ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uphold*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uphold, -uphold-

*uphold* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uphold (vt.) สนับสนุน See also: ค้ำจุน Syn. aid, back, support
upholding (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. aiding
English-Thai: HOPE Dictionary
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทิด (v.) uphold See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา
ให้ความเป็นธรรม (v.) uphold justice See also: give fair treatment
ให้ความเป็นธรรม (v.) uphold justice See also: give fair treatment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a rep to uphold, you know.ลิตรมีตัวแทนเพื่อรักษาคุณรู้ว่า
Justice, upholding the law.ความยุติธรรม รักษากฎหมาย.
The duty of upholding world peace and punishing evil will be yours.หน้าที่ป้องกันชาวโลก ขจัดทุกข์ บำรุงสุข หมอบให้แกดีไหม
To uphold our code while living in modern Edo.เพื่อยินยันความเป็นอยู่ของเรา นินแบบใหม่ของเอโดะ
A bunch of ruthless criminals have beaten the men that uphold our justice system.อาชญากรระห่ำชนะ กลุ่มผู้ถือความยุติธรรมได้
You did not uphold your promise to me either.พ่อเองก็ผิดคำสัญญากับผมเหมือนกัน
So we decided to produce bioroids with high Combat capabilities... to further uphold public order.เราจึงตัดสินใจสร้างไบโอรอยด์ ที่มีความสามารถทางการรบสูง ...เพื่อรองรับคำสั่งในภายภาคหน้า
How can we claim to represent the name of Gusteau if we don't uphold his most cherished belief?เราจะอ้างว่าเราเป็นตัวแทนกุสโตว์ได้ยังไง ถ้าเราไม่ยึดถือความเชื่อของเขา
I have a reputation to uphold here, inspector.ฉันก็มีชื่อเสียงที่จะต้องรักษาไว้วะ สารวัตร
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์
Dedicated to upholding the law of the land...อุทิศตนเพื่อคงไว้ซึ่งกฎหมายของแผ่นดิน..
Her job is to uphold the law.หน้าที่เธอคือคงไว้ซึ่งกฎหมาย

*uphold* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, 秉持] uphold; hold fast to
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder

*uphold* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ผดุงความยุติธรรม[v. exp.] (phadung khw) EN: maintain justice ; upholdjustice FR:
พิพากษายืน[v. exp.] (phiphāksā y) EN: uphold FR:
รักษากฎหมาย[v. exp.] (raksā kotmā) EN: abide by the law ; uphold the law FR:
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
เทิด[v.] (thoēt) EN: honour ; honor (Am.) ; uphold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uphold*
Back to top