ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*twine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twine, -twine-

*twine* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entwine (vt.) พันรอบ See also: พัวพัน Syn. lace, twine, twist
entwine (vt.) พัวพัน See also: พันรอบ Syn. lace, twine, twist
entwine about (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine around (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine about, entwine round, entwine with
entwine round (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine with (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine about, entwine around, entwine with
intertwine (vi.) สานเข้าด้วยกัน Syn. interweave, interlace
intertwine (vt.) สานเข้าด้วยกัน Syn. interweave, interlace
intwine (vt.) พัน See also: โอบ Syn. entwine, twine, weave
intwine (vi.) พัน See also: โอบ Syn. entwine, twine, weave
twine (n.) สายเชือก See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine (vi.) พันรอบ
twine (vt.) ถักเป็นเกลียว See also: บิดเป็นเกลียว
untwine (vt.) คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: แก้ออก, คลายออก Syn. undo, loose, untwist
English-Thai: HOPE Dictionary
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
English-Thai: Nontri Dictionary
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intertwined circuiting coilคอยล์วงจรไขว้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
twinerไม้พันเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entwinementสายสะดือระหว่างทารกบิดพันเป็นเกลียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
คาย (v.) untwine See also: unwind, unroll
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All their neuroses intertwine so perfectly, and it just works like a charm.พวกเขาเข้ากันได้ดีทุกอย่างเลย ราวกับบุพเพสันนิวาส
It was an accident that intertwined our fates.อุบัติเหตุครั้งนั้น นำพาชะตาเรามาพบกัน
Our destinies have been entwined, Elizabeth but never joined.ไปเดี๋ยวนี้! กลับไปประจำที่ของเจ้าซะ
* Now Samson and the lion got entwined in a fight *เมื่อแซมซั่นต้องสู้กับสิงโต
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ
Agent Walker is far too emotionally entwined with the asset.สายลับวอคเกอร์รู้สึกลึกซึ้งมากเกินไป กับคนที่มีค่าของรัฐบาล
When we are entwined in our bed.เมื่อเรามาพัวพันกันในเตียงของเรา
Humans have been so intertwined with technology for thousands of years already that it's really hard to almost pull the two apart, and that seems to just be increasing and accelerating over time.ว่ามันเป็นเรื่องยากที่ จะดึงเกือบสองออกจากกัน และที่ดูเหมือนว่าจะ เพียง แต่จะเพิ่มมากขึ้น และเร่งเมื่อเวลาผ่านไป
Her life is getting entwined with a conglomerate's.เธอไปได้ดีกับเจ้าคนรวยนั่น
I don't know, Brick. I don't remember any of it. I'm standing here with a ball of twine in my hand and I don't even know why.แม่ไม่รู้ บริค แม่จำไม่ได้เลย แม่ยืนถือเชือกและไม่รู้ว่าทำไม
I mean, I've seen the world's biggest ball of twine twice.ฉันเคยเห็นลูกไหมพรม ที่ใหญ่สุดในโลกสองครั้งแหนะ
Don't arrived in future then say whatever you the people to be born to intertwine in such a way all is my fault similar?เนƒเธŠเน‰เธ›เธธเนˆเธกเธฅเธฑเธ”เน‚เธ—เธฃเธญเธญเธเธซเธฒเธเธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 1

*twine* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 盘曲 / 盤曲] coiled; entwined; tortuous
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 蟠曲] coiled; entwined; tortuous
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
合股线[hé gǔ xiàn, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 合股线 / 合股線] twine

*twine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
盤根[ばんこん, bankon] (n) entwined roots
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡み付く;絡みつく[からみつく, karamitsuku] (v5k) to twine oneself around; to coil around
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
編み合わせる[あみあわせる, amiawaseru] (v1) to knit together; to intertwine
縒り合わせる;撚り合わせる;縒り合せる;撚り合せる[よりあわせる, yoriawaseru] (v1,vt) to intertwine; to twist together
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
連理の松[れんりのまつ, renrinomatsu] (n) pines with entwined branches

*twine* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
ลายเครือเถา[n. exp.] (lāi khreūa ) EN: design of intertwined sprays FR:
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พันแข้งพันขา[v.] (phankhaengp) EN: rub a body against someone's legs ; intertwine around the legs of FR:
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait FR: entrelacer ; tresser
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait FR: tricoter ; crocheter ; tresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *twine*
Back to top