ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*practice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น practice, -practice-

*practice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in practice (idm.) ในทางปฏิบัติ
malpractice (n.) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ See also: การกระทำผิด Syn. negligence, misbehavior, neglect
out of practice (idm.) แสดงไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝน See also: ไม่ได้ฝึกฝน, ไม่ได้ซ้อม
practice (vi.) ฝึกซ้อม See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร Syn. drill, exercise, review, train
practice (vt.) ฝึกซ้อม See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร Syn. drill, exercise, review, train
practice (vt.) ทำตามหลักทางศาสนา
practice (n.) การฝึกซ้อม See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด Syn. drill, exercise, rehearsal
practice (n.) การกระทำตามหลักศาสนา
practice (n.) วิธีปฏิบัติ See also: ภารกิจ
practice (n.) กิจวัตร See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practice chicanery (vi.) โต้เถียงเรื่องเล็กน้อย See also: โต้เถียงเรื่องไร้สาระ
Practice makes perfect. (idm.) ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้ See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
practiced (adj.) ชำนาญ See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์ Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced Ops. inexperienced, unadept, clumsy
private practice (n.) การทำธุรกิจส่วนตัว See also: การทำกิจการส่วนตัว
sharp practice (idm.) ความคดโกง See also: การทำผิดกฎหมาย
unpracticed (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่ฝึกฝน Syn. inexperienced, unfit
English-Thai: HOPE Dictionary
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
private practicen. การทำธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrupt practiceการประพฤติทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [TU Subject Heading]
Paperwork (Office practice)งานหนังสือ (ปฏิบัติการสำนักงาน) [TU Subject Heading]
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทำ (n.) practice See also: performance, commitment
การปฏิบัติ (n.) practice See also: performance, commitment Syn. การกระทำ
การฝึกสอน (n.) practice of teaching
กินดอก (v.) practice usury See also: get interest, collect interest on money lent Syn. กินดอกเบี้ย
กินดอกเบี้ย (v.) practice usury See also: get interest, collect interest on money lent Syn. กินดอก
กินเจ (v.) practice vegetarianism See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish
กินแจ (v.) practice vegetarianism See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish
ถือผิว (v.) practice racial discrimination See also: practice segregation, attach importance to race Syn. เหยียดสีผิว
ทางดำเนิน (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ, นฤติการณ์
ทางสายกลาง (n.) moderate practice Syn. มัชฌิมาปฏิปทา
ธุดงควัตร (n.) ascetic practices See also: regular practices of a pilgrim, austerity practices Syn. ธุดงค์
นฤติการณ์ (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ทางดำเนิน, ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ
บำเพ็ญ (v.) practice See also: conduct, behave, perform Syn. ปฏิบัติ, ทำ, ประพฤติ, กระทำ
ปฏิบัติธรรม (v.) practice the dharma Syn. ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา
ปฏิปทา (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ทางดำเนิน, ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ, นฤติการณ์
ประพฤติตามธรรม (v.) practice the dharma Syn. เจริญภาวนา
ฝึกซ้อม (v.) practice See also: drill, coach Syn. ซ้อม, ฝึก
ระเบียบปฏิบัติ (n.) practice
วางแผนครอบครัว (v.) practice birth control Syn. คุมกำเนิด
วิถีปฏิบัติ (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ทางดำเนิน, ความประพฤติ, นฤติการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you practice with me, please?คุณจะฝึกซ้อมกับฉันหน่อยได้ไหม ได้โปรดเถอะ?
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
It's good for both of us to practiceมันดีสำหรับเราสองคนที่จะได้ฝึกฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ
I have a special practice. I handle one client.ฉันมีการปฏิบัติเป็นพิเศษ ฉันจัดการกับลูกค้าคนหนึ่ง
Not always practiced but it's something we Hindus could learn a lot from.มันใช้ไม่ได้ทุกครั้ง แต่คนฮินดูอย่างเราเรียนรู้จากมันได้มาก
And I have to begin my practice again.และต้องเริ่มภาคปฏิบัติแล้ว
I think most men need a little practice, don't you, Mrs. Peacock?ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องมีการลงมือทำบ้าง ใช่ไหมคะ คุณนายพีคอร์ค?
No, your work has not changed. But you don't practice medicine at the UN.ไม่ งานของคุณไม่ได้เปลี่ยน แต่คุณไม่ได้รักษาที่สหประชาชาติ
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม?
You know, the best place to practice lifts is in the water.รู้ไหม ที่สำหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ำ
"You know how to get there? Practice, practice."รู้มั้ยจะไปที่ตึกนั้นได้ยังไง ต้องฝึก"
We got tired of just having practices, so we brought another team out so we'd have some real games.เรย์ ผมหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไร เราเริ่มเบื่อกับการฝึกซ้อม เราเลยพาอีกทีมมาด้วย เราจะได้แข่งกัน
Why don't you practice a little bit.ทำไมไม่ลองซ้อมดูสักพัก .
And Sue's netball practice so it'll just have to be you for a change.ซูก็ติดซ้อมเล่นกีฬา ฉะนั้น มันเลยต้องเป็นหน้าที่ลูก

