ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*staple*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น staple, -staple-

*staple* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
long staple (n.) ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม Syn. woolens, suiting, wool
staple (n.) ลวดเย็บกระดาษ
staple (vt.) ติดด้วยลวดเย็บกระดาษ See also: เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
staple (n.) อาหารหลัก
staple (n.) ส่วนสำคัญ See also: หัวข้อสำคัญ Syn. principal, substance
staple (n.) สินค้าหลัก See also: สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก
staple (n.) วัตถุดิบหลัก See also: วัตถุดิบสำคัญ Syn. material
staple (n.) เส้นใยของขนสัตว์, ฝ้ายหรืออื่น Syn. fiber, texture
staple (vt.) แยกชนิดตามลักษณะเส้นใย Syn. sort
staple (adj.) สำคัญ See also: จำเป็น, หลัก Syn. principal, main, chief, essential
stapler (n.) ที่เย็บกระดาษ
English-Thai: HOPE Dictionary
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
stapler(สเท'เพลอะ) n. เครื่องเย็บหนังสือที่ใช้ลวดรูปตัวยู
English-Thai: Nontri Dictionary
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staple๑. ที่เย็บกระดาษ๒. เครื่องยิงเย็บ, เครื่องเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเย็บกระดาษ (n.) stapler See also: stapling machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pete, you throw that rubber spider again and I'm going for my staple gun.พีท, ถ้านายส่งตุ๊กตุ่นแมงมุมนี่มาอีกทีละก็ ฉันจะยิงนายด้วยแม็กเย็บกระดาษแน่
You could fill the Staples Center with what you don't know.นายเติม สเตเปิล เซนเตอร์ เต็มได้ด้วยความไม่รู้ของนาย
Because he found the tape and then he stapled me.เพราะเขาเจอเทปนั่นและเขาก็ยิงแม็คใส่ฉัน
Doughnut biscuits, my staple food.โดนัทบิสกิต อาหารสำคัญของฉัน
It's practically stapled to your forehead.มันโชวหราบนหน้าผากเธอแน่ะ
Looked like she had stapled stuff all over it.ดูเหมือนเธอใช้ลวดเย็บกระดาษยึดมันไว้
I'm sorry, Judi, you did not deserve that, and I hope the staples come out soon.ผมขอโทษ จูดี้ ไม่น่าเลย หวังว่าจะเอาเฝือกออกได้เร็วๆนี้
Fish is the staple diet of one in five humans.ปลาเป็น 1 ใน 5 อาหารหลักของมนุษย์
After they've been stapled to the invoice. I know, Delores.ที่ประทับตราใบเสร็จแล้ว ฉันรู้น่า โดโรเรจ
I have never stapled a bowel, and I have never resected an esophagus.ฉันยังไม่เคยเย็บลำไส้ และฉันก็ยังไม่เคย เฉือน หลอดอาหาร ออก
[ Sighs ] Well, my dads can't sew, so these are just stapled on.พ่อฉันเย็บไม่เป็น เลยใช้แม็กยิง
RAINN WILSON: I know my staplers by sound and by weight.ฉันรู้จักที่เย็บกระดาษของฉันดี จากเสียงและน้ำหนัก

*staple* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine
名产[míng chǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, 名产 / 名產] staple; name-brand product
钉书针[dìng shū zhēn, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄓㄣ, 钉书针 / 釘書針] staple

*staple* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
ステープラー[, sute-pura-] (n) stapler
ステープル[, sute-puru] (n) staple
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler)
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc.
紙綴器[かみつづき, kamitsuduki] (n) (obsc) (See ホチキス) stapler; paper fastener
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P)
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)

*staple* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
เครื่องเย็บกระดาษ[n. exp.] (khreūang ye) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
ลวดเย็บกระดาษ[n. exp.] (lūat yep kr) EN: staples FR: agrafe [f]
แม็ก[n.] (maek) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
ผลิตภัณฑ์หลัก[n. exp.] (phalittapha) EN: main product ; chief product ; core product ; staple commodity ; flagship FR:
สินค้าหลัก[n. exp.] (sinkhā lak) EN: staple FR:
สินค้าหลักสำคัญ[n. exp.] (sinkhā lak ) EN: staple goods FR:
สินค้าอุปโภคบริโภคประจำ[n. exp.] (sinkhā uppa) EN: staple goods FR:
ที่เย็บกระดาษ[n. exp.] (thī yep kra) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple FR: fibre [f] ; filament [m]
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier

*staple* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochstapler {m}; Hochstaplerin
Stapelgut {n}staple commodities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *staple*
Back to top