ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repay*, -repay-

repay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repay (vt.) จ่ายเงินคืน See also: ใช้เงินคืน, คืนเงินให้ Syn. pay back, return
repay (vt.) ตอบแทน Syn. reward
repay by (phrv.) ให้คืนด้วย Syn. pay with, repay with
repay for (phrv.) ใช้คืน See also: ชำระคืน Syn. compensate for, make up for
repay for (phrv.) ให้รางวัลสำหรับ Syn. compensate for
repay with (phrv.) จ่ายคืน/ชดใช้ด้วย Syn. pay with, repay by
repayable (adj.) ซึ่งชำระคืน See also: ซึ่งจ่ายเงินคืน
repayment (n.) การชำระคืน See also: การจ่ายเงินคืน Syn. compensation, indemnity
English-Thai: HOPE Dictionary
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify
English-Thai: Nontri Dictionary
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repayใช้คืน, ชำระคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนองคุณ (v.) repay the kindness of See also: be grateful for a kindness, pay back debts of gratitude, repay an obligation
prepaid (vt.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ prepay See also: จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อน Syn. settled for
repaid (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ repay
settled for (vt.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ prepay See also: จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อน
การทวง (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker
การลำเลิก (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker Syn. การทวง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Someday, I will repay youสักวันฉันจะตอบแทนคุณ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has no doubt that you will repay it.He has no doubt that you will repay it.
[ Schindler ] For each thousand you invest, I will repay you with... Two hundred.ทุกหนึ่งพันฉันจะใช้หนี้ด้วย...
And the other, how am I ever to repay him?และอีกอย่างหนึ่งคือพ่อจะจ่ายคืนให้เขาได้อย่างไร
So we must show them respect and repay their kindness.เราต้องเคารพมันและ ตอบแทนพระคุณของมัน
And how do you repay me?And how do you repay me?
But how will I ever repay you?แต่ฉันจะจ่ายให้คุณได้ยังไง
You have an extraordinary boy. If there's any way I can repay you...คุณมีลูกชายที่ไม่ธรรมดาจริงๆ ถ้ามีสิ่งไหนที่ผมสามารถตอบแทนคุณ...
Harry Potter freed Dobby. How can Dobby ever repay him?แฮร์รี่ พอตเตอร์ปล่อยด๊อบบี้ ทำไงด๊อบบี้จะทดแทนบุญคุณให้ได้
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า
You inspired us to follow our hearts, and we repay you by ruining your relationship.เจ้าเป็นแรงดลใจ ให้พวกเราเลือกทำตามที่หัวใจเรียกร้อง แต่เรากลับตอบแทนเจ้า ด้วยการทำลายมิตรภาพของเจ้ากับชาง
Some day I will repay you.วันหนึ่ง ฉันจะตอบแทนท่าน.
... witha killeron theloose seems to me a poor way to repay them!ทั้งที่มีฆาตรกรเป็นอิสระอยู่ ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการตอบแทนที่แย่มากนะ

repay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以身抵债[yǐ shēn dǐ zhài, ㄧˇ ㄕㄣ ㄉㄧˇ ㄓㄞˋ, 以身抵债 / 以身抵債] forced labor to repay a debt
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, 功高不赏 / 功高不賞] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements
报效[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 报效 / 報效] render service to repay kindness
[chóu, ㄔㄡˊ, 酬] entertain; repay; return; reward; compensate
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
预收费[yù shōu fèi, ㄩˋ ㄕㄡ ㄈㄟˋ, 预收费 / 預收費] prepayment
报偿[bào cháng, ㄅㄠˋ ㄔㄤˊ, 报偿 / 報償] repay; recompense
报答[bào dá, ㄅㄠˋ ㄉㄚˊ, 报答 / 報答] repay; requite

repay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予定納税[よていのうぜい, yoteinouzei] (n) prepayment of income taxes
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs,adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P)
償還[しょうかん, shoukan] (n,vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P)
元払い[もとばらい, motobarai] (n) prepayment
前払い(P);前払[まえばらい, maebarai] (n,vs) payment in advance; prepayment; (P)
前渡金[まえわたしきん, maewatashikin] (n) advance payments; prepayment
前納[ぜんのう, zennou] (n,vs,adj-no) prepayment; advance payment
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P)
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P)
払い戻す(P);払戻す[はらいもどす, haraimodosu] (v5s,vt) to repay; to pay back; (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P)

repay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī cha) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate FR: rembourser
จ่ายหนี้[v. exp.] (jāi nī) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay FR: rembourser ses dettes
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
สนองคุณ[v. exp.] (sanøng khun) EN: repay an obligation FR: renvoyer l'ascenseur
สมนาคุณ[v.] (sommanākhun) EN: repay FR: payer en retour
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer
ตอบ[v.] (tøp) EN: repay ; reward ; remunerate ; compensate FR:
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)
ตอบแทนบุญคุณ[v. exp.] (tøpthaēn bu) EN: repay a kindness FR: renvoyer l'ascenseur
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ng) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f] ; carte de recharge [f]
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay in advance ; prepay FR: payer à l'avance
จ่ายล่วงหน้า[v. exp.] (jāi lūang-n) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายล่วงหน้า[adj.] (jāi lūang-n) EN: prepaid FR: prépayé
จ่ายไปก่อน[v. exp.] (jāi pai køn) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
การชำระเงินล่วงหน้า[n. exp.] (kān chamra ) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment FR:
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (kān kheūn n) EN: repayment of advance payment FR:
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhw) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
พักชำระหนี้[v. exp.] (phak chamra) EN: suspend repayment FR:
พรีเพด[adj.] (phrīphēt) EN: prepaid FR: prépayé

repay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldentilgung {f} [fin.]debt repaymen
Tilgung {f} | vorzeitige Tilgungrepayment; redemption | anticipated redemption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repay
Back to top