*practice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, 演武] arms drill; to practice martial arts
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陋习 / 陋習] corrupt practice; bad habits; malpractice
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed
哑鼓[yǎ gǔ, ㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 哑鼓 / 啞鼓] drum practice pad (music); a practice drum (music)
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ, 演习 / 演習] exercise; practice; to put on a play; to act
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 做法] way of doing things; a (regular) practice; a behavior
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 习惯 / 習慣] habit; custom; usual practice; to be used to
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, 贯彻 / 貫徹] implement; put into practice; carry out
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, 弊端] malpractice; abuse; corrupt practice
流弊[liú bì, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˋ, 流弊] malpractice; long-running abuse
[huāng, ㄏㄨㄤ, 荒] out of practice; uncultivated
偏私[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ, 偏私] practice favoritism
孰能生巧[shú néng shēng qiǎo, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧㄠˇ, 孰能生巧] practice makes perfect
实务[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实务 / 實務] practice; practical affairs
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, 修行] religious practice (Buddh.)
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, 不经一事不长一智 / 不經一事不長一智] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
苦行[kǔ xíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 苦行] ascetic practice
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, 操练 / 操練] drill; practice
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, 演练 / 演練] drill; practice
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, 练习 / 練習] exercise; drill; practice
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, 实行 / 實行] implement; carry out; to put into practice
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice
常轨[cháng guǐ, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 常轨 / 常軌] normal practice
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice

*practice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India)
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei
シートノック[, shi-tonokku] (n,vs) fielding practice (practise) (wasei
タイプ練習[タイプれんしゅう, taipu renshuu] (n) typing practice
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice)
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P)
ノックバッティング[, nokkubatteingu] (n) batting for fielding practice in baseball (wasei
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices
パターンプラクティス[, pata-npurakuteisu] (n) pattern practice; pattern practise
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise)
フィールディング[, fi-rudeingu] (n) fielding (practice, practise)
プラクティス[, purakuteisu] (n) practice; practise
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners)
不公正な取引方法[ふこうせいなとりひきほうほう, fukouseinatorihikihouhou] (n) unfair business practice; unfair business practices
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to
仕来たり;仕来り;為来り[しきたり, shikitari] (n) custom; conventional practice; conventional practise; mores; ordinance
会計実務[かいけいじつむ, kaikeijitsumu] (n) accounting practice; accounting practise
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n,vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality
北方仏教[ほっぽうぶっきょう, hoppoubukkyou] (n) (See 南方仏教) Northern Buddhism (as practiced in East Asia)
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医療過誤[いりょうかご, iryoukago] (n) medical malpractice; medical malpractise
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise)
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia)
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan)
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
女体盛り[にょたいもり, nyotaimori] (n) practice of eating sushi or sashimi off an unclad woman's body
奸計;姦計[かんけい, kankei] (n) trick; evil design; sharp practice; sharp practise
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)

*practice* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญบารมี[v. exp.] (bamphen bār) EN: perfect a virtuous action ; practice paramita FR:
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
ชาคริยานุโยค[n.] (chākhariyān) EN: practice of watch-fulness ; avoidance of sleep ; wakefulness FR:
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāth) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.) FR: pratiquer la méditation
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice FR:
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[n. exp.] (jāk naēokhi) EN: from concept to practice FR: du concept à la pratique
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
เจริญวิปัสสนา[v. exp.] (jaroēn wipa) EN: practice meditation FR: pratiquer la méditation
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
การฝึก[n.] (kān feuk) EN: practice FR: pratique [f] ; exercice [m] ; entraînement [m]
การฝึกงานภาคสนาม[n. exp.] (kān feukngā) EN: field practice FR:
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuk sø) EN: training ; drill ; practice ; exercise FR: entraînement [m]
การฝึกสอน[n.] (kān feuksøn) EN: practice of teaching FR:
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment ; treatment FR: pratique [f] ; procédé [m] ; traitement [m]
การปฏิบัติโดยมิชอบ[n. exp.] (kān patibat) EN: malpractice FR:
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ขนบธรรมเนียมสากล[n. exp.] (khanopthamn) EN: international practice FR: usage international [m] ; pratique internationale [f]
เข้าวัดเข้าวา[v.] (khaowatkhao) EN: go to the temple (to practice Buddhist teaching) FR:
คัดลายมือ[v.] (khatlāimeū) EN: practice penmanship ; practise the art of writing by hand FR:
คัดไทย[X] (khatthai) EN: practice Thai penmanship ; practise the art of writing Thai by hand FR:
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: code of practice ; instructions FR:
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
คุมกำเนิด[v. exp.] (khum kamnoē) EN: practice birth control FR: pratiquer le contrôle des naissances
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande

*practice* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahnarztpraxis {f}dental practice
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.]
Begräbnissitte {f}mortuary practice
Totenkult {m}mortuary practices; cult of the dead
Kassenpraxis {f}panel practice
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice
Scheibenschießen {n}target practice; target shooting
Zielschießen {n} [mil.]target practice
Übungshang {m}practice slope

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *practice*
Back to top