ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ordinary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ordinary, -ordinary-

*ordinary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraordinary (adj.) เกินธรรมดา See also: ผิดธรรมดา, เกินปกติ Syn. uncommon, unusual
extraordinary (adj.) เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
ordinary (adj.) ปกติ See also: ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ Syn. common, regular Ops. uncommon, unusual
ordinary (adj.) เรียบๆ See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น Syn. plain, unremarkable Ops. remarkable
ordinary level (n.) ระดับ O level
ordinary share (n.) หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท
out of the ordinary (idm.) ไม่ปกติ See also: ไม่ธรรมดา
English-Thai: HOPE Dictionary
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู exceptional circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monthly debit ordinaryกรมธรรม์สามัญรายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary shareหุ้นสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของธรรมดา (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องธรรมดา, เรื่องปกติ
ธรรมดา (adj.) ordinary See also: common, usual, regular Syn. สามัญ, ปกติ
ธรรมดาๆ (adj.) ordinary See also: common, usual, regular Syn. สามัญ, ปกติ
ปุถุชน (n.) ordinary people See also: commoner, common people Syn. มนุษย์, สามัญชน, บุคคล, คน
วิสามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
สมาชิกพิเศษ (n.) extraordinary member
สามัญ (adj.) ordinary See also: common Syn. ปกติ, ธรรมดา Ops. วิสามัญ
สามัญชน (n.) ordinary people See also: folk, commoner, people, common people Syn. คนธรรมดา
เรื่องธรรมดา (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องปกติ
เรื่องปกติ (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องธรรมดา
ไม่ใช่ธรรมดา (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่สามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've found something extraordinaryเราพบบางสิ่งผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is no ordinary apple.นี่คือแอปเปิ้ลไม่ธรรมดา
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด
This man was your wartime buddy, an ordinary rice farmer who helped you blow up bridges.{\cHFFFFFF}ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสงครามของคุณ {\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวธรรมดาที่ ช่วยให้คุณระเบิดขึ้นสะพาน
I think "ordinary" has very little to do with Deong, however.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่า "ธรรมดา" ได้มาก เล็ก ๆ น้อย ๆ จะทำอย่างไรกับ Deong อย่างไร
An extraordinary rice farmer. The record stands corrected.{\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวพิเศษ บันทึกยืนแก้ไข
I could understand the feelings of ordinary chaps like them.ความรู้สึกของคนธรรมดา เหมือนพวกเขา
It's been a long time since we've been able to study specimens of such extraordinary clinical interest.ตัวเมียล่ะ นานเเล้วที่เราไม่ได้ศึกษา ตัวอย่างที่น่าสนใจเเบบ 2 ตัวนี้
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
What an extraordinary little man, isn't he?เป็นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดาเลย

*ordinary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, 平民] (ordinary) people; commoner; civilian
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 异像 / 異像] extraordinary image
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, 异彩 / 異彩] extraordinary splendor
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, 平淡] flat; dull; ordinary; nothing special
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 平平常常] nothing out of the ordinary; unglamorous
普通话[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 普通话 / 普通話] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 一般规定 / 一般規定] ordinary provision (legal)
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself
兵士[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 兵士] ordinary soldier
[fán, ㄈㄢˊ, 凡] ordinary; every; all; whatever; worldly
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, 凡人] ordinary person; mortal; earthling
凡庸[fán yōng, ㄈㄢˊ ㄩㄥ, 凡庸] ordinary; mediocre
[pǐ, ㄆㄧˇ, 匹] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt
常人[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, 常人] ordinary person
常微分方程[cháng wēi fēn fāng chéng, ㄔㄤˊ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 常微分方程] ordinary differential equation (ODE)
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 常规铜电话线 / 常規銅電話線] ordinary copper telephone line
不凡[bù fán, ㄅㄨˋ ㄈㄢˊ, 不凡] out of the ordinary; out of the common run
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 不同凡响 / 不同凡響] outstanding; out of the ordinary; out of the common run
出尖[chū jiān, ㄔㄨ ㄐㄧㄢ, 出尖] out of the ordinary; outstanding; egregious
奇葩[qí pā, ㄑㄧˊ ㄆㄚ, 奇葩] out of the ordinary; rarely seen
超凡[chāo fán, ㄔㄠ ㄈㄢˊ, 超凡] out of the ordinary; exceedingly (good)
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 相平面] phase plane (math., ordinary differential equations)
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 相空间 / 相空間] phase space (math., ordinary differential equations)
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, 法号 / 法號] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, 常温 / 常溫] room temperature; ordinary temperatures
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一般] same; ordinary; common; general; generally; in general
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, 非常] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 咄咄怪事] strange; absurd; paradoxical; extraordinary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary

