ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-twine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twine, *twine*,

-twine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know, Brick. I don't remember any of it. I'm standing here with a ball of twine in my hand and I don't even know why.แม่ไม่รู้ บริค แม่จำไม่ได้เลย แม่ยืนถือเชือกและไม่รู้ว่าทำไม
I mean, I've seen the world's biggest ball of twine twice.ฉันเคยเห็นลูกไหมพรม ที่ใหญ่สุดในโลกสองครั้งแหนะ
And the best part was that we made this little guy out of the twigs and twine that washed up on the shore.และส่วนที่ดีที่สุดคือเราทำตุ๊กตาตัวนี้ จากกิ่งไม้และเชือกที่ถูก คลื่นซัดพาขึ้นฝั่ง

-twine- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
絡み付く;絡みつく[からみつく, karamitsuku] (v5k) to twine oneself around; to coil around
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)

-twine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait FR: tricoter ; crocheter ; tresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -twine-
Back to top