
analeptic (adj.) บำรุงกำลัง Syn. restorative
analeptic (n.) ยาบำรุงกำลัง
analgesia (n.) ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด
analgesic (adj.) ซึ่งทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด Syn. anesthetic
analgesic (n.) ยาบรรเทาปวด
analog (n.) ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่ See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่ Syn. counterpart
analogism (n.) อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize (vi.) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize (vt.) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน Syn. compare, liken, make a comparison
analogous (adj.) ที่คล้ายกัน See also: คล้าย, คล้ายคลึง Syn. comparable, like, similar
analogue (n.) สิ่งที่คล้ายกัน See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน Syn. counterpart, complement
analogy (n.) ความคล้ายคลึงกัน Syn. likeness
analyse (vt.) วิเคราะห์ See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. analyze, resolve into elements
analysis (n.) การวิเคราะห์ See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. separation, breakdown
analysis (n.) จิตวิเคราะห์ See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ Syn. psychotherapy, depth psychiatry
analysis (n.) ผลการวิเคราะห์
analyst (n.) นักวิเคราะห์ Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst (n.) นักวิเคราะห์ทางจิต Syn. psychoanalyst, psychiatrist
analytic (adj.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Syn. analytical, systematic
analytical (adj.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Syn. systematic
analytical (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ See also: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ Syn. mathematical
analytics (n.) วิเคราะห์วิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
anabbr. Anglo- Norman
an't(อานทฺ) = ain't (am not)
anaabbr. antinuclear antibodies
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anabas(แอน' นะแบส) n. ปลาจำพวก Anabas
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
anabolite(อะแนบ' โบไลทฺ) n. ผลผลิตของ anabolism (a product of anabolic action)
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
anacarthaticสิ่งที่ทำให้อาเจียน
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
anacoluthia(แอนนาคะลู' เธีย) n. การไร้ความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์ทางไวยกรณ์. -anacoluthic adj.
anacoluthon(แอนนาคะลู' ธอน) n., (pl. -tha) กรณีของ anacoluthia
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
anadiplosis(แอนนะไดโพล' ซิส) n. การซ้ำคำของอนุประโยคหรือประโยค
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
anaemia(อะนี' เมีย) n. = anemia.
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)
anaesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำใ้ห้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก -anaesthetization n.,, Syn. anesthetise (anesthetise)
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
anagrammatise(แอนนะแกรม' มะไทซ) vt. เปลี่ยนเป็น anagram. -anagrammatism, anagrammatist n. -anaemic adj.
anal(เอ' เนิล) adj. เกี่ยวกับทวารหนัก
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
anal(adj) เกี่ยวกับทวาร
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
anchor(n) สมอเรือ,หลัก
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
ancient(adj) เก่าแก่,โบราณ
and(con) และ,รวมทั้ง
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
anemia(n) โรคโลหิตจาง
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angle(n) มุม,เหลี่ยม
angler(n) คนตกปลา
angleworm(n) ไส้เดือน
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anabasis; rising actionการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anachronismการผิดกาละ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anacoluthonความไม่สืบเนื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anacrusisอะนาครูซิส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anadiplosisการทวนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anadromousแอนาโดรมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anaemia; anemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaerobicไม่ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anaesthesia shock; shock, anesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthetist; anesthetistวิสัญญีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaglyphลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anagramคำสลับอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anal-ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal sphincter; sphincter aniหูรูดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analectsปกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analepticยาปลุกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analgesiaความไม่รู้เจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analgesic๑. ยาระงับปวด๒. ไม่รู้เจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analogueวรรณกรรมคล้ายคลึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analyse; analyzeวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
