ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*replace*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น replace, -replace-

*replace* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downgrade replace (vt.) บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่ See also: ทำให้เคลื่อนออก, ปลดจากงาน, ไล่ออก, ทำให้ย้ายที่, ทำให้ลงจากอำนาจ, ขับไล่, ย้ายถิ่น Syn. demote Ops. promote, upgrade, reinstate
fireplace (n.) เตาผิง See also: เตาไฟ
irreplaceable (adj.) ไม่สามารถแทนที่กันได้ Ops. replaceable
replace (vt.) แทนที่ See also: แทน Syn. substitute, supplant
replace (vt.) นำมาไว้ที่เดิม See also: นำมาคืน Syn. give back, revert
replaceable (adj.) ซึ่งแทนที่ได้
replacement (n.) การทำหน้าที่แทน See also: การทดแทน
replacer (n.) ผู้ทำหน้าที่แทน
English-Thai: HOPE Dictionary
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
English-Thai: Nontri Dictionary
fireplace(n) เตาไฟ,เตาผิง
replace(vt) แทนที่,สวมตำแหน่ง,รับช่วง
replacement(n) การรับหน้าที่แทน,การแทนที่,การรับช่วง,การสวมตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replacement๑. การปรับให้คืนสภาพเดิม (ก. แพ่ง)๒. การเข้าสวมตำแหน่งแทน (ก. ปกครอง)๓. การบรรจุกำลังพลทดแทน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Replacement costต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผัดเปลี่ยน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การสับเปลี่ยน
การเข้าแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
ฉลอง (v.) replace See also: repay, pay back Syn. แทน, ทดแทน, ตอบแทน
ช่วงทรัพย์ (n.) replace and equal one property to another property by the law
ทำแทน (v.) replace See also: be instead Syn. แทน, รับช่วง, แทนที่, ผลัดเปลี่ยน
สลับตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน
สลับตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน
เตาผิง (n.) fireplace
เปลี่ยนคน (v.) replace See also: take the place of, oust, substitute Syn. เปลี่ยนตัว
เปลี่ยนตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว
เปลี่ยนตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว
เปลี่ยนหน้า (v.) replace See also: substitute for, displace, take turns, in turn
แทน (v.) replace See also: take the place of, substitute for, supplant, supercede Syn. สับเปลี่ยน
แทน (v.) replace See also: repay, pay back Syn. ทดแทน, ตอบแทน
แทน (v.) replace See also: be instead Syn. รับช่วง, แทนที่, ผลัดเปลี่ยน
แทนที่ (v.) replace See also: take the place of, substitute for, supplant, supercede Syn. แทน, สับเปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't believe they picked me to replace herฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him off?แต่ใครจะมาแทนที่ปลานี้ ถ้าฉันเบ็ดปลาบางและมันตัด เขาออก?
Don't use the fireplace in the den...- อย่าใช้เตาผิงในห้องนั่งเส่น...
It has a brick fireplace and a cute bedroom with mirrors on the ceiling and...และก็ห้องนอนน่ารักๆ มีกระจกบนเพดานและก็...
I won't watch the mastery of the British replaced by the mastery of the Hindus.ผมไม่ยอมทนเห็นการปกครองถูกเปลี่ยน จากอังกฤษมาเป็นฮินดู
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง
Isn't that cable replacement scheduled for next week?กำหนดการเปลี่ยนสายเคเบิ้ล นั่นมันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ?
I was kind of hoping that something would come along and replace it.หวังว่าจะมีอะไรดีๆ เข้ามาแทนที่
This gate will be replaced next week. I'll have two cameras here.ประตูนี้อาทิตย์หน้าต้องเปลี่ยน ติดกล้องด้วย 2 ตัว
I don't want to alarm you, but every time that you... do it, it takes two full pints of blood to replace it.แม่ไม่อยากจะว่าลูกหรอกนะ แต่ทุกครั้งที่ลูกทำตัวแบบนี้ มันทำแม่จะประสาท
To guide him in strange times like these or, even To replace him should he suffer,เขาต้องได้มือเข้มแข็งที่ไว้ใจได้อย่างข้า เป็นผู้แนะนำในยามยุ่งยากเช่นนี้
It had been replaced by a sadness even sweeter than the smile.แทนที่ด้วยความเศร้าที่แม้จะหวานกว่ารอยยิ้ม
My mask had been replaced by a mask of another sort... and so I supposed I was keeping the vow I made to hide my face.หน้ากากของผม ถูกแทนที่ด้วยหน้ากากอีกอย่างหนึ่ง และผมก็ยังรักษาสัญญาที่ว่า จะปิดบังใบหน้าของผม

