ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woolens

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woolens*, -woolens-

woolens ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woolens (n.) ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม Syn. suiting, long staple, wool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woolens
Back to top