ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*except*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น except, -except-

*except* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
except (prep.) นอกจาก Syn. but, other than
except (conj.) นอกจากว่า (คำโบราณ) See also: เว้นแต่ Syn. unless
except (vt.) ยกเว้น See also: เว้น, ไม่รวม
excepting (conj.) ยกเว้น (คำทางการ)
excepting (prep.) ยกเว้น (คำทางการ)
exception (n.) ข้อยกเว้น See also: การยกเว้น Syn. irregularity
exception (n.) คนที่ได้รับการยกเว้น See also: คนที่ถูกยกเว้น
exceptional (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น Syn. outstanding, uncommon
exceptionally (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง See also: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ Syn. particularly
exceptionally (adv.) อย่างพิเศษ
unexceptionable (adj.) ไม่มีที่ติ Syn. immaculate, unblemished, untarnished
unexceptionably (adv.) อย่างไม่ยกเว้น
unexceptional (adj.) ซึ่งไม่ถูกใจ See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา Syn. arid, lacklustre, pedestrian, unimagination Ops. inspired
without exception (adv.) ตลอดเวลา See also: ตลอดไป Syn. all the time, at all times
English-Thai: HOPE Dictionary
except(อิคเซพทฺ') prep.,conj.,vt. นอกจาก,ยกเว้น,ไม่นับ,ยกเว้น. vi. คัดค้าน., See also: exceptable adj. ดูexcept
excepting(อิคเซพ'ทิง) prep. ยกเว้น,ไม่นับ
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptionablen. ยกเว้นได้, See also: exceptionableness n. ดูexceptionable
exceptive(เอคเซพ'ทิฟว) adj. เป็นข้อยกเว้น,คัดค้าน
unexceptionable(อันอิกเซพ'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา,ปกติ,ธรรมดา
English-Thai: Nontri Dictionary
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
excepting(pre) ยกเว้น
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exception๑. ยกเว้น๒. สิ่งผิดปรกติ, ความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู extraordinary circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อยกเว้น (n.) exception
นอกจากว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
นอกเสียจากว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า Ops. รวมทั้ง
ยกเว้น (conj.) except See also: unless, but, whereas Syn. เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่
ยกเว้น (v.) except See also: exclude, omit, refrain from, abstain from Syn. ละเว้น, เว้น
เว้นเสียแต่ (conj.) except See also: unless, but, whereas Syn. เว้นแต่, นอกจาก
เว้นเสียแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
เว้นแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
She will not be given an exceptionเธอก็จะไม่ได้รับการยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก
I don't mind this whole thing except for you.ผมไม่สนเรื่องทั้งหมดนี่หรอก นอกจากคุณ
There was nothing that could be done for her, except wait.ไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเเล้ว นอกจากรอ
No one had to think about it twice except you.ไม่มีใครมีที่จะคิดเกี่ยวกับมันสองครั้งยกเว้นคุณ
Everything about him was old, except his eyes.ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคือเก่า ยกเว้นดวงตาของเขา
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง
What have you to offer except blind faith that Deong is not a Communist?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่จะนำเสนอยกเว้นตาบอด ความเชื่อที่ว่า Deong ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์?
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน
When did I ever refuse, except one time?When did I ever refuse, except one time?
It took down every word, Your Honor, except now some of them are not on the paper.มันพิมพ์ทุกคำพูดครับท่าน แต่ว่าตอนนี้คำบางคำ ไม่ได้อยู่ในกระดาษครับ
He's cute, except he doesn't have any, um-เขาน่ารัก, เว้นแต่ว่าไมค่อยจะมี.. อืมม--
Nothing come in on the train except a couple of crates and a... coffin.ไม่มีอะไรมาบนรถไฟ ยกเว้นคู่ของลังไม้และเป็น โลง

*except* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 瑰丽 / 瑰麗] elegant; magnificent; exceptionally beautiful
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, 分外 / 份外] exceptionally; not one's responsibility or job
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, 优异 / 優異] exceptional; outstandingly good
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, 异常 / 異常] exceptional; abnormal; an anomaly
美国以外[Měi guó yǐ wài, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧˇ ㄨㄞˋ, 美国以外 / 美國以外] except for the US
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
[fān, ㄈㄢ, 帆] sail; Taiwan pr. fan2, except 帆布 fan1 bu4 canvas
除外[chú wài, ㄔㄨˊ ㄨㄞˋ, 除外] to exclude; not including sth (when counting or listing); except for
[jū, ㄐㄩ, 俱] entirely; without exception
例外字[lì wài zì, ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ ㄗˋ, 例外字] exception(s)
除了之外[chú le zhī wài, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄓ ㄨㄞˋ, 除了之外] except
一律[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, 一律] same; uniformly; all; without exception
超人[chāo rén, ㄔㄠ ㄖㄣˊ, 超人] Superman; superhuman; exceptional
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, 非常] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional

