ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-swindle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swindle, *swindle*,

-swindle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money.พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex.พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ
I'll swindle back the money that was swindled from you.ผมจะไปโกงเงินนั่นกลับมาให้คุณ
People make others trust them so they can betray and swindle them.ผู้คนทำให้ผู้อื่นเชื่อใจก็เพื่อที่จะได้หักหลังและโกงทีหลัง
It was Ishigaki who set up the trap to swindle your father.มันคืออิชิคากิที่วางกับดักแล้วโกงเงินพ่อของเธอ
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย
I won't swindle anyone who knows what's going on.ผมจะไม่โกงคนที่รู้จักผมอย่างหมดไส้หมดพุงหรอก
I'll study the "Marshall swindle sir.ผมจะศึกษา "กลลวงมาร์แชล" ครับ

-swindle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle

-swindle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
คดโกง[v.] (khotkōng) EN: swindle FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกงเงิน[v. exp.] (kōng ngoen) EN: swindle FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle FR:
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -swindle-
Back to top