ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*motionless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น motionless, -motionless-

*motionless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emotionless (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. unemotional Ops. emotional, passible
emotionlessness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, impassivity
motionless (adj.) ซึ่งอยู่นิ่ง See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน Syn. still, stationary, unmoving Ops. movable, changeable
motionless (adj.) ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว Syn. still, unmoving, stagnant
motionless (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ซึ่งนิ่งสนิท, อยู่กับที่ Syn. still, unmoving, dead, stagnant
motionlessly (adv.) อย่างไร้การเคลื่อนที่ See also: อย่างสงบ Syn. calmly
motionlessness (n.) การหยุดเคลื่อนที่ See also: การไม่เคลื่อนไหว Syn. rest
English-Thai: Nontri Dictionary
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดอารมณ์ (v.) be emotionless Ops. มีอารมณ์
หมดอารมณ์ (adv.) emotionlessly Ops. มีอารมณ์
หยุดนิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
อยู่นิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
แอ้งแม้ง (adv.) motionlessly See also: still
ไร้ความรู้สึก (adj.) emotionless Syn. ไร้อารมณ์ Ops. มีความรู้สึก
ไร้อารมณ์ (adj.) emotionless Ops. มีความรู้สึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either... she's an evil, emotionless, miserable human being, or... she's a robot.ถ้าเธอไม่ใช่... นางมารร้าย ไร้ความรู้สึก เป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับความทุกข์
It's about a Waspy family that's slowly turning into emotionless zombies.มันเกี่ยวกับครอบครัวแวสปี้ ที่ค่อยๆ กลายเป็นผีดิบไร้อารมณ์
You ... In the past, there were times our Da Dong stayed motionless like this.เธอนะเมื่อก่อน พวกเรายังเคยขี่ม้าด้วยกันเลยนะ
She's been sitting there motionless for an hour.เธอนั่งนิ่งๆตรงนั้น โดยไม่ขยับอะไรเลยมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ
That's my workshop, and Emotionless sleeps in there.ตรงนั้นห้องทำงานข้า ส่วนอู๋ฉิงนอนด้านนั้น
Oh, right. Emotionless suspectsอีกอย่าง อู่ฉิงสงสัยว่า
I'm emotionless, logical, smarter than everybody else.ผมไร้ความรู้สึก จอมตรรกะ ฉลาดกว่าคนอื่นๆ
You may have been a killer, but you were far from emotionless, Stefan.นายอาจจะเป็นนักฆ่า แต่นายอยู่ห่างไกลมากจากคำว่าไร้ความรู้สึกนะ สเตฟาน
And that's why you were more fun just as Damon is probably relishing in Elena's emotionless company in New York.และนั่นคือว่าทำไมคุณสนุกมาก เดมอนอาจจะกำลังเพลิดเพลิน กับเอเลน่าที่ไร้ความรู้สึกในนิวยอร์ก
How are you gonna make an emotionless vampire want anything?แต่เราก็ทำให้เธอต้องการมันได้นี่
I'm here to talk some sense into poor emotionless Elena.ฉันมานี่เพื่อการพูดคุย เกี่ยวกับเอเลน่าผู้ไร้ซึ่งอารมณ์
I kind of sort of missed the deadline, you know, being an emotionless bitch.ฉันค่อนข้าง ประมานว่า พลาด deadline คุณรู้, เป็นยัยตัวแสบที่ไร้อารมณ์

*motionless* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 不动 / 不動] motionless

*motionless* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)

*motionless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับหลัก[v. (loc.)] (japlak) EN: be motionless FR:
ไม่ไหวติง[adj.] (mai waiting) EN: motionless ; still FR:
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
แซ่ว[adv.] (saēo) EN: wearily ; motionless FR:
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:

*motionless* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeweglich {adj} | unbeweglicher | am unbeweglichstenmotionless | more motionless | most motionless
Bewegungsloskeit {f}motionlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *motionless*
Back to top