ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*signal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น signal, -signal-

*signal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
railway signal (n.) อุปกรณ์สัญญาณ See also: เสาสัญญาณ, ไฟสัญญาณ, โคมสัญญาณ, ธงสัญญาณ Syn. signal, signaling
signal (n.) สัญญาณ See also: เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้ Syn. earmark, notice
signal (n.) ลาง See also: นิมิต Syn. omen
signal (adj.) ซึ่งเป็นสัญญาณ See also: ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
signal (adj.) เด่น See also: น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม
signal (vi.) ส่งสัญญาณ See also: ให้สัญญาณ Syn. beckon, indicate
signal (vt.) ให้สัญญาณ See also: ทำเครื่องหมาย Syn. beckon, indicate
signal caller (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. field general
signal to (phrv.) โบกมือให้สัญญาณ Syn. motion to
signaling (n.) การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร See also: การให้สัญญาณธง
signaling (n.) อุปกรณ์สัญญาณ See also: เสาสัญญาณ, ไฟสัญญาณ, โคมสัญญาณ, ธงสัญญาณ Syn. signal, railway signal
signalize (vt.) ให้สัญญาณ Syn. applaud, acclaim, lionize
signalize (vt.) แสดง
signally (adv.) ทางสัญญาณ
signalment (n.) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
telegraphic signal (n.) สัญลักษณ์ขีดยาว (ในรหัสวิทยุหรือรหัสมอส) Syn. dash
telegraphic signal (n.) สัญญาณในการส่งรหัสวิทยุ
traffic signal (n.) สัญญาณไฟ (จราจร) See also: ไฟจราจร Syn. traffic light
turn signal (n.) ไฟเลี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
busy signaln. เสียงสัญญาณไม่ว่าง
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signal coden. รหัสสัญญาณ
signal corpsn. หน่วยสื่อสาร
signal firen. สัญญาณดอกไม้เพลิง
signal flagn. ธงสัญญาณ
signaler(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signaller(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน,อย่างเด่นชัด,เป็นที่น่าสังเกต,อย่างสำคัญ,เป็นตัวอย่าง
signalman(ซิก'เนิลเมิน) n. เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ,เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ pl. signalmen
English-Thai: Nontri Dictionary
signal(adj) เด่นชัด,สำคัญ,น่าสังเกต,เป็นสัญญาณ
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precursory symptom; symptom, premonitory; symptom, signalอาการล่วงหน้า, อาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
signalสัญญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turn signal; directional signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnet, Signalเครื่องทำเครื่องหมาย [การแพทย์]
Signal generatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sig (abbr.) คำย่อของ signal และ signature
ขานรหัส (v.) call someone by signals See also: call Syn. เรียกรหัส Ops. ตอบรหัส
บอกสัญญาณ (v.) signal See also: give a signal Syn. ส่งสัญญาณ
ส่งสัญญาณ (v.) signal
สัญญาณ (n.) signal See also: alarm Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย
สัญญาณนาฬิกา (n.) clock signal
สัญญาณภาพ (n.) image signal
สัญญาณอนาล็อก (n.) analog signal
สัญญาณเรียก (n.) signal
สัญญาณเวลา (n.) time signal
สัญญาณไฟ (n.) light signal
สัญญาณไฟ (n.) flame signal Syn. สัญญาณไฟจราจร
สัญญานไฟ (n.) traffic signal See also: traffic light Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร
สัณญาณภาพ (n.) visual signal
อาณัติสัญญาณ (n.) given signal Syn. สัญญาณ
เกราะ (n.) bamboo struck as a signal
เครื่องแสดง (n.) signal See also: alarm Syn. สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
เรียกรหัส (v.) call someone by signals See also: call Ops. ตอบรหัส
ใบ้ (v.) signal See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off Syn. บอกใบ้
ให้สัญญาณ (v.) signal See also: give a signal Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kwen Sai and MacWhite... have given you the signal to lead your people... in a crusade to real independence.{\cHFFFFFF}Kwen Sai and MacWhite... {\cHFFFFFF}have given you the signal to lead your people... {\cHFFFFFF}in a crusade to real independence.
