ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prying*, -prying-

prying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prying (adj.) ที่อยากรู้อยากเห็น Syn. meddlesome
English-Thai: HOPE Dictionary
prying(ไพร'อิง) adj. สอดรู้สอดเห็น,ชอบสืบ-สวน,อยากรู้อยากเห็น, See also: pryingness n., Syn. peeking,curious
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't believe you've been prying into my most intimate moments...คุณยุ่มย่ามความเป็นส่วนตัวผมได้ไง
How come you don't scold him for prying and tattling?ทำไมท่านไม่ตำหนิเขา ที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นบ้าง
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง
Yes, everyone has something they want to keep hidden from prying eyes... it's hard to believe you got this bump just by falling.ใช่แล้ว ทกคนมีเรื่องบางอย่าง ที่อยากจะเก็บซ่อนไว้จากสายตาที่สอดรู้สอดเห็น มันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจะมีแผลนี้จากการลื่นล้ม
Follow me, away from prying ears...ตามข้ามา ข้าไม่อยากให้ใครได้ยิน
Now I suggest that you stop prying and just be proud of her no matter what group she's in.ผมว่าคุณเลิกสอดรู้สอดเห็น แล้วก็ภูมิใจในตัวเธอไม่ว่าเธอจะอยู่กลุ่มอะไรก็ตาม
I avoided K.C.'s prying eyes.ชั้นหลบสายตา K.C.อยู่
So, Shelly, what's up with you and your friend Amy, if you don't mind a mother prying a bit?อาจจะมีอะไร หรืออาจไม่มีอะไร เราคงไม่มีวันรู้ แต่บางทีก็สนุกที่จะ นึกถึงมันแล้วทำให้ตัวเองสยอง เธอเป็นยังไงบ้างกับเด็กสาว?
I have an acute phobia of people prying into my personal life..ฉันเป็นโรคหวาดกลัวพวกที่ชอบ สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอย่างรุนแรง...
There's just a lot of prying eyes around this place.เพียงแต่แถวนี้ชักจะมี พวกสอดรู้สอดเห็นเยอะแล้ว
Time to start prying one monkey off my back.ได้เวลางัดลิงออกจากหลังผมแล้ว
To keep them hidden from prying eyes until you want to access them.เพื่อเก็บซ่อนข้อมูลต่างๆ จากพวกล้วงข้อมูล จนกว่าเราต้องการเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้น

prying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prying
Back to top