ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-except-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น except, *except*,

-except- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก
I don't mind this whole thing except for you.ผมไม่สนเรื่องทั้งหมดนี่หรอก นอกจากคุณ
There was nothing that could be done for her, except wait.ไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเเล้ว นอกจากรอ
No one had to think about it twice except you.ไม่มีใครมีที่จะคิดเกี่ยวกับมันสองครั้งยกเว้นคุณ
Everything about him was old, except his eyes.ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคือเก่า ยกเว้นดวงตาของเขา
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง
What have you to offer except blind faith that Deong is not a Communist?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่จะนำเสนอยกเว้นตาบอด ความเชื่อที่ว่า Deong ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์?
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน
When did I ever refuse, except one time?When did I ever refuse, except one time?
It took down every word, Your Honor, except now some of them are not on the paper.มันพิมพ์ทุกคำพูดครับท่าน แต่ว่าตอนนี้คำบางคำ ไม่ได้อยู่ในกระดาษครับ
He's cute, except he doesn't have any, um-เขาน่ารัก, เว้นแต่ว่าไมค่อยจะมี.. อืมม--
Nothing come in on the train except a couple of crates and a... coffin.ไม่มีอะไรมาบนรถไฟ ยกเว้นคู่ของลังไม้และเป็น โลง

-except- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
美国以外[Měi guó yǐ wài, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧˇ ㄨㄞˋ, 美国以外 / 美國以外] except for the US
[fān, ㄈㄢ, 帆] sail; Taiwan pr. fan2, except 帆布 fan1 bu4 canvas
除外[chú wài, ㄔㄨˊ ㄨㄞˋ, 除外] to exclude; not including sth (when counting or listing); except for

-except- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots)
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for

-except- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วแต่ว่า[conj.] (chūataēwā) EN: but ; except (that) FR:
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
ไม่มีใครนอกจาก[X] (mai mī khra) EN: no one except FR:
ไม่มีกิจห้ามเข้า[xp] (mai mī kit ) EN: no admittance except on business FR:
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกจากว่า[conj.] (nok jāk wā) EN: except FR: à moins que ; sauf que
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless FR:
เสียแต่[X] (sīa tāe) EN: except that ; except for FR: excepté que
เว้นเสียแต่ว่า[X] (wēn sīa tāe) EN: unless ; except FR: à moins que ; sauf si
เว้นแต่[conj.] (wēntāe = we) EN: unless ; but ; if not ; only if ; except ; on condition that FR: sauf ; excepté
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

-except- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer {conj} (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -except-
Back to top