ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unless*, -unless-

unless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unless (conj.) ถ้าไม่ See also: เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น
unless (prep.) นอกจาก See also: เว้นแต, จนกว่า, ยกเว้น Syn. except
English-Thai: HOPE Dictionary
unless(อันเลส',เอินเลส') conj.,prep. นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
English-Thai: Nontri Dictionary
unless(con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unless caused byเว้นแต่เกิดจาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วแต่ว่า (conj.) unless See also: but Syn. เพียงแต่ว่า, เสียแต่ว่า
เพียงแต่ว่า (conj.) unless See also: but Syn. เสียแต่ว่า
เว้นแต่ (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. เว้นแต่ว่า, นอกจาก, ยกเว้น
เว้นแต่ว่า (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. นอกจาก, ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No jury can declare a man guilty unless it's sure.No jury can declare a man guilty unless it's sure.
So it's a fait accompli... unless your Seventh Fleet put men ashore in time.{\cHFFFFFF}So it's a fait accompli... {\cHFFFFFF}unless your Seventh Fleet put men ashore in time.
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
I'm saying we can't hope to win the Cold War... unless we remember what we're for, as well as what we're against.{\cHFFFFFF}I'm saying we can't hope to win the Cold War... {\cHFFFFFF}unless we remember what we're for, {\cHFFFFFF}as well as what we're against.
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร
That is, of course, unless you're very hungry.แน่นอน นอกจากเธอหิวมากน่ะ
You won't have a summer unless you deal with this problem!คุณจะไม่มีหน้าร้อน ถ้าไม่จัดการปัญหานี่!
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง
And you don't shoot a man... unless you intend to kill him.แล้วก็อย่ายิง ถ้าไม่ตั้งใจจะฆ่า
You wouldn't be there unless you knew how to use your fists.คุณคงไม่ไปที่นั่นนอกจากคุณจะชกเก่ง
I won't be able to stop them, unless you give me something to placate them.ผมไม่สามรถหยุดพวกเขาได้, นอกจากคุณ จะให้บางอย่างแก่ผม เพื่อทำให้พวกเขาสงบ

unless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないことには[, naikotoniha] (exp) (with verb stem) unless you do something
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held
無きゃ[なきゃ, nakya] (suf) (1) (uk) (col) (See 無ければ・1) unless one ...; if one does not ...; (2) (uk) (col) (abbr) (See 無きゃいけない) cannot do without something; (3) (after negative base of verb) have to do
無けりゃ[なけりゃ, nakerya] (int) (col) (See 無ければ・1) unless one ...; if one does not ...
無ければ[なければ, nakereba] (exp) (1) (uk) (See 無い・ない・1) if it does not exist; if it is not there; if it is not ...; (suf) (2) (uk) (See ない・1) unless one ...; if one does not ...
限り[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P)
無くては;無くちゃ[なくては(無くては);なくちゃ(無くちゃ), nakuteha ( naku teha ); nakucha ( naku cha )] (exp) (uk) unless; without

unless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
เว้นเสียแต่ว่า[X] (wēn sīa tāe) EN: unless ; except FR: à moins que ; sauf si
เว้นแต่[conj.] (wēntāe = we) EN: unless ; but ; if not ; only if ; except ; on condition that FR: sauf ; excepté
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

unless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sonnenlos {adj}sunless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unless
Back to top