ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*swindle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swindle, -swindle-

*swindle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swindle (vt.) โกง See also: หลอกต้ม, หลอกลวง, ฉ้อโกง Syn. cheat, defraud, trick
swindle (n.) การหลอกลวง See also: การโกง, การต้มตุ๋น Syn. deception, fraud, knavery
swindle out of (phrv.) หลอกลวง See also: ฉ้อโกง Syn. cheat out of
swindle sheet (sl.) สมุดบัญชี
swindler (n.) คนหลอกลวง Syn. cheater
English-Thai: HOPE Dictionary
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ฉ้อ (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง
คดโกง (v.) swindle See also: cheat, defraud Syn. โกง, ฉ้อโกง Ops. ตรง, สุจริต
คนโกง (n.) swindler
ต้มตุ๋น (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง
ตุ๋น (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง
นักต้ม (n.) swindler See also: cheat, tricker, imposter, fraud Syn. นักต้มตุ๋น
นักต้มตุ๋น (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม
มิจฉาชีพ (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. นักต้ม
สิบแปดมงกุฎ (n.) swindler See also: cheater, flimflammer Syn. นักต้มตุ๋น
หลอก (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, คดโกง, โกง
หลอกลวง (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล
หลอกลวง (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอก, คดโกง, โกง
อมเงิน (v.) swindle See also: cheat Syn. โกงเงิน, ยักยอก
โกงเงิน (v.) swindle See also: embezzle, defraud, deceive Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา
She supports both Min-jae and her family, and her sister got swindled in marriage.เธอต้องช่วยเหลือทั้งมินเจและครอบครัวเธอเอง และน้องสาวเธอก็ถูกหลอกแต่งงาน
I'll be your lawyer if you need to draw up a contract make sure you don't get swindled, boy, get half of what your dad is making.ฉันจะช่วยเป็นทนายให้ ถ้าเธออยากจะทำสัญญา ระวังอย่าให้ถูกโกงนะ เจ้าหนู เอาส่วนแบ่งจากพ่อเธอครึ่งหนึ่ง
So that is a swindle. ("sagi")โอเค นั่นมันหลอกลวงกันชัดๆ
I became a swindler myself to get revenge.ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น
A swindler who cons other swindlers.นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money.พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex.พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ
And there is a swindler who only feeds on red and white swindlers.และสุดท้าย ผู้ที่มีอำนาจสูงสุงเหนือนักต้มตุ๋นใดๆ
There are no white swindlers unknown to him.ไม่มีชิโรซากิคนไหนที่ไม่รู้จักเขา บาร์ลับที่อยู่ด้านหลังภัตาคาร "คัตซึระ"
I buy information about white swindlers from this old man.ผมซื้อข้อมูลมาจากชายคนนี้
Ishigaki Tooru, a white swindler. A even swindler.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นชิโรซากิ นักต้มตุ๋นกระจอก

*swindle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拐骗[guǎi piàn, ㄍㄨㄞˇ ㄆㄧㄢˋ, 拐骗 / 拐騙] swindle; abduct
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 江湖骗子 / 江湖騙子] swindler; itinerant con-man
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 骗子 / 騙子] swindler; a cheat
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, 赚 / 賺] cheat; swindle
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 诓 / 誆] mislead; to swindle
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, 江湖医生 / 江湖醫生] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler

*swindle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P)
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe

*swindle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
โดนต้ม[v. exp.] (dōn tom) EN: be gypped ; be down in ; be swindled FR:
ขี้ฉ้อ[adj.] (khī chø) EN: fraudulent ; swindled ; sly FR: frauduleux ; en cachette
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
คนโกง[n. exp.] (khon kōng) EN: swindler FR: tricheur [m] ; fraudeur [m] ; escroc [m]
คดโกง[v.] (khotkōng) EN: swindle FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกงเงิน[v. exp.] (kōng ngoen) EN: swindle FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle FR:
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
ผู้โกง[n. exp.] (phū kōng) EN: swindler FR: corrompu [m]
ศฐะ[n.] (satha) EN: crook ; swindler FR:
สิบแปดมงกุฎ[n.] (sippaētmong) EN: swindler ; cheater ; charlatan ; flimflammer FR:
ต้ม[adj.] (tom) EN: cheated ; swindled FR:
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *swindle*
Back to top