ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trickster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trickster*, -trickster-

trickster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trickster (n.) การหลอกลวง See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง
English-Thai: HOPE Dictionary
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
English-Thai: Nontri Dictionary
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She is a trickster in true form.ข้าใช่ชายอ่อนแอ กลิ่นตัวนางยังกรุ่นอยู่บนตัวข้า
You got a Trickster on your hands.บ๊อบบี้ : นายกำลังรับมืออยู่กับ จอมเล่ห์กล
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม
What, the trickster and the emperor?อะไรคะ นักต้มตุ๋น กับพระราชาหรอคะ?
The trickster could be either.อาจเป็นนักต้มตุ๋ม ก็มีเป็นได้
But that's what the Trickster does. He confuses people.แต่นั่นคือสิ่งที่คนหลอกลวงทำ เขาทำให้คนอื่นสับสน
Trickster Fae capable of impregnating a host without detection.- ลิเดิร์คสามารถ ทำให้เหยื่อท้องโดยไม่รู้ตัว
Trickster wanted the moon for himself, so he told Kuekuatsheu that the moon had asked for flowers.ชายเจ้าเล่ห์ต้องการพระจันทร์ให้เป็นของเค้า ดังนั้นเขาบอกกับ Kuekuatsheu ว่า - พระจันทร์อยากได้ดอกไม้
Or... of a trickster.หรือ... ของทริกส์เตอร์
We're dealing with the Trickster, aren't we? Sure looks like.เรากำลังรับมือกับ ทริกสเตอร์อยู่ ใช่ไหม?
Okay, Trickster's like a Hugh Hefner type, right?เพื่ออะไร? โอเค ทริกสเตอร์ เหมือนแบบ
I don't think we killed the Trickster. Okay, stake didn't work. So, what, this another trick?ฉันไม่คิดว่าพวกเราได้ฆ่า ทริคสเตอร์แล้ว โอเค หมุดใช่ไม่ได้ผล

trickster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster

trickster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:

trickster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfänger {m}con man; con artist; confidence trickster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trickster
Back to top