ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

negligence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *negligence*, -negligence-

negligence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
negligence (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่ Syn. carelessness
English-Thai: HOPE Dictionary
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
English-Thai: Nontri Dictionary
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Negligenceความประมาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยประมาท (adv.) in negligence See also: by negligence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา
Bixton organic is not liable foany negligence on his part.บิกซ์ตัน ออแกนิคไม่มีส่วนรับผิดชอบ กับความผิดพลาดในส่วนของเขา
We compare the negligence of each. The factory wants compensation.เราเทียบแล้วว่าแต่ละฝ่ายก็ประมาทเลินเล่อ โรงงานต้องการค่าชดเชย
Few things surprise me anymore, Mr. Lowe, but this level of negligence is fucking breathtaking.ยังมีบางอย่างที่ทำให้ฉันประหลาดใจอยู่อีกนิดหน่อย คุณโลว์ แต่ความเสียหายจากการละเลยนี่มันน่าใจหาย
Meg, honey, can you pass the fired-my-ass-for-negligence?เม็ก ลูกรัก หยิบ โดน-ไล่-เพราะ-เลินเล่อ ให้พ่อหน่อย
Insurance company is calling it negligence. They're not covering any of this.บริษัทประกันจะตีความเป็นการประหมาท และจะไม่รับเรื่องนี้
That's no excuse for negligence.นั่นไม่ใช่คำแก้ตัว สำหรับความประมาท
And that is thanks to your negligence.และก็ขอขอบคุณสำหรับความไม่เอาใจใส่ของคุณ
Attained said former status when she was fired from the DCFS for gross negligence.แอทเทนบอกว่าสถานะก่อนหน้า ที่เธอจะถูกไล่ออกจาก DCFS เพราะทำงานหละหลวม
"What about criminal negligence?" And no-one...?- "แล้วความผิดอาญาล่ะ?" - และไม่มีใครเลยเหรอ...
Your negligenceความไม่เอาใจใส่ของคุณ

negligence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏忽[shū hū, ㄕㄨ ㄏㄨ, 疏忽] neglect; negligence
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, 疏略] negligence; to neglect inadvertently

negligence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence
緩怠[かんたい, kantai] (adj-na,n) laxity; negligence
職務怠慢[しょくむたいまん, shokumutaiman] (n,adj-no) neglect (dereliction) of duty; negligence
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement
怠り[おこたり, okotari] (n) negligence; carelessness
怠慢[たいまん, taiman] (adj-na,n,adj-no) negligence; procrastination; carelessness; (P)
懈怠[かいたい;けたい;げたい, kaitai ; ketai ; getai] (n,vs) negligence; laziness
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)
油断[ゆだん, yudan] (n,vs) negligence; unpreparedness; (P)
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na,n,vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P)
過怠[かたい, katai] (n) negligence; carelessness; mistake
閑却[かんきゃく, kankyaku] (n,vs) negligence; disregard

negligence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently ; carelessly FR: négligemment ; par négligence
การประมาท[n.] (kān pramāt) EN: negligence FR: négligence [f]
ฆ่าคนโดยความประมาท[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death through negligence FR: causer la mort par négligence
ความชุ่ย[n.] (khwām chui) EN: FR: négligence [f]
ความละเลย[n.] (khwām laloē) EN: neglect ; negligence FR: négligence [f] ; incurie [f]
ความไม่เอาใจใส่[n. exp.] (khwām mai a) EN: negligence FR: incurie [f]
ความประมาท[n.] (khwām pramā) EN: carelessness ; negligence FR: négligence [f]
ความประมาทเลินเล่อ[n. exp.] (khwām pramā) EN: negligence FR: négligence [f]
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง[n. exp.] (khwām pramā) EN: gross negligence FR:
ความประมาททางอาญา[n. exp.] (khwām pramā) EN: criminal negligence FR:
ความสะเพร่า[n.] (khwām saphr) EN: carelessness FR: négligence [f]
กระทำโดยประมาท[v.] (krathamdōip) EN: commit an act by negligence FR: agir avec négligence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า negligence
Back to top