ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-replace-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น replace, *replace*,

-replace- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't believe they picked me to replace herฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง
I was kind of hoping that something would come along and replace it.หวังว่าจะมีอะไรดีๆ เข้ามาแทนที่
I don't want to alarm you, but every time that you... do it, it takes two full pints of blood to replace it.แม่ไม่อยากจะว่าลูกหรอกนะ แต่ทุกครั้งที่ลูกทำตัวแบบนี้ มันทำแม่จะประสาท
To guide him in strange times like these or, even To replace him should he suffer,เขาต้องได้มือเข้มแข็งที่ไว้ใจได้อย่างข้า เป็นผู้แนะนำในยามยุ่งยากเช่นนี้
We will replace Louis with Philippe.เราจะเปลี่ยนตัวหลุยส์กับฟิลลิปป์
Do not play God with me. Nothing can replace Raoul.อย่าเล่นบทนี้กับข้า ไม่มีใครแทนราอูลได้
We'II only have to replace the old will....เราแค่เอาไปเปลี่ยนกับฉบับเดิม
God forbid he takes the two seconds to actually replace it!ให้ตายเถอะ เขาจะใ่ช้เวลาแค่สองนาที ในการที่จะเปลี่ยนม้วนทิชชู่!
We would need to trace the course of Andrew's neural pathways replace the positronic brain and put it him back together and return him to you good as new.ครับ อย่างระมัดระวัง
In the unlikely event that something did go wrong you'd, of course, replace Andrew.และถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจะเปลี่ยนแอนดรูให้ใหม่
Alex says he will either cancel the show... or replace you.อเล็กซ์ขู่จะยกเลิกรายการ หรือหาคนมาแทน
It won't be hard finding someone to replace the lawyer!เธอคงหาคนมาแทนทนายได้ไม่ยาก

-replace- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, 龀 / 齔] replace the milk teeth

-replace- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love

-replace- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: substitute ; replace FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai th) EN: replace FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute FR: remplacer;
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns FR:
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace FR: remplacer
แซม[v.] (saēm) EN: insert ; thrust in between ; add in ; replace FR:
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede FR: remplacer ; substituer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: transfer ; change ; replace FR: transférer ; transvaser
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: replace ; substitute FR: compenser ; remplacer ; substituer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -replace-
Back to top