ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

psychiatrist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *psychiatrist*, -psychiatrist-

psychiatrist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
psychiatrist (n.) จิตแพทย์ See also: ผู้ชำนาญโรคจิต Syn. analyst, therapist, shrink
English-Thai: HOPE Dictionary
psychiatrist(ไซไค'อะทริสทฺ) n. จิตแพทย์
English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatrist(n) จิตแพทย์,หมอโรคจิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
psychiatristจิตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychiatristsจิตแพทย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตแพทย์ (n.) psychiatrist See also: alienist
นักจิตเวชศาสตร์ (n.) psychiatrist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am not crazy, and I don't need some child psychiatrist to tell me that I didn't talk to God, because I did.ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ต้องการ ให้จิตแพทย์เด็กมาบอกผมว่า ผมไม่ได้คุยกับพระเจ้า เพราะว่าผมคุย
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degreeฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก
If it's about getting you a phone number for a psychiatrist I can do that.ถ้าต้องการเบอร์ของจิตแพทย์ ล่ะก็...
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
Excuse me. I'm Adrian's psychiatrist Dr. Kroger.ขอโทษครับ ผมเป็นจิตแพทย์ของเอเดรียน หมอครูเกอร์
For instance, there's a new psychiatrist here in town, name of Lowenstern.ในเมืองนี้มีจิตแพทย์คนใหม่ ชื่อโลเวนสเติร์น
My family has a psychiatrist on call. How normal can that be?ครอบครัวผมมีจิตแพทย์ที่ต้องโทรหา มันจะปกติได้ยังไงกัน
Perhaps you should see a psychiatrist or something.เห็นที คุณคงต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ล่ะมั้ง
So I opened up my checkbook, and found myself in the office of a West Side psychiatrist who specialized in dealing with creative types on the verge of losing their minds.ผมก็เลยไปลงทะเบียน เป็นคนไข้ของคลีนิกจิตแพทย์เวสต์ไซด์ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญ ในการรับมือกับพวกจ้าวความคิด

psychiatrist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别赫捷列夫[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 别赫捷列夫 / 別赫捷列夫] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist

psychiatrist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神医学者[せいしんいがくしゃ, seishin'igakusha] (n) psychiatrist
精神科医[せいしんかい, seishinkai] (n) psychiatrist
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst
精神病医[せいしんびょうい, seishinbyoui] (n) psychiatrist; mental specialist; alienist

psychiatrist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตแพทย์[n.] (jittaphaēt) EN: psychiatrist FR: psychiatre [m] ; psy [m] (fam.)

psychiatrist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
Psychiater {m}psychiatrist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า psychiatrist
Back to top