The signal for the LMG to open fire shall be green, green, green.สัญญาณสำหรับ เอลเอมจี จะ เปิดไฟ จะเป็นสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน
Respond to signal, ten-seven-niner.ตอบสนองต่อสัญญาณ 10 7 9
Radar signals are not bouncing back.สัญญาณเรดาร์จะไม่ใหญ่ กลับมา
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน
He looks into the catcher's mitt, shakes off the first signal, takes the curve.ผู้ชมส่งเสียงสนั่น -บิลลี่อยู่นั่นหรือเปล่า -อยู่ด้านหลัง
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution.ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ
They had a signal set up, so he'd know the minute the ceremony was over.พวกเขาจะมีสัญญาณว่าพิธีเสร็จแล้ว เขาจะได้รู้ทันที
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ...
He thought we were signalling to other prisoners.เขาคิดว่าเรามีการส่งสัญญาณ กับนักโทษอื่น ๆ
We're not signalling. We're drying our socks out.เราไม่ได้ส่งสัญญาณ เรากำลังทำแห้งถุงเท้าของเราออก

*signal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ, 航标 / 航標] buoy; channel marker; signal light
取样[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, 取样 / 取樣] sampling (signal processing)
机顶盒[jī dǐng hé, ㄐㄧ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˊ, 机顶盒 / 機頂盒] set-top box; decoder for digital or satellite TV signal etc
信噪比[xìn zào bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄗㄠˋ ㄅㄧˇ, 信噪比] signal-to-noise ratio
信号台[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, 信号台 / 信號臺] signal station
信号处理[xìn hào chù lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 信号处理 / 信號處理] signal processing
信道[xìn dào, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄠˋ, 信道] signal path
旗语[qí yǔ, ㄑㄧˊ ㄩˇ, 旗语 / 旗語] signal flags (for communicating between ships or army units); semaphore
[huī, ㄏㄨㄟ, 麾] signal flag; to signal
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, 制式] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, 警号 / 警號] alarm; alert; warning signal
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, 警铃 / 警鈴] alarm bell; call signal
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 模拟信号 / 模擬信號] analog signal
螺号[luó hào, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 螺号 / 螺號] conch; shell as horn for signaling
数位信号[shù wèi xìn hào, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 数位信号 / 數位信號] digital signal
数字信号[shù zì xìn hào, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 数字信号 / 數字信號] digital signal
电信号[diàn xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 电信号 / 電信號] electrical signal
手势[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, 手势 / 手勢] gesture; sign; signal
光信号[guāng xìn hào, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 光信号 / 光信號] optical signal
毫米波[háo mǐ bō, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ ㄅㄛ, 毫米波] millimeter wave (radio signal)
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 信号 / 信號] signal
讯号[xùn hào, ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˋ, 讯号 / 訊號] signal
电话信号[diàn huà xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 电话信号 / 電話信號] telephone signal
语音信号[yǔ yīn xìn hào, ㄩˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 语音信号 / 語音信號] voice signal

*signal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス要求信号[アクセスようきゅうしんごう, akusesu youkyuushingou] (n) {comp} access request signal
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] (n) {comp} analog signal
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator
イネーブル信号[イネーブルしんごう, ine-buru shingou] (n) {comp} enable signal
エラーシグナル[, era-shigunaru] (n) error-signal
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator
クロックパルス[, kurokkuparusu] (n) {comp} clock signal; clock pulse
クロック信号[クロックしんごう, kurokku shingou] (n) {comp} clock signal; clock pulse
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] (n) {comp} clock (signal) distribution