*replace* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, 代替] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression)
天演[tiān yǎn, ㄊㄧㄢ ㄧㄢˇ, 天演] natural change; evolution (early translation, since replaced by 進化|进化)
代谢[dài xiè, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, 代谢 / 代謝] replacement; substitution; metabolism (biol.)
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker
[chèn, ㄔㄣˋ, 龀 / 齔] replace the milk teeth
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, 取代] substitute; to replace; to supplant
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, 撤换 / 撤換] recall; dismiss and replace
壁炉[bì lú, ㄅㄧˋ ㄌㄨˊ, 壁炉 / 壁爐] fireplace
更换[gēng huàn, ㄍㄥ ㄏㄨㄢˋ, 更换 / 更換] replace

*replace* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
シュミネ[, shumine] (n) (1) (See 暖炉,マントルピース) fireplace (fre
ファイアプレース[, faiapure-su] (n) fireplace
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
交換可能[こうかんかのう, koukankanou] (adj-na) exchangeable; convertible; transferable; replaceable
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
囲炉裏;居炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace
図書カード[としょカード, tosho ka-do] (n) (replaced the 図書券 ca 1990) (See 図書券) pre-paid card for purchasing books; Tosho card
地火炉[じかろ;ちかろ;じひろ, jikaro ; chikaro ; jihiro] (n) (See 地炉,いろり) sunken hearth or fireplace
地炉[じろ;ちろ, jiro ; chiro] (n) (See 囲炉裏) fireplace or hearth dug into the ground or floor
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball)
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
廃棄処分[はいきしょぶん, haikishobun] (vs) disposal; scrapping; replacement; putting on the shelf; shelving
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
掛け替えのない;欠けがえのない(iK)[かけがえのない, kakegaenonai] (adj-f) irreplaceable
換える(P);替える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. 替える) to replace; (2) (usu. 換える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P)
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P)
暖炉(P);煖炉[だんろ, danro] (n) fireplace; hearth; stove; (P)
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
[ろ, ro] (n) (1) hearth; fireplace; (2) furnace; kiln
珍走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders
置換[ちかん, chikan] (n,vs) (1) substitution; replacement; (2) permutation
閉炉[へいろ, heiro] (n,vs) (See 開炉) closing of the fireplace in a Zen temple (first day of the 2nd month)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
置き換え[おきかえ, okikae] replacement
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation
置換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data
置換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character

*replace* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: substitute ; replace FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
การชักตัวอย่างแบบคืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling with replacemen FR:
การชักตัวอย่างแบบไม่คืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling without replacement FR:
การเข้าแทนที่[n.] (kān khao th) EN: replacement FR:
การผัดเปลี่ยน[n.] (kān phatplī) EN: replacement FR:
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen t) EN: water coolant replacement FR:
การแทนที่[n.] (kān thaēnth) EN: replacement ; substitution FR: substitution [f]
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai th) EN: replace FR: supplanter ; remplacer ; évincer
แม่เตาไฟ[n.] (maētaofai) EN: framed fireplace FR:
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute FR: remplacer;
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns FR:
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace FR: remplacer
แซม[v.] (saēm) EN: insert ; thrust in between ; add in ; replace FR:
เตาผิง[n. exp.] (taophing) EN: fireplace ; heater ; stove ; fire for warmth FR: cheminée [f]
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede FR: remplacer ; substituer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: transfer ; change ; replace FR: transférer ; transvaser
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: replace ; substitute FR: compenser ; remplacer ; substituer

*replace* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
unersetzlich {adj} | unersetzlicher | am unersetzlichstenirreplaceable | more irreplaceable | most irreplaceable
ersetzbar {adj} | ersetzbarer | am ersetzbarstenreplaceable | more replaceable | most replaceable
Ersatz {m}replacement
Ersatzauto {n}replacement car
Ersatzteil {n}replacement part
Ersetzungszeichen {n}replacement character
Vertretungsstunde {f}replacement lesson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *replace*
Back to top