ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*impression*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impression, -impression-

*impression* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be under the impression (idm.) เห็นภาพลวงตา See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
false impression (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion
impression (n.) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression (n.) งานพิมพ์ See also: สิ่งพิมพ์
impression (n.) รอยประทับตรา See also: รอยพิมพ์ Syn. print, mark
impressionable (adj.) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย Syn. impressible, receptive, susceptible
impressionism (n.) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism (n.) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
make an impression on (idm.) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
English-Thai: Nontri Dictionary
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซาบซึ้ง (n.) impression See also: sentimentality, indulgence
ความซาบซึ้ง (n.) impression Syn. ความตรึงใจ
ความดื่มด่ำ (n.) impression See also: sentimentality, indulgence Syn. ความซาบซึ้ง
ความตรึงใจ (n.) impression Syn. ความซาบซึ้ง
ความประทับใจ (n.) impression Syn. ความซาบซึ้ง, ความตรึงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.
And now, for my next impression, Jesse Owens!พบความประทับใจต่อไป เจสซี่ โอเวน
I gave a 15-second impression of The Picture of Dorian Grey,ผมเลยมองหนังดอเรียน นาน 15 วินาที
I'm going to do an impression of Gandhi's mother.ผมจะเลียนแบบแม่ของคานธี
Here's my impression of a dentist's appointment. "This won't hurt a bit."หมอฟันพูด"ไม่เจ็บหรอก"
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล?
That was my first impression of the man.นั่นคือความประทับใจครั้งแรกของฉันของมนุษย์
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น
I am not afraid of being overpowered by the impression. It will pass away soon enough.พ่อไม่กลัวว่ามันจะประทับไว้ในความทรงจำหรอก เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปในไม่ช้า
First impression is very important.จำได้ไหม เจมส์ ความประทับใจแรกสำคัญที่สุด

*impression* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 感想] impressions; reflections; thoughts
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
印象[yìn xiàng, ˋ ㄒㄧㄤˋ, 印象] impression
印象派[yìn xiàng pài, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, 印象派] impressionism
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions

*impression* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P)
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P)
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P)
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P)
焼き付く;焼きつく;焼付く[やきつく, yakitsuku] (v5k,vi) (1) to be scorched into; to be seared into; (2) to make a strong impression; to be etched in (one's memory)
節句働き[せっくばたらき, sekkubataraki] (n) working on a day off (to make up for lost time, or to make an impression)
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)

*impression* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phū) EN: FR: société d'impression [f] ; imprimerie [f]
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing ; publishing FR: impression [f] ; tirage [m]
การพิมพ์ฟัน[n. exp.] (kān phim fa) EN: dental impression FR: prise d'empreinte dentaire [f]
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความประทับใจ[n.] (khwām prath) EN: impression FR: impression [f]
ความเร็วพิมพ์[n. exp.] (khwāmreo ph) EN: FR: vitesse d'impression [f]
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[n. exp.] (kradāt phim) EN: FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim) EN: A4 printing paper FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
พิมพ์ครั้งที่สอง[n. exp.] (phim khrang) EN: second edition ; second print FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
ประทับใจ[v.] (prathapjai) EN: impress ; be impressive ; be impressed FR: impressionner ; marquer
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
เสียบุคลิก[v. exp.] (sīa bukkhal) EN: spoil one's effect ; ruin the impression one makes FR:
ติดตา[v.] (tittā) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly FR:
วิธีการพิมพ์[n. exp.] (withīkān ph) EN: FR: type d'impression [m]
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise FR: approfondi ; profond ; impressionnant
น่าประทับใจ[adj.] (nā prathapj) EN: impressive FR: impressionnant
พิมพ์ใจ[v.] (phimjai) EN: impress FR: impressionner
ประทับใจ[adj.] (prathapjai) EN: impressive ; awestruck FR: impressionnant
ถ่ายทอดความรู้สึก[v. exp.] (thāithøt kh) EN: FR: communiquer ses impressions
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impression
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch FR: captiver ; charmer ; impressionner

*impression* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionist {m} | Impressionisten
Impressionismus {m}impressionism
impressionistisch {adj}impressionistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *impression*
Back to top