ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-staple-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น staple, *staple*,

-staple- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pete, you throw that rubber spider again and I'm going for my staple gun.พีท, ถ้านายส่งตุ๊กตุ่นแมงมุมนี่มาอีกทีละก็ ฉันจะยิงนายด้วยแม็กเย็บกระดาษแน่
Doughnut biscuits, my staple food.โดนัทบิสกิต อาหารสำคัญของฉัน
Fish is the staple diet of one in five humans.ปลาเป็น 1 ใน 5 อาหารหลักของมนุษย์
Actually, rice is the main staple of the Japanese breakfast.จริงๆแล้ว ข้าวเป็นอาหารหลัก ของคนญี่ปุ่นนะครับ
Maybe I can cut it into dots and staple it on.บางทีฉันอาจ ตัดเป็นจุดและเย็บมัน
If you tell anyone about this, I will rip your ears off and staple them to your neck.ถ้าคุณบอกใครเกี่ยวกับที่นี่ ฉันจะตัดหูคุณออกมาเย็บกับคอเลย
Didn't you once staple math tests to Penny's jeans and send her out as "Smarty Pants"?เธอเคยเอาแม็กเย็บกางเกงให้เพนนี แล้วบอกเธอว่า "กางเกงอัจฉริยะ"
He wanted the W.H.O. to endorse mass sterilization in drinking water and staple foods.เขาอยากให้ W.H.O. สนับสนุนการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม เเละอาหารขนานใหญ่
And so, when the Police Athletic League, the staple community boxing gyms, shut down their programs, they started Atlas Cops and Kids, which has quickly become one of the most successful boxing programs in the country.ดังนั้น เมื่อโพลิสแอตเลติกลีก โรงฝึกมวยชุมชนหลักของเมือง ยกเลิกโครงการไป พวกเขาจึงสร้าง แอตลาส คอปส์ แอนด์ คิดส์ขึ้น

-staple- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステープル[, sute-puru] (n) staple
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler)
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P)
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)

-staple- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
ผลิตภัณฑ์หลัก[n. exp.] (phalittapha) EN: main product ; chief product ; core product ; staple commodity ; flagship FR:
สินค้าหลัก[n. exp.] (sinkhā lak) EN: staple FR:
สินค้าหลักสำคัญ[n. exp.] (sinkhā lak ) EN: staple goods FR:
สินค้าอุปโภคบริโภคประจำ[n. exp.] (sinkhā uppa) EN: staple goods FR:
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple FR: fibre [f] ; filament [m]
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -staple-
Back to top