ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pedestrian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pedestrian*, -pedestrian-

pedestrian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pedestrian (n.) คนเดินถนน Syn. footer, walker
pedestrian (adj.) เกี่ยวกับการเดิน Syn. walking
pedestrian (adj.) จืดชืด See also: ราบเรียบ Syn. prosaic Ops. interesting
English-Thai: HOPE Dictionary
pedestrian(พะเดส'เทรียน) n. ผู้เดินเท้า
English-Thai: Nontri Dictionary
pedestrian(adj) เดินเท้า,เดินตามถนน,เกี่ยวกับการเดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pedestriansคนเดินเท้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเดินถนน (n.) pedestrian Syn. คนเดินเท้า
คนเดินเท้า (n.) pedestrian
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's cross the pedestrian walk.เดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย
I'm surprised m. i. t. even lets you converse with us pedestrian met uers so early.ฉันประหลาดใจ ทำไม M.I.Tยอมให้เธอติดต่อโลกภายนอกได้แต่เช้า
Even though it's a pedestrian crossing?แม้ว่ามันจะเป็นทางม้าลายเหรอ?
Why did you take my picture in the pedestrian crossing?เธอถ่ายรูปฉันที่ทางม้าลายทำไม?
A pedestrian walk that no one can cross?ทางม้าลายที่ไม่มีใครข้ามได้?
I know how to cross that pedestrian crossing.ฉันรู้วิธีข้ามทางม้าลายนั่น
Do you have a pedestrian path or something?ถ้าคุณมีฟุตปาธหรือ แล้วแช้ดมันคือใคร
Yeah I'll say. I put up pretty pedestrian numbers. 60 thou a year, domestic.ฉันคิดว่าฉันมีแต้มสะสมมากแล้วนะ 60,000 ไมล์ต่อปี ภายในประเทศ
No. He was found in the pedestrian walkway.ปล่าวค่ะ เค้าถูกพบ อยู่บนทางเดินน่ะค่ะ
Mr Brown is a close friend of Leonard Attwell, the senior citizen found stabbed in the pedestrian subway.คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับลีโอนาร์ด แอทเวล พลเมืองสูงอายุ ที่ถูกแทงในทางเดินรถไฟใต้ดิน
It's the same pedestrian subway where last night's shooting took place and both victims were questioned in connection with Mr Attwell's death.มันเป็นทางเดินเดียวกัน กับที่เกิดคดียิงกันเมื่อคืนนี้ด้วย และเหยื่อทั้งสองรายก็ถูกจับมาสอบสวน เรื่องการตายของคุณแอทเวลค่ะ
Nah, it's a pedestrian underpass. Here.ไม่ใช่ มันเป็นทางเดินในอุโมงค์ นี่...

pedestrian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, 天桥 / 天橋] overhead walkway; pedestrian bridge
人行区[rén xíng qū, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, 人行区 / 人行區] pedestrian precinct
人行地下通道[rén xíng dì xià tōng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 人行地下通道] pedestrian underpass
人行横道[rén xíng héng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄉㄠˋ, 人行横道 / 人行橫道] pedestrian crossing
步行区[bù xíng qū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, 步行区 / 步行區] pedestrian area
行人安全岛[xíng rén ān quán dǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˇ, 行人安全岛 / 行人安全島] pedestrian refuge; traffic island
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, 人车混行 / 人車混行] pedestrian-vehicle mixed use
行人[xíng rén, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 行人] pedestrian

pedestrian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペデストリアン[, pedesutorian] (n) pedestrian
ペデストリアンデッキ[, pedesutoriandekki] (n) pedestrian deck
ホコ天[ホコてん, hoko ten] (n) (from 歩行天) pedestrian mall (lit
人足[ひとあし, hitoashi] (n) pedestrian traffic
人通り[ひとどおり, hitodoori] (n) pedestrian traffic; (P)
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) pedestrian crossing; (P)
横断歩道橋[おうだんほどうきょう, oudanhodoukyou] (n) pedestrian bridge; footbridge
乗降車優先[じょうこうしゃゆうせん, joukoushayuusen] (n) priority to pedestrians
歩き初め[あるきぞめ, arukizome] (n) opening something to pedestrians, e.g. a new bridge
歩行者用の信号[ほこうしゃようのしんごう, hokoushayounoshingou] (n) (See 歩行者) (pedestrian) crosswalk signal
通行人[つうこうにん, tsuukounin] (n) passerby; pedestrian; foot passenger

pedestrian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเดินถนน[n. exp.] (khon doēn t) EN: pedestrian FR: piéton [m]
คนเดินเท้า[n. exp.] (khon doēn t) EN: pedestrian FR: piéton [m] ; piétonne [f] ; marcheur [m] ; marcheuse [f]
ผู้เดินเท้า[n.] (phū doēn th) EN: pedestrian FR: piéton [n]
สะพานลอย[n.] (saphānløi) EN: flyover ; pedestrian overpass ; overpass ; overcrossing ; footbridge FR: passerelle [f]
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ถนนคนเดิน[n. exp.] (thanon khon) EN: pedestrian street ; walking street FR: rue piétonne [f] ; rue piétonnière [f]

pedestrian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußgängerzone {f}pedestrian zone; pedestrian precinct
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians)
Fußgängerführung {f}pedestrian directing
Straßenunterführung {f} (für Fußgänger)subway (for pedestrians)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pedestrian
Back to top