ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*curious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น curious, -curious-

*curious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be curious (vi.) สอดรู้สอดเห็น Syn. search, seek
curious (adj.) แปลก See also: ซึ่งหายาก Syn. odd, strange
curious (adj.) อยากรู้อยากเห็น Syn. inquiring, prying
curiousity (n.) ความสนใจ See also: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น Syn. attention, concern
curiously (adv.) แปลก Syn. oddly, unusually
curiously (adv.) อย่างอยากรู้อยากเห็น Syn. inquiringly
incurious (adj.) ซึ่งไม่อยากรู้ไม่อยากเห็น See also: ซึ่งไม่สนใจ Syn. indifferent, uninterested Ops. curious, interested
English-Thai: HOPE Dictionary
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
English-Thai: Nontri Dictionary
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องการรู้ (v.) be curious See also: be inquisitive, be eager to know Syn. อยากรู้
อยากรู้อยากเห็น (adj.) curious Syn. อยากรู้
อยากรู้อยากเห็น (v.) be curious See also: be anxious to know, be inquisitive Syn. อยากรู้
ใคร่รู้ (v.) be curious See also: be inquisitive, be eager to know Syn. อยากรู้, ต้องการรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm a bit curious about thisฉันอยากรู้อยากเห็นนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
Mr. Crawley, please don't think me morbidly curious. It isn't that.คุณครอว์ลี่ย์คะ อย่าหาว่าฉันสอดรู้สอดเห็นเลย
During the war he was very curious about democracy. I gave him my views.{\cHFFFFFF}ระหว่างสงครามเขาอยากรู้อยากเห็นมาก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉันให้เขามุมมองของฉัน
Down the hatch. A quite curious phrase.ลงฟัก วลีที่อยากรู้อยากเห็นค่อนข้าง
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน
Ahh, so, Mr. Curious, you've discovered the herring.อ๊ะ นี่ พ่อคนช่างสงสัย ลูกได้ค้นพบ เฮริ่ง
I was just curious, but, um... why would you wear a stud in your tongue?ผมอยากรู้เพียงแค่ แต่เอ่อ ... ทำไมคุณจะสวมสตั๊ดในลิ้นของคุณได้หรือไม่
Being too curious is my biggest problem.ทำฉันกลัว นั่นละเป็นปัญหามากที่สุด
Now, anybody gets curious, the FBI, the IRS, whatever, it's gonna lead to somebody.ตอนนี้ทุกคนได้รับขี้สงสัย, เอฟบีไอกรมสรรพากรใด มันจะนำไปสู่​​การมีใครบางคน
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?เดี๋ยว ใช่ คนเมดิเตอเรเนียนตัวเล็กๆ แล้วก็หน้าตาหล่อมากๆใช่มั้ย
I understood that certain ladies found the society of Mr Wickham curiously agreeable.ฉันเข้าใจว่าสาวๆ บางคนพบว่าการคบหากับ คุณวิคแฮมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
The others were gracious and curious... about the man who'd saved my life.คนอื่นๆปลาบปลื้มกับคนที่ช่วยชีวิตฉัน

*curious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, 好奇尚异 / 好奇尚異] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, 不寻常 / 不尋常] unusual; curious; somewhat extraordinary
有好奇心[yǒu hào qí xīn, ㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, 有好奇心] curious
好奇[hào qí, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ, 好奇] inquisitive; curious

*curious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
不思議がる[ふしぎがる, fushigigaru] (v5r,vi) to be curious; to wonder; to marvel
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P)
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
好事[こうじ;こうず, kouji ; kouzu] (n) fortune; good deed; curious
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
物珍しげに[ものめずらしげに, monomezurashigeni] (adv) with curious eyes; curiously
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P)
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P)
異聞奇譚[いぶんきたん, ibunkitan] (n) strange stories and curious tales
聞きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about)
野次馬;弥次馬[やじうま, yajiuma] (n) (sens) curious onlookers; rubbernecks

*curious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious FR: être curieux ; vouloir savoir
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk ) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive FR:
อยากรู้อยากเห็น[adj.] (yāk rū yāk ) EN: curious FR: curieux ; indiscret

*curious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neugierig; schaulustig {adj} | neugieriger | am neugierigstencurious | more curious | most curious
gleichgültig; uninteressiert {adj}incurious
gleichgültig {adv}incuriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *curious*
Back to top