analytic-วิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analyzeวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anamnesis๑. ความสามารถจำ๒. ประวัติการป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anamorphosisภาพเพี้ยน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapaest; anapaestic foot; anapest; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaphaseแอนาเฟส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anaphoraการเน้นซ้ำคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaphylaxisแอนาฟิแล็กซิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anarchismลัทธิอนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anarchyอนาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anasarcaการบวมทั้งตัว, มานทะลุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastaticยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restorative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastomosisการเชื่อมประสาน, การต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anataseอะนาเทส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anaerobeไม่ใช้ออกซิเจน, ไม่ต้องการออกซิเจน [การแพทย์]
Anaerobic แอนแอโรบิก, ไร้อากาศ, ไม่ใช้อากาศ, ไม่ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Analเอนัล [การแพทย์]
Anal Sphincterกล้ามเนื้อหูรูดทวาร, หูรูดของทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก, หูรูดทวารหนัก [การแพทย์]
Analepticsยากระตุ้นระบบประบบกลาง, ยากระตุ้นต่างๆ [การแพทย์]
Analgesiaการระงับปวด [TU Subject Heading]
Analgesicอาการชา [การแพทย์]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analogyการอุปมาอุปไมย [การแพทย์]
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analyzersตัววิเคราะห์ [การแพทย์]
Anamaleous Trichomatesพวกเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Anapanasmrtiอานาปานสติ [TU Subject Heading]
anaphaseระยะแอนาเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเมทาเฟส เป็นระยะที่ โครมาทิดแยกออกจากกันเป็นโครโมโซม กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anaphrodisiacsยาลดกำหนัด [การแพทย์]
Anaphylaxisอาการแพ้รุนแรง [TU Subject Heading]
Anarchismอนาธิปไตย [TU Subject Heading]
Anarthriaพูดไม่ออก, พูดจาไม่ชัดและช้า [การแพทย์]
Anasarcaบวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป [การแพทย์]
Anastomosesการเชื่อมติดต่อถึงกัน, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด [การแพทย์]
Anastomosisการเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน [การแพทย์]
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษ [TU Subject Heading]
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancillary Canalsคลองรากฝอย [การแพทย์]
Anconeusกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก [การแพทย์]
Ancylostomaพยาธิปากขอแอนซัยลอสโตมา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดกกระดนโด่ (v.) has an ill manner Syn. กระโดกกระเดก, ไม่เรียบร้อย
กระพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง, กะพอง
กระเบียด (clas.) quarter of an inch Syn. กระแบะมือ
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (v.) be in an awkward predicament See also: be in a quandary, be in a dilemma Syn. พะอืดพะอม
ก่อความวุ่นวาย (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Syn. ก่อความไม่สงบ Ops. อยู่ในความสงบ
ก่อความไม่สงบ (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Ops. อยู่ในความสงบ
กะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง
กะพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง
กักบริเวณ (v.) confine within an area See also: imprison Ops. ปล่อย
กางร่ม (v.) raise an umbrella See also: open an umbrella Ops. หุบ
การจิก (n.) pecking (of an animal) See also: nibble
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การชนช้าง (n.) fighting on an elephant´s back See also: elephant contest Syn. การปะทะ, การสู้
การท่องคาถา (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การท่องมนต์ (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การร่ายมนต์
การปลุกเสก (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การร่ายมนต์ (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์
การสวดคาถา (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การเสก (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การได้เปรียบ (n.) having an advantage over See also: being beneficial Ops. การเสียเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
We'll be there in an hourพวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
Do you have an appointment?คุณนัดไว้หรือเปล่า
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
You've got an express mailคุณได้รับจดหมายด่วน
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
What an ugly picture!ภาพอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
Well, I have an appointment nowเอาละ ตอนนี้ฉันมีนัดนะ
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
No, he was an hour lateไม่ทัน เขามาช้าไป 1 ชั่วโมง
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
He will be keeping an eye on you for meเขาจะเฝ้าดูเธอให้ฉัน
We have to find it within an hourเราต้องหามันให้พบใน 1 ชั่วโมง
We only have half an hourพวกเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง
I've sent you an e-mailฉันส่งอีเมล์ไปหาคุณแล้ว
It would be an honorรู้สึกเป็นเกียรติ
Seven of us were stuck in the lift for over an hourพวกเราเจ็ดคนติดอยู่ในลิฟท์กว่า 1 ชั่วโมง
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
He got an A in Englishเขาได้ A ในวิชาภาษาอังกฤษ
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
He is an honest personเขาเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่ง
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
He's such an idiot!เขาช่างทึ่มอะไรอย่างนั้น
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
He made up an excuseเขาสร้างเรื่องแก้ตัว
It has an effect on my healthฉันได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ
Why don't you attend an aerobic class?ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา!
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า..
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้...
