ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fiber-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiber, *fiber*,

-fiber- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's either a sex dream or I need more fiber in my diet.ถ้าไม่ใช่ฝันเรื่องเซ็กซ์ ก็คงท้องผูกนะ
I maintain that with every fiber of my being.ฉันแค่อยากจะให้เขารู้ว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างงี้แหละ
Tell Tyler I'll give him a call from first base camp after I set up that fiber optic.บอกเทเลอร์ด้วย ฉันจะเรียกเขาจากฐานที่พัก หลังจากที่ฉันติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคแล้วนะ
I need you to run hair and fiber for me against all victims for the last ten days.ฉันอยากให้คุณเทียบเส้นผมและเส้นใยนี่ กับเหยื่อในสิบวันที่ผ่านมา
I supported Will's decision to testify, as much as every fiber of my being told me otherwise.ฉันสนับสนุนให้วิลเลี่ยมตัดสินใจเป็นพยาน มากพอๆกับที่ทุกสิ่งในตัวฉันบอกเป็นอย่างอื่น
It's a warehouse,formerly deeded to a company that manufactured natural fiber bags and shipping materials go I'll call it inมันเป็นโกดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โอนให้กับ บริษัทที่ผลิตถุงเส้นใยธรรมชาติและส่งของทางเรือ-- ไปเลย ฉันจะโทรเรียกมา
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย
With every fiber in your body, still small.กระทั่งทุกอานุภาพในร่างกายเจ้า ถูกอัดเป็นก้อน
One infomercial, you're a fiber nazi.ดูโฆษณานี่อีกอัน คุณก็เป็นเผด็จการแห่งกากใย
Garcia got a hit on a hair fiber in the blanket the unsubs used to wrap Cate Hale.การ์เซียเจอ เส้นผมบนผ้าห่มที่คนร้ายนำมาห่อตัวเคทไว้
You run across any hair or fiber in that second blood sample you found?คุณเจอเส้นผมหรือเส้นใย ในตัวอย่างเลือดอันที่สอง ที่พบบ้างไหม?
Then if you wrapped yourself in that fiber optic cable...an invisible person would be...ถ้าคุณหุ้มตัวเองด้วยใยแก้วนำแสง ก็จะเป็นมนุษย์ล่องหนได้งั้นเหรอ?

-fiber- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, 纤维丛 / 纖維叢] fiber bundle (math.)
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks

-fiber- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber
グラススキー[, gurasusuki-] (n) (1) glass fiber ski; glass fibre ski; (2) grass ski
グラスファイバーポール[, gurasufaiba-po-ru] (n) glass fiber pole; glass fibre pole
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
ファイバーオプティクス[, faiba-oputeikusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ファイバオプティックス[, faibaoputeikkusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC
プラスチック光ファイバ[プラスチックひかりファイバ, purasuchikku hikari faiba] (n) {comp} plastic optical fiber
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI
光化[こうか, kouka] (n) {comp} conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] (n) fiber optics; fibre optics
庭見草[にわみぐさ, niwamigusa] (n) (1) (obsc) (See 萩) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 芭蕉) Japanese fiber banana (Musa basjoo)
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination)
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
線維束;繊維束[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] (n) fiber optics; fibre optics
群伝搬時間[ぐんでんぱんじかん, gundenpanjikan] (n) group delay (in fibre optics, fiber optics)
群速度[ぐんそくど, gunsokudo] (n) group velocity (in fibre optics, fiber optics)
芭蕉[ばしょう;バショウ, bashou ; bashou] (n) (uk) Japanese fiber banana (Musa basjoo)
葛布[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre)
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] fiber optics

-fiber- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
กากใย[n. exp.] (kāk yai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
กากใยอาหาร[n. exp.] (kāk yai āhā) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber FR:
ไหมสับปะรด[n.] (maisapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread FR:
พืชเส้นใย[n. exp.] (pheūt senya) EN: fiber crops FR: plante fibreuse [f]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd FR:
เส้นใย[n.] (senyai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibre [f]
เส้นใยแก้ว[n. exp.] (senyai kaēo) EN: glass fibre ; glass fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
เส้นใยกล้ามเนื้อ[n. exp.] (senyai klām) EN: muscle fiber FR: fibre musculaire [f] ; myocytes [mpl]
เส้นใยมะพร้าว[n. exp.] (senyai maph) EN: coconut fiber FR: fibre de coco [f] ; coir [m]
เส้นใยไนลอน[n. exp.] (senyai nail) EN: nylon fiber FR: fibre de nylon [f]
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam ) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
เส้นใยสังเคราะห์[n. exp.] (senyai sang) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.) FR: fibre synthétique [f]
เส้นใยเทียม[n. exp.] (senyai thīe) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.) FR: fibre synthétique [f]
ใยอาหาร[n. exp.] (yai āhān) EN: dietary fiber FR: fibre alimentaire [f]
ใยแก้ว[n. exp.] (yai kaēo) EN: glass fiber ; glass fibre FR: fibre de verre [f]
ใยประสาท[n. exp.] (yai prasāt) EN: nerve fiber FR:
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:

-fiber- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber
Randfaser {f}extreme fiber
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Faserendflächen {pl}fibre ends; fiber ends [Am.]
Faseroptik {f}fibre optics; fiber optics [Am.]
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.]
Muskelfaser {f} [anat.]muscle fibre; muscle fiber [Am.]
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology
Kunstfaser {f}synthetic fibre; synthetic fiber [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fiber-
Back to top