ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uphold-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uphold, *uphold*,

-uphold- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To uphold our code while living in modern Edo.เพื่อยินยันความเป็นอยู่ของเรา นินแบบใหม่ของเอโดะ
A bunch of ruthless criminals have beaten the men that uphold our justice system.อาชญากรระห่ำชนะ กลุ่มผู้ถือความยุติธรรมได้
You did not uphold your promise to me either.พ่อเองก็ผิดคำสัญญากับผมเหมือนกัน
So we decided to produce bioroids with high Combat capabilities... to further uphold public order.เราจึงตัดสินใจสร้างไบโอรอยด์ ที่มีความสามารถทางการรบสูง ...เพื่อรองรับคำสั่งในภายภาคหน้า
How can we claim to represent the name of Gusteau if we don't uphold his most cherished belief?เราจะอ้างว่าเราเป็นตัวแทนกุสโตว์ได้ยังไง ถ้าเราไม่ยึดถือความเชื่อของเขา
I have a reputation to uphold here, inspector.ฉันก็มีชื่อเสียงที่จะต้องรักษาไว้วะ สารวัตร
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์
Her job is to uphold the law.หน้าที่เธอคือคงไว้ซึ่งกฎหมาย
Sometimes we need to incur the most horrible losses in order to uphold the ideals that this country was founded on.บางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสีย เพื่อรักษาอุดมการณ์ไว้ นี่คือหลักการของการก่อตั้งประเทศนี้
You made a promise to uphold the law.คุณสัญญาที่จะรักษากฏหมาย
I cannot demand that my knights uphold the code and then break it myself.ข้าไม่สามารถให้อัศวินของข้าทำตามกฎ ในขณะที่ข้าละเมิดกฎเสียเอง
Guardians, we must uphold our oath.ผู้พิทักษ์เราต้องทำตามสัตยาบัญ

-uphold- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
พิพากษายืน[v. exp.] (phiphāksā y) EN: uphold FR:
รักษากฎหมาย[v. exp.] (raksā kotmā) EN: abide by the law ; uphold the law FR:
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
เทิด[v.] (thoēt) EN: honour ; honor (Am.) ; uphold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uphold-
Back to top