コンポーネント信号[コンポーネントしんごう, konpo-nento shingou] (n) {comp} component signal
コンポジット信号[コンポジットしんごう, konpojitto shingou] (n) {comp} composite signal
シグナリングメカニズム[, shigunaringumekanizumu] (n) {comp} signalling mechanism
シグナルハンドラ[, shigunaruhandora] (n) {comp} signal handler
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ハートビート信号[ハートビートしんごう, ha-tobi-to shingou] (n) {comp} heartbeat signal
フラッシャー[, furassha-] (n) flasher (i.e. a turn signal)
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
信号[しんごう, shingou] (n,vs) traffic lights; signal; semaphore; (P)
信号劣化[しんごうれっか, shingourekka] (n) {comp} signal degradation
信号塔[しんごうとう, shingoutou] (n) signal tower
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] (n) {comp} SNR; signal to noise ratio
信号旗[しんごうき, shingouki] (n) signal flag
信号機[しんごうき, shingouki] (n) (1) traffic light; (2) signalling mechanism; semaphore (apparatus); (P)
信号灯[しんごうとう, shingoutou] (n) (1) signal light; (2) semaphore
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight
呼び鈴[よびりん, yobirin] (n) bell (used for summoning or signalling); buzzer
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] (n) {comp} hang-up; HUP (signal)
地上波[ちじょうは, chijouha] (n) {comp} airborne signal
奇功[きこう, kikou] (n) outstanding achievement; signal achievement
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] (n) {comp} interference signal
手旗信号[てばたしんごう, tebatashingou] (n) flag signaling; semaphore
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf)
折り返す[おりかえす, orikaesu] (v5s,vt) (1) to turn up; to fold back; (2) {comp} to loopback (a signal, a message); (P)
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P)
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] (n) {comp} contact interrogation signal
攻め太鼓[せめだいこ, semedaiko] (n) drum used in ancient warfare to signal an attack
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
シグナリング[しぐなりんぐ, shigunaringu] signalling
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
シグナル[しぐなる, shigunaru] signal
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name
ジャム信号[じゃむしんごう, jamushingou] jam signal
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal
信号リンクタイマー[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration
信号劣化[しんごうれっか, shingourekka] signal degradation
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping
信号手順[しんごてじゅん, shingotejun] signalling protocol
信号検出[しんごけんしゅつ, shingokenshutsu] signal detection
停止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal
刻時パルス[こくじぱるす, kokujiparusu] clock signal, clock pulse
刻時信号[こくじしんごう, kokujishingou] clock signal, clock pulse
割り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal)
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] interference signal
抑止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal
折り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell)

*signal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal FR: signal [m] ; signe [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ไฟจราจร[n. exp.] (fai jarājøn) EN: traffic light FR: feux de circulation [mpl] ; feux de signalisation [mpl]
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal light FR: clignotant [m] ; clignoteur [m] (Belg.)
ไฟสัญญาณ[n. exp.] (fai sanyān) EN: traffic light ; light signals FR: feu de circulation [m]
ให้สัญญาณ[v. exp.] (hai sanyān) EN: signal ; give a signal FR: donner le signal
แจ้งความคนหาย[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: FR: signaler une disparition
แจงปัญหา[v. exp.] (jaēng panhā) EN: FR: signaler un problème
เครื่องหมายจราจร[n. exp.] (khreūangmāi) EN: road sign ; traffic sign FR: signal routier [m] ; symbole routier [m]
เครื่องแสดง[n.] (khreūang sa) EN: signal FR: indication [f] ; signe [m]
กองสัญญาณ[n. exp.] (køng sanyān) EN: Signal Corps FR:
กองสื่อสาร[n. exp.] (køng seūsān) EN: Signal Corps FR:
