ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fiber*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiber, -fiber-

*fiber* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artificial fiber (n.) ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง
fiber (n.) เส้นใย See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย Syn. fibril, filament, thread
fiber (n.) ลักษณะสำคัญ See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fiber optics (n.) เส้นใยแก้วนำแสง
fiberglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. fibreglass, spunglass
fiberscope (n.) เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
high-fiber (adj.) มีเส้นใยมาก (อาหาร)
microfiber (n.) ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต
moral fiber (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fibre
optical fiber (n.) เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล Syn. optical fibre
synthetic fiber (n.) เส้นใยไนล่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
optical fiberเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberscopes, Fujinonเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดเนื้อปอด [การแพทย์]
Optical fiber communicationการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Polyester fibers industryอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอง (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย
ยองใย (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย
เส้นใย (n.) fiber See also: fibre
ใยแก้ว (n.) fiber glass
ไฟเบอร์ (n.) fiber See also: fibre Syn. เส้นใย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's either a sex dream or I need more fiber in my diet.ถ้าไม่ใช่ฝันเรื่องเซ็กซ์ ก็คงท้องผูกนะ
I maintain that with every fiber of my being.ฉันแค่อยากจะให้เขารู้ว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างงี้แหละ
Oh, moral fiber. Well, that's...อ๋อ จริยธรรม ดีแล้วๆ
Now I think that moral fiber's about finding that one thing you really care about.ตอนนี้ ผมคิดว่าความมีจริยธรรมนั้นเกี่ยวกับ... . ...การค้นพบสิ่งสำคัญ ที่เป็นห่วงเป็นใย
That's what moral fiber's all about.นั่นแหละคือทั้งหมดของความมีจริยธรรม
All we need is a speck... piece of fiber, piece of skin, a strand of hair that ties the torso they found to this house.สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดก็คือรอยด่าง... ชิ้นส่วนของเส้นใย ชิ้นส่วนของผิวหนัง เส้นผม
Tell Tyler I'll give him a call from first base camp after I set up that fiber optic.บอกเทเลอร์ด้วย ฉันจะเรียกเขาจากฐานที่พัก หลังจากที่ฉันติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคแล้วนะ
No carpet fibers on the soles of her shoes.ไม่มีเศษพรมติดอยู่ที่ส้นรองเท้าเธอ
In her room we found material evidences such as a cosmetic powder and fibers matching her clothes.ในห้องนั้น เราพบหลักฐานเป็นเครื่องสำอางค์ และเส้นใยที่เข้ากับเสื้อผ้าของเธอ
"You have fibers and threads unknown to us."พวกนายมีเส้นใยและเส้นด้ายที่เราไม่รู้จัก"
I just got a rush job back from the lab on those fibers we found on the body.ผมเพิ่งไปเอาผลจากห้องแลป นี่เป็นเส้นใยที่เราพบ อยู่บนร่างศพ
It's fortified with steel fibers, just like you said.มันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างที่นายว่า

*fiber* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 玻璃纤维 / 玻璃纖維] fiberglass; glass fiber
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, 纤维丛 / 纖維叢] fiber bundle (math.)
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks
银苔[yín tái, ˊ ㄊㄞˊ, 银苔 / 銀苔] moss silver; silver in the form of fibers or branches
光纤电缆[guāng xiān diàn lǎn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 光纤电缆 / 光纖電纜] optical fiber; optical cable
醋酸纤维[cù suān xiān wéi, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 醋酸纤维 / 醋酸纖維] cellulose acetate (used for film and fiber)
包层[bāo céng, ㄅㄠ ㄘㄥˊ, 包层 / 包層] cladding; covering (on a fiber)
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 胶原纤维 / 膠原纖維] collagen fiber
纤芯[xiān xìn, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 纤芯 / 纖芯] core (of a fiber)
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 纤芯直径 / 纖芯直徑] core diameter (of a fiber)
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 纤维 / 纖維] fiber
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 光导纤维 / 光導纖維] optical fiber
丙纶[bǐng lún, ㄅㄧㄥˇ ㄌㄨㄣˊ, 丙纶 / 丙綸] polypropylene fiber
涤纶[dí lún, ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ, 涤纶 / 滌綸] polyester fiber
聚酯纤维[jù zhǐ xiān wéi, ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 聚酯纤维 / 聚酯纖維] polyester fiber
面糊[miàn hú, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 面糊 / 麵糊] starchy; floury and without fiber
人造纤维[rén zào xiān wéi, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 人造纤维 / 人造纖維] synthetic fiber
合成纤维[hé chéng xiān wéi, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 合成纤维 / 合成纖維] synthetic fiber