*ordinary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディナリー[, o-deinari-] (n) ordinary
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences)
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P)
一般大衆[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
人並み(P);人並[ひとなみ, hitonami] (adj-na,n,adj-no) being average (capacity, looks, standard of living); ordinary; (P)
何の変哲も無い;何の変哲もない[なんのへんてつもない, nannohentetsumonai] (adj-i) ordinary; plain; commonplace
俗人[ぞくじん, zokujin] (n,adj-no) ordinary people; layman; worldling
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius
凡々;凡凡[ぼんぼん, bonbon] (adj-t,adv-to) ordinary; usual
凡俗[ぼんぞく, bonzoku] (adj-na,n) mediocrity; the masses; ordinary run of men
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk
凡器[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person)
凡手[ぼんしゅ, bonshu] (n) mediocre ability; person of ordinary skills
凡骨[ぼんこつ, bonkotsu] (n) ordinary person
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
只の人[ただのひと, tadanohito] (n) man in the street; common (ordinary) person
図がない;図が無い[ずがない, zuganai] (exp,adj-i) unthinkable; extraordinary; preposterous; cannot be
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
奇知;奇智[きち, kichi] (n) extraordinary wisdom
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
尋常一様[じんじょういちよう, jinjouichiyou] (adj-na,adj-no,n) ordinary; common; mediocre
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
常識的[じょうしきてき, joushikiteki] (adj-na) ordinary; sensible; commonplace; (P)
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private
平々凡々;平平凡凡[へいへいぼんぼん(uK), heiheibonbon (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very ordinary; mediocre; all-too-common; quite commonplace
平俗[へいぞく, heizoku] (n,adj-na) (1) commonplace; ordinary; trite; (2) informal and easy to understand (of writing, etc.)
平凡[へいぼん, heibon] (adj-na,n) common; commonplace; ordinary; mediocre; (P)
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv,n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P)
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
平社員;ひら社員[ひらしゃいん, hirashain] (n) rank and file member of staff; ordinary employee; low-grade employee
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
Japanese-English: COMDICT Dictionary
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary

*ordinary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammad) EN: ordinary house FR:
บุถุชน[n.] (buthuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวบ้านธรรมดา[n. exp.] (chāobān tha) EN: ordinary folks FR: citoyen ordinaire [m] ; citoyen lambda [m]
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
ดาด ๆ = ดาดๆ[adj.] (dāt-dāt) EN: common ; mediocre ; ordinary ; simple ; commonplace FR:
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม[n. exp.] (ēkakkhrarāt) EN: ambassador extraordinary and plenipotentiary FR:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n.] (hānghunsuan) EN: ordinary partnership FR:
หุ้นสามัญ[n.] (hunsāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares FR:
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sām) EN: ordinary partnership FR:
จุดสามัญ[n. exp.] (jut sāman) EN: ordinary point FR:
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion extraordinaire [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
การทดสอบ O-NET[n. exp.] (kān thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)[n. prop.] (Kān Thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
ขบวนรถธรรมดา[n. exp.] (khabūan rot) EN: ordinary train FR:
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours FR:
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
คนธรรมดา[n. exp.] (khon thamma) EN: ordinary people ; villager FR: personne ordinaire [f]
คนฐานะปานกลาง[n. exp.] (khon thāna ) EN: ordinary person ; ordinary people FR:
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: common ; ordinary FR: ordinaire
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ไม่ใช่สามัญ[adj.] (mai chai sā) EN: extraordinary FR:
ไม่ใช่ธรรมดา[adj.] (mai chai th) EN: extraordinary FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ[n. exp.] (phāwa mai t) EN: ordinary discontinuity FR:
พื้น ๆ = พื้นๆ[adj.] (pheūn-pheūn) EN: common ; ordinary FR:
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดผู้ผิดคน[adj.] (phitphūphit) EN: abnormal ; different from the ordinary people FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier

*ordinary* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhnlich; alltäglich {adj} | gewöhnlicher | am gewöhnlichstenordinary | more ordinary | most ordinary
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
Sondersitzung {f}extraordinary meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ordinary*
Back to top