ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-impression-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impression, *impression*,

-impression- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
I gave a 15-second impression of The Picture of Dorian Grey,ผมเลยมองหนังดอเรียน นาน 15 วินาที
I'm going to do an impression of Gandhi's mother.ผมจะเลียนแบบแม่ของคานธี
Here's my impression of a dentist's appointment. "This won't hurt a bit."หมอฟันพูด"ไม่เจ็บหรอก"
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล?
That was my first impression of the man.นั่นคือความประทับใจครั้งแรกของฉันของมนุษย์
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้
First impression is very important.จำได้ไหม เจมส์ ความประทับใจแรกสำคัญที่สุด
This impression is passing, my love.ยอดรัก ความประทับใจ อันทรงคุณค่ากำลังเลยลับ
I do hope I haven't given the impression that I'm cryin' over us, Junuh, because I'm not.คุณคงไม่คิดว่าฉันร้องไห้ที่คุณทิ้งไป เพราะฉันเปล่า
My sister's under the impression that you were humping your nanny.พี่สาวผมเห็นแล้วคิดว่า กำลังมีอะไรกับพี่เลี้ยงเด็ก
Okay. I want you to make a good impression on Papa.โอเค ฉันอย่าให้นายดูดี ตอนพบปาป๊า

-impression- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)

-impression- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression

-impression- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing ; publishing FR: impression [f] ; tirage [m]
การพิมพ์ฟัน[n. exp.] (kān phim fa) EN: dental impression FR: prise d'empreinte dentaire [f]
ความประทับใจ[n.] (khwām prath) EN: impression FR: impression [f]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
พิมพ์ครั้งที่สอง[n. exp.] (phim khrang) EN: second edition ; second print FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
เสียบุคลิก[v. exp.] (sīa bukkhal) EN: spoil one's effect ; ruin the impression one makes FR:
ติดตา[v.] (tittā) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -impression-
Back to top