*fiber* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P)
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber
カーボンファイバー[, ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre
グラススキー[, gurasusuki-] (n) (1) glass fiber ski; glass fibre ski; (2) grass ski
グラスファイバー[, gurasufaiba-] (n) glass fiber; glass fibre; (P)
グラスファイバーポール[, gurasufaiba-po-ru] (n) glass fiber pole; glass fibre pole
クラッド[, kuraddo] (n) {comp} clad; cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber)
シリコンカーバイド[, shirikonka-baido] (n) silicon carbide (fiber, fibre)
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
トリアセテート繊維[トリアセテートせんい, toriasete-to sen'i] (n) triacetate fiber; triacetate fibre
バルカンファイバー[, barukanfaiba-] (n) vulcanized fiber; vulcanised fiber; vulcanized fibre; vulcanised fibre
ファイバーオプティクス[, faiba-oputeikusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバーガラス[, faiba-garasu] (n) fiberglass; fibreglass
ファイバースコープ[, faiba-suko-pu] (n) fiberscope; fibrescope
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ファイバオプティックス[, faibaoputeikkusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC
フェルトペン[, ferutopen] (n) felt pen; felt-tip pen; fiber-tip pen
プラスチック光ファイバ[プラスチックひかりファイバ, purasuchikku hikari faiba] (n) {comp} plastic optical fiber
ポリエステル繊維[ポリエステルせんい, poriesuteru sen'i] (n) polyester fiber; polyester fibre
マイクロファイバー[, maikurofaiba-] (n) microfibre; microfiber
ヨーロッパビーバー[, yo-roppabi-ba-] (n) European beaver (Castor fiber)
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] (n) {comp} usable distance (of a fiber)
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
光ファイバー;光ファイバ[ひかりファイバー(光ファイバー);ひかりファイバ(光ファイバ), hikari faiba-( hikarifaibaa ); hikari faiba ( hikari faiba )] (n) optical fiber; optical fibre
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI
光化[こうか, kouka] (n) {comp} conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] (n) fiber optics; fibre optics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber)
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics)
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] fiber optics

*fiber* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]
กากใย[n. exp.] (kāk yai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
กากใยอาหาร[n. exp.] (kāk yai āhā) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber FR:
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
แผ่นใยไม้อัด[n. exp.] (phaen yai m) EN: fiberboard FR:
พืชเส้นใย[n. exp.] (pheūt senya) EN: fiber crops FR: plante fibreuse [f]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd FR:
เส้นใย[n.] (senyai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
เส้นใยแก้ว[n. exp.] (senyai kaēo) EN: glass fibre ; glass fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
เส้นใยกล้ามเนื้อ[n. exp.] (senyai klām) EN: muscle fiber FR: fibre musculaire [f] ; myocytes [mpl]
เส้นใยมะพร้าว[n. exp.] (senyai maph) EN: coconut fiber FR: fibre de coco [f] ; coir [m]
เส้นใยไนลอน[n. exp.] (senyai nail) EN: nylon fiber FR: fibre de nylon [f]
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam ) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนาโน[n.] (senyai nānō) EN: nanofibers FR: nanofibres [fpl]
เส้นใยสังเคราะห์[n. exp.] (senyai sang) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.) FR: fibre synthétique [f]
เส้นใยเทียม[n. exp.] (senyai thīe) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.) FR: fibre synthétique [f]
ถังน้ำไฟเบอร์กล๊าส[n. exp.] (thang nām f) EN: fiberglass tank FR:
ใยอาหาร[n. exp.] (yai āhān) EN: dietary fiber FR: fibre alimentaire [f]
ใยแก้ว[n. exp.] (yai kaēo) EN: glass fiber ; glass fibre FR: fibre de verre [f]
ใยประสาท[n. exp.] (yai prasāt) EN: nerve fiber FR:
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:

*fiber* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber
Randfaser {f}extreme fiber
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Faserendflächen {pl}fibre ends; fiber ends [Am.]
Faseroptik {f}fibre optics; fiber optics [Am.]
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.]
Muskelfaser {f} [anat.]muscle fibre; muscle fiber [Am.]
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology
Kunstfaser {f}synthetic fibre; synthetic fiber [Am.]
Faserplatte {f}fiberboard [Am.]; fibreboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fiber*
Back to top