*except* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] (n) {comp} access exception
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (n) {comp} (address) translation exception
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception
エクセプション[, ekusepushon] (n) exception
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
ならでは[, naradeha] (n-suf) but; except; without; but for
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] (n) {comp} page translation exception
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots)
より[, yori] (adv,prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P)
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P)
以外[いがい, igai] (n-adv) with the exception of; excepting; (P)
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness
変り種(io);変わり種[かわりだね, kawaridane] (n) novelty; exception; hybrid; mutation; variety; freak; eccentric personality
変種[へんしゅ, henshu] (n,adj-no) (1) mutation; freak; novelty; exception; (2) (taxonomical) variety
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception
強者(P);兵(P);つわ者[つわもの(P);きょうしゃ(強者), tsuwamono (P); kyousha ( tsuwamono )] (n) (1) (つわもの only) soldier; warrior; (2) strong man; exceptional person; man of courage; (P)
御高祖頭巾;お高祖頭巾[おこそずきん, okosozukin] (n) kerchief worn by women in former times in Japan in cold weather, covering the whole head (except eyes)
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P)
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P)
格別[かくべつ, kakubetsu] (adj-no,adj-na,n,n-adv) exceptional; (P)
格段[かくだん, kakudan] (adj-na,adv,n) special; exceptional; remarkable; (P)
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around
濃茶[こいちゃ, koicha] (n) exceptionally dark, opaque matcha
特例措置[とくれいそち, tokureisochi] (n) exceptional measures; measures for exceptional cases; preferential measure
番外[ばんがい, bangai] (n) (1) exception; supernumerary; extra (theatrical); (adj-no) (2) extra (e.g. performance, item, object, etc.); additional; (3) outsize
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P)
異数[いすう, isuu] (n,adj-no) unusual; exceptional; phenomenal
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period
石が流れて木の葉が沈む[いしがながれてこのはがしずむ, ishiganagaretekonohagashizumu] (exp) (id) (obsc) there are exceptions to every rule; rocks will flow and leaves will sink
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] page translation exception
例外[れいがい, reigai] exceptions
例外条件[れいがいじょうけん, reigaijouken] exception condition
例外状態[れいがいじょうたい, reigaijoutai] exception condition
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
除いて[のぞいて, nozoite] Thai: ยกเว้น English: except

*except* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ชะมัด[adv.] (chamat) EN: extremely ; exceptionally FR:
ชั่วแต่ว่า[conj.] (chūataēwā) EN: but ; except (that) FR:
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
ดีเป็นพิเศษ[adj.] (dī pen phis) EN: exceptional FR:
โดยไม่มีข้อยกเว้น[adv.] (dōi mai mī ) EN: without exception FR: sans exception
โดยไม่มีข้อละเว้น[adv.] (dōi mai mī ) EN: without exception FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot k) EN: saving clause ; exception clause FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception FR:
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
เกินคน[adv.] (koēnkhon) EN: extremely ; exceptionally FR:
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ล้วน ๆ = ล้วนๆ[adv.] (lūan-lūan) EN: all ; only ; without exception FR: sans exception
ไม่เหมือนคนอื่น[adj.] (mai meūoen ) EN: exceptional FR:
ไม่มีการละเว้น[X] (mai mī kān ) EN: without exception FR: sans exception
ไม่มีใครนอกจาก[X] (mai mī khra) EN: no one except FR:
ไม่มีกิจห้ามเข้า[xp] (mai mī kit ) EN: no admittance except on business FR:
ไม่รวม[prep.] (mai rūam ) EN: excluding FR: ne comprend pas ; sauf ; hormis ; excepté ; non compris
ไม่เว้นแต่ละวัน[X] (mai wen tāe) EN: day in day out ; every day without exception FR:
ไม่ยกเว้น[X] (mai yokwen) EN: without exception FR: sans exception
ไม่ยอมอนุโลม[xp] (mai yøm anu) EN: make no exceptions FR: n'accepter aucune exception
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกจากว่า[conj.] (nok jāk wā) EN: except FR: à moins que ; sauf que
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless FR:
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
พร้อมเพรียงกัน[adv.] (phrømphrīen) EN: without exception FR:
โปรโมชั่นสุดคุ้ม[n. exp.] (prōmōchan s) EN: FR: promotion exceptionnelle [f]
โปรโมชั่นสุดพิเศษ[n. exp.] (prōmōchan s) EN: FR: promotion exceptionnelle [f]
เสียแต่[X] (sīa tāe) EN: except that ; except for FR: excepté que
สุดพิเศษ[adj.] (sut phisēt) EN: FR: exceptionnel ; très particulier
แทบไม่เว้น[X] (thaēp mai w) EN: almost without exception FR: quasi sans exception
ทั้งตัว[adv.] (thang tūa) EN: all over ; the whole body ; without exception FR: dans tout le corps ; partout

*except* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer {prp; +Dativ}; ausgenommenexcept (for)
außer {conj} (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein {adj} | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional
Sonderstellung {f}exceptional position
untadelig {adv}unexceptionably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *except*
Back to top