กระบวนการสัญญาณ[n. exp.] (krabūankān ) EN: signal processing FR:
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard ; noticeboard ; notice board FR: panneau de signalisation [m]
เกราะ[n.] (krǿ) EN: wood struck as a signal FR:
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call ; signal FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon ; signal ; summon by gesture of the hand FR: appeler d'un geste de la main
ป้ายบอกทาง[n. exp.] (pāi bøk thā) EN: FR: panneau de signalisation [m] ; panneau indicateur [m] ; panneau de direction [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-right-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-left-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ป้ายจราจร[n. exp.] (pāi jārājøn) EN: road sign FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายคนข้ามถนน[n. exp.] (pāi khon kh) EN: crossing sign FR: feu (de signalisation) pour piétons [m] ; signal pour piétons [m]
ป้ายสัญลักษณ์[n. exp.] (pāi sanyala) EN: insignia FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายสัญญาณจราจร[n. exp.] (pāi sanyān ) EN: FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายถนนวันเวย์[n. prop.] (pāi thanon ) EN: one-way-street sign FR: signal de sens unique [m] ; panneau de sens unique [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
พลุสัญญาณ[n. exp.] (phlu sanyān) EN: signaling flare FR:
พลุสัญญาณตัดหมอก[n. exp.] (phlu sanyān) EN: fog signals FR:
ระเบิดสัญญาณ[num.] (raboēt sany) EN: signal flare FR:
รอสัญญาณไฟ[v. exp.] (rø sanyān f) EN: FR: attendre le signal ; attendre le feu vert
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
สัญลักษณ์จราจร[n. exp.] (sanyalak ja) EN: traffic signs FR: signalisation routière [f]
สัญญาณ[n.] (sanyān) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณแอนะล็อก ; สัญญาณอนาล็อก[n. exp.] (sanyān aēna) EN: analog signal FR: signal analogique [m]
สัญญาณดิจิตอล[n. exp.] (sanyān diji) EN: digital signal FR: signal numérique [m]
สัญญาณไฟ[n. prop.] (sanyān fai ) EN: light signal ; flame signal FR: signal lumineux [m]
สัญญาณไฟจราจร[n. exp.] (sanyān fai ) EN: traffic lights FR: feu de signalisation [m] ; feux de signalisation [mpl] ; feux de circulation [mpl]
สัญญาณนาฬิกา[n. exp.] (sanyān nāli) EN: clock signal FR:
สัญญาณออกตัว[n. exp.] (sanyān øktū) EN: starting signal FR:

*signal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal
amplitudenmoduliert {adj} | amplitudenmoduliertes Signalamplitude-modulated | amplitude-modulated signal
Band-externe-Signalgebung {f} (NT)out-of-band signalling
Band-interne Signalgebung {f}in-band signalling
Besetztzeichen {n}engaged signal
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal
Signalfahne {f} | Signalfahnen
Chiffre {f}; Signal
Schlusszeichen {n}clearing signal
Takt {m}; Taktsignal
Taktsignal {n}clock signal
Reglerausgangssignal {n}controller output signal
Richtungsanzeiger {m} [auto]direction indicator; turn signal; turn indicator
Tastverhältnis {n} (Rechtecksignal)duty cycle
Störmeldung {f}failure signal; failure notice
Federsignal {n} [techn.]female signal
Nebelsignal {n}fog signal
Eingabesignal {m}input signal
Eingangssignal {n}input signal
Verriegelungssignal {n}interlock signal
Sprungbefehl {m} [comp.]jump signal
Grenzsignal {n}limit signal
Meldung {f}; Meldesignal
Ausgabesignal {n}output signal
Serienübertragungssignal {n}serial transfer signal
Signal {n} | Signale
Signalanlage {f}signals; set of signals
Betriebserde {f} [electr.]signal ground
Schrittflanke {f}; Signalbegenzung
Signalflagge {f} | Signalflaggen
Signalgeber {m} | Signalgeber
Rauchzeichen {n}; Rauchsignal
Haltesignal {n}stop signal
Sturmsignal {n} | Sturmsignale
Telegraphiezeichen {n}telegraph signal
Übertragungssignal {n}transfer signal
Datenübertragung {f}; Signalübertragung
Warnsignal {n} | Warnsignale
Fanal {n}signal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *signal*
Back to top