Look what he's doing! It's an insult to my people!ดูสิ่งที่มันทำ มันดูถูกประชาชนของฉัน
I'm sorry but I don't want to be an emperor.ผมขอโทษ แต่ผมไม่อยากเป็นจักรพรรดิ
Here's an apple for your teacher.นี่คือแอปเปิ้ลสำหรับครูของคุณ
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์
Hi diddle dee dum An actor's life is funสวัสดี ดี โกง ดัม ชีวิตของ นักแสดงคือความสนุก

an ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
甲替色氨酸[jiǎ tì sè ān suān, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄧˋ ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, 甲替色氨酸] abrin
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 情种 / 情種] affectionate; an affectionate person
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
丙氨酸[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, 丙氨酸] alanine (Ala), an amino acid
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, 早就] already at an earlier time
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, 襟抱] ambition; an aspiration
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, 印第安人] American Indians
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
一项[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一项 / 一項] an item; a thing
上升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, 上升趋势 / 上升趨勢] an upturn; an upward trend
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
[yāo, ㄧㄠ, 吆] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares)
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
抗组胺药[kàng zǔ àn yào, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄧㄠˋ, 抗组胺药 / 抗組胺藥] antihistamine
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, 谢罪 / 謝罪] apology (for an offence)
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
档案馆[dàng àn guǎn, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 档案馆 / 檔案館] archive library
天冬氨酸[tiān dōng ān suān, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, 天冬氨酸] aspartic acid (Asp), an amino acid
天冬酰胺[tiān dōng xiān àn, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, 天冬酰胺] asparagine (Asn), an amino acid
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, 架势 / 架勢] attitude; position (on an issue etc)
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, 枪匪 / 槍匪] bandits with guns; an armed criminal; a gunman
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4

an ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species)
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
アラン[, aran] (n) Alan (member of an ancient Scythian people)
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P)
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P)
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
ウーパールーパー[, u-pa-ru-pa-] (n) (col) (See アホロートル) axolotl (esp. an albino) (wasei
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.)
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation)
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection)
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address)
[かい, kai] solution (of an equation)
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit)
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image)
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
β版[べたはん, betahan] beta version
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アーパネット[あーぱねっと, a-panetto] ARPANET
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, `
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^)
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an)
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
一般[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
予め[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
[なに, nani] Thai: อะไร English: what
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
何事[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
何年[なんねん, nannen] Thai: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่ English: what year
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years
保険[ほけん, hoken] Thai: การประกัน English: insurance
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume

an ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำนวยเพลง[v. exp.] (amnūay phlē) EN: conduct an orchestra FR:
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
เอาชนะคะคาน[v. exp.] (aochana kha) EN: win an argument (with s.o.) FR:
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over FR: terminer
อายุอานาม[adj.] (āyu ā nām) EN: aged ; with an age of FR:
อายุสั้น [adj.] (āyu san) EN: short-lived ; dead at an early age FR:
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng mørad) EN: divide an estate FR:
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rā) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence FR:
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat an illness ; cure an illness FR: traiter une maladie
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
บังคัล[v.] (bangkhan) EN: keep an eye on FR:
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
บรรจุศพ[v. exp.] (banju sop) EN: place an enshrouded body in a coffin FR:
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
เบิกเกินบัญชี[v. exp.] (boēk koēn b) EN: overdraw ; make an overdraft FR:
เบิกล่วงหน้า[v. exp.] (boēk lūang-) EN: draw an advance ; get an advance FR:
เบิกเงินเกินบัญชี[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: overdraw an account FR: être en négatif [Belg.)
เบิกทูต[v. exp.] (boēkthūt) EN: present an envoy to the king FR:
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle FR: section de bambou [f]
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat ) EN: restore an old temple FR: restaurer un temple ancien
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
ชักตัวอย่าง[v. exp.] (chak tūayān) EN: give an example FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte

an ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Beitritt {m} (zu einem Vertrag)accession (to an agreement)
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Maul {n}mouth (of an animal)
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb.
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Bogenansatz {m} [arch.]spring of an arch; springing of an arch
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Klageweg {m}by entering an action
Künstlerlaufbahn {f}career of an artist
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
Vertragsabschluss {m}conclusion of an agreement
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence
Fiesling {m}slob; bastard; an obnoxious person
Heim {n}; Platz an einer Feuerstelle | am Kamin sitzenfireside | to sit by the fireside
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization)
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
ultimativ {adj}given as an ultimatum
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure
Veranschaulichung {f} | zur Veranschaulichungillustration | as an illustration
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age
heimtückisch {adj} | eine heimtückische Krankheit; eine insidiöse Krankheitinsidious | an insidious disease
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance
introvertiert {adj} | ein introvertierter Menschintroverted | an introvert
Bestandsaufnahme {f}inventory control; taking of an inventory
Mangel {m} an Arbeitskräftenmanpower shortage
Mittel {n} | Mittel und Wege | ein Mittel zum Zweckmeans | ways and means | a means to an end
